Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015

Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015 i ärende nr 007/2015-2016

Klagande: IFK Norrköping FK (Norrköping)

Motpart: Matchdelegaten Bosse Cronqvist, Malmö

- - - - -

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) beslutade den 23 oktober 2015 att, med tillämpning av 4 kap. 4 § Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan 2015 (STB), ålägga Norrköping en straffavgift om 10 000 kr för att föreningen underlåtit att upprätta formuläret "Överenskommelse om match". Till grund för Disciplinnämndens prövning låg en anmälan från matchdelegaten Bosse Cronqvist. I anmälan har anmärkts att "Överenskommelse om Match Evenemang" saknades.

Norrköping har överklagat Disciplinnämndens beslut till Besvärsnämnden och yrkat att Besvärsnämnden ska undanröja Disciplinnämndens beslut. Till stöd för sitt yrkande har föreningen anfört följande. Det dokument som inte laddats upp är "Överenskommelse om match Evenemang". Det finns inga krav på att detta dokument ska laddas upp utan det krav som finns är att "Överenskommelse om match", avseende säkerheten vid matchen, ska finnas uppladdat. Beslutet har således fattats på felaktiga grunder.

Den 14 november 2015 beslutade Besvärsnämnden att meddela prövningstillstånd i ärendet.

- - - - -

Enligt 4 kap. 4 § STB åligger det den säkerhetsansvarige i den arrangerande föreningen att senast tio dagar före match ta kontakt med sin motsvarighet i den gästande föreningen för en säkerhetsmässig avstämning och därvid fylla i det elektroniska formuläret "Överenskommelse om match".

Som framgår av utredningen i ärendet har Norrköping inte fyllt i dokumentet "Överenskommelse för Match Evenemang" i det datasystem som används i Allsvenskan och Superettan. Skyldigheten att upprätta sistnämnda överenskommelse är dock inte sanktionerad enligt 4 kap. 4 § STB, vilken enbart tar sikte på det formulär som avser säkerhetsarrangemanget på matchen. Disciplinnämndens beslut har således - som Norrköping påpekat – fattats på felaktiga grunder. Mot bakgrund härav ska Norrköpings överklagande bifallas.

- - - - -

Besvärsnämnden beslutar

att         - med undanröjande av Disciplinnämndens beslut att ålägga Norrköping straffavgift - bifalla överklagandet.

Beslutet får enligt 15 kap. 2 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd samt att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr.

Överklagande ska ha inkommit till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, senast den 23 december 2015.