Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015

Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015 i ärende nr 005/2015-2016

Klagande: Åtvidabergs FF (ÅFF)

Motpart: Matchdelegaten Stefan Winqvist, Malmö

- - - - -

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) beslutade vid sammanträde den 8 september 2015 att, med tillämpning av bestämmelserna i 1 kap. 1 § och 2 kap 26 § i Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser år 2015 (TB) samt 3 kap. 11 § i Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan 2015 (STB), ålägga ÅFF en straffavgift om 25 000 kr. Till grund för Disciplinnämndens prövning låg en anmälan från match-delegaten Stefan Winqvist enligt vilken ÅFF under den allsvenska hemmamatchen mot IFK Norrköping den 17 augusti 2015 brustit i sitt åliggande att tillse att utrymningsvägarna/trapporna på hemmalagets ståplatssektion hölls fria för passage.

ÅFF har överklagat Disciplinnämndens beslut till Besvärsnämnden och yrkat att straffavgiften ska sättas ned. Till stöd för sitt yrkande har föreningen i huvudsak anfört följande. Det har inte stått personer i trapporna under hela matchen, under bara några enstaka personer har stått vid utkanterna av trapporna i slutet på halvlekarna. Trapporna har således inte varit blockerade. Trots tillsägelser från ÅFF:s publikvärdar om att lämna trapporna ställde sig personerna i trapporna igen. Det har rört sig om en engångsföreteelse.

Den 13 oktober 2015 beslutade Besvärsnämnden att meddela prövningstillstånd i ärendet.

Matchdelegaten Stefan Winqvist har förelagts att yttra sig över överklagandet. Något yttrande har inte inkommit till Besvärsnämnden.

- - - - -

Av utredningen i ärendet framgår att det uppehållit sig personer i evakueringstrapporna på ståplatsläktaren under den aktuella matchen. Detta utgör ett brott mot 3 kap. 11 § STB. För sådant brott mot STB kan, såvitt nu är tillämpligt, en straffavgift om högst 25 000 kr utdömas i enlighet med 3 kap 22.2 § TB.

Alla regelöverträdelser är inte lika straffvärda. Vid bestämmande av en straffavgifts storlek måste hänsyn tas till den bestraffningsbara händelsens art, omfattning och betydelse. Om rättelse vidtas självmant eller efter påpekande kan detta beaktas i mildrande riktning. Återfall i samma eller liknande fel eller försummelse bör som regel anses vara en försvårande omständighet.

Utredningen i ärendet ger inte stöd för att trapporna varit mer än begränsat blockerade under matchen. Utredningen visar inte heller i vilken tidsmässig omfattning som personer uppehållit sig i evakueringstrapporna. Mot bakgrund av detta finner Besvärsnämnden att straffavgiften bör bestämmas till 10 000 kr. Disciplinnämndens beslut ska således ändras i enlighet med detta.

- - - - -

Besvärsnämnden beslutar

att bifalla överklagandet på så sätt att straffavgiften fastställs till 10 000 kr.

Beslutet får enligt 15 kap. 2 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd samt att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr.

Överklagande ska ha inkommit till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, senast den 23 december 2015.