Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015

Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015 i ärende nr 008/2015-2016

Klagande: IFK Värnamo (Värnamo)

Motpart: Matchdelegaten Carl-Åke Göransson, Västervik

- - - - -

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) beslutade den 8 oktober 2015 att, med tillämpning av 2 kap. 31 § Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan 2015 (STB), ålägga Värnamo en straffavgift om 25 000 kr. Till grund för Disciplinnämndens prövning låg en anmälan från Carl-Åke Göransson, matchdelegat vid matchen mellan Värnamo och IF Brommapojkarna den 21 september 2015, enligt vilken Värnamos hemmaarena Finnvedsvallen saknat markvärme och att Värnamo inte heller sökt dispens för detta.

Värnamo har överklagat Disciplinnämndens beslut till Besvärsnämnden och – som talan får förstås - yrkat att Besvärsnämnden ska nedsätta straffavgiften. Till stöd för sitt yrkande har föreningen anfört bl.a. följande. Det är Värnamo kommun som äger Finnvedsvallen och föreningen kan inte bestämma vad som ska göras på arenan. Kommunen har åtagit sig att installera markvärme under 2015. Eftersom spelplanen varit i utmärkt skick ifrågasätts varför bötesbelopp utdöms.

Den 14 november 2015 beslutade Besvärsnämnden att meddela prövningstillstånd i ärendet.

- - - - -

Av 2 kap. 31 § STB framgår att "[m]arkvärme […] ska finnas på arenan." Kravet är strikt och lämnar således ingen öppning för att förening, oavsett skick på spelplanen, kan välja att inte ha markvärme på sin arena. Detta gäller oaktat om det är föreningen eller annan tredje part som äger arenan.

Utredningen i ärendet visar att Finnvedsvallen saknat föreskriven markvärme. Eftersom Värnamo inte heller haft dispens från kravet på markvärme är det klarlagt att Värnamo brutit mot 2 kap. 31 § STB. För sådant brott mot STB kan, såvitt nu är tillämpligt, en straffavgift om högst 25 000 kr utdömas i enlighet med 3 kap 22.2 § TB.

Alla regelöverträdelser är inte lika straffvärda. Vid bestämmande av en straffavgifts storlek måste hänsyn tas till den bestraffningsbara händelsens art, omfattning och betydelse. Om rättelse vidtas självmant eller efter påpekande kan detta beaktas i mildrande riktning. Återfall i samma eller liknande fel eller försummelse bör som regel anses vara en försvårande omständighet.

Påföljd för brott mot 2 kap. 31 § STB skall åläggas felande förening för varje individuell match som föreningen underlåter att leva upp till nu aktuellt krav. Detta förutsätter dock att matchdelegaterna anmäler varje enskilt tillfälle sådan underlåtenhet har förekommit.

I förevarande fall har Besvärsnämnden endast möjlighet att pröva Värnamos underlåtenhet att inte tillhandahålla markvärme på arenan vid det nu aktuella matchtillfället. Besvärsnämnden anser därvid att straffavgiften ska bestämmas till 10 000 kr.

- - - - -

Besvärsnämnden beslutar

att         bifalla överklagandet på så sätt att straffavgiften nedsätts till 10 000 kr.

Beslutet får enligt 15 kap. 2 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd samt att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr.

Överklagande ska ha inkommit till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, senast den 23 december 2015.