Beslut i Besvärsnämnden den 24 maj 2016

Beslut i Besvärsnämnden den 24 maj 2016 i ärende nr 001/2016-2017

Efter genomgång av handlingarna i ärende nr 001/2016-2017, avseende överklagande från IFK Göteborg, meddelar Besvärsnämnden följande

BESLUT (att meddelas den 24 maj 2016)

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) beslutade den 5 maj 2016 att, med målskillnaden 3-0, tillerkänna Malmö FF segern i den avbrutna allsvenska matchen mellan IFK Göteborg och Malmö FF den 27 april 2016.

IFK Göteborg har överklagat Disciplinnämndens beslut till Besvärsnämnden och därvid yrkat att matchen skall återupptas och färdigspelas, alternativt att det vid matchavbrottet uppnådda matchresultatet skall gälla som slutresultat eller att matchen skall spelas om i sin helhet.

Enligt 54 § fjärde stycket Svenska Fotbollförbundets stadgar krävs prövningstillstånd för att Besvärsnämnden ska ta upp ett ärende till prövning. Sådant tillstånd får meddelas endast om det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser.

Besvärsnämnden finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i detta ärende.

I sitt överklagande har IFK Göteborg även yrkat att Besvärsnämnden ska överpröva Riksombudets beslut att inte anmäla Malmö FF-spelaren Tobias Sanas agerande i samband med den aktuella händelsen samt fastställa att Tobias Sanas agerande var oacceptabelt och borde ha föranlett ett rött kort och att agerandet nu skall sanktioneras i efterhand enligt bestämmelsen i TB 2 kap 16 §.

Besvärsnämnden – som förstår IFK Göteborgs talan i denna del som att föreningen yrkar att Besvärsnämnden skall ådöma Tobias Sana en bestraffning - är inte behörig att pröva yrkanden om en eventuell disciplinpåföljd för Tobias Sana. En sådan prövning kan endast aktualiseras genom att ett disciplinärende väcks hos Disciplinnämnden. Det har stått IFK Göteborg fritt att göra detta. Besvärsnämnden vill här tillägga att även om en anmälan avseende Tobias Sana hade getts in till Disciplinnämnden och Disciplinnämnden fattat ett beslut i ärendet, hade ett sådant beslut inte kunnat överklagas till Besvärsnämnden, då ärendet i Disciplinnämnden i sådant fall skulle ha handlagts som ett bestraffningsärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar med Riksidrottsnämnden (RIN) som överprövningsinstans.

Besvärsnämnden beslutar

att inte meddela prövningstillstånd i ärendet vad avser Disciplinnämndens beslut att tillerkänna Malmö FF segern med målskillnaden 3-0, samt

att avvisa IFK Göteborgs talan såvitt avser Tobias Sana.

Disciplinnämndens beslut den 5 maj 2016 i dess tävlingsärende nr 2016:6 står därmed fast.

Besvärsnämndens beslut får senast den 7 juni 2016 överklagas hos Riksidrottsnämnden (adress: Riksidrottsförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm). För att Riksidrottsnämnden ska ta upp ärendet till prövning krävs enligt 15 kap. 2 § Riksidrottsförbundets stadgar dels prövningstillstånd, dels att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr.