Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015

Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015 i ärende nr 006/2015-2016

Klagande: Hammarby Elitfotboll AB (Hammarby)

Motpart: Matchdelegaten Ann-Louise Ebberstein

- - - - -

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) beslutade den 6 oktober 2015 att, med tillämpning av bestämmelserna i 1 kap. 1 § och 2 kap 26 § i Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser år 2015 (TB) samt 3 kap. 11 § i Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan 2015 (STB), ålägga Hammarby en straffavgift om 25 000 kr. Till grund för Disciplinnämndens prövning låg en anmälan från matchdelegaten Ann-Louise Ebberstein.

Hammarby har överklagat Disciplinnämndens beslut och yrkat att Besvärsnämnden ska ändra det överklagade beslutet. Till stöd för sitt yrkande har Hammarby i huvudsak anfört följande. Den evakueringsplan som fanns uppladdad innan matchen var obsolet, eftersom en ny evakueringsplan tagits fram. Hammarby har dock missat att ladda upp detta dokument innan matchen. Matchdelegaten fick före matchen del av den nya, korrekta, versionen av evakueringsplanen. Av den nya utrymningsplanen framgår att det numera tillåts att åskådare uppehåller sig i trapporna på ståplatssektionerna.

Den 22 oktober 2015 beslutade Besvärsnämnden att meddela prövningstillstånd i ärendet.

Matchdelegaten Ann-Louise Ebberstein har i yttrande över överklagandet och angett att det enligt det polistillstånd som förelegat för matchen framgår att "[i] övrigt ska framkomligheten för räddnings-tjänsten alltid vara säkerställd och samtliga utrymningsvägar hållas fria. Samtliga trappor i arenan utgör utrymningsvägar och får inte blockeras[anmälarens markering]."

Hammarby har beretts tillfälle att yttra sig över matchdelegatens yttrande och har anfört att den text som matchdelegaten åberopat måste läsas tillsammans med utrymningsplanen och att det är räddningstjänsten som avgör vad som är utrymningsvägar och inget annat.

- - - - -

Enligt matchdelegatens anmälan var utrymningstrapporna A 136 och A 137 på norra ståplatsläktaren, där Hammarbys supporterklack stod, blockerad av supportrar under hela matchen. Hammarby har inte förnekat påståendet men gjort gällande att de aktuella trapporna inte utgjorde utrymningsvägar.

Enligt de av Polismyndigheten med stöd av ordningslagen meddelade särskilda villkoren för anordnandet av matchen mellan Hammarby och Gefle IF FF, gällde, förutom annat, att framkomligheten för räddningstjänsten alltid ska vara säkerställd och samtliga utrymningsvägar hållas fria. "Samtliga trappor i arenan utgör utrymningsvägen och får inte blockeras". De särskilda villkoren meddelades den 22 september 2015.

Av utredningen framgår sålunda att Hammarby inte följt de av Polismyndigheten meddelade särskilda villkoren för evenemanget genom att tillåta att åskådare blockerade trapporna A 136 och A 137. Det förhållandet att Hammarby tillsammans med andra arbetat fram en kris- och evakueringsplan för Tele2 Arena ger inte anledning till annan bedömning.

Mot denna bakgrund konstaterar Besvärsnämnden att Hammarby har brutit mot bestämmelserna i 3 kap. 11 § STB. För sådan överträdelse får, såvitt nu är i fråga, en straffavgift om högst 25 000 kr åläggas en förening (3 kap. 22.2 § TB). Detsamma gäller för idrottsaktiebolag.

Den försummelse som ligger Hammarby medför att bolaget ska åläggas att betala en straffavgift.

Alla regelöverträdelser är inte lika straffvärda. Vid bestämmande av en straffavgifts storlek måste hänsyn tas till den bestraffningsbara händelsens art, omfattning och betydelse. Om rättelse vidtas självmant eller efter påpekande kan detta beaktas i mildrande riktning. Återfall i samma eller liknande fel eller försummelse bör som regel anses vara en försvårande omständighet.

I detta fall finner Besvärsnämnden att blockeringen av trapporna på de aktuella ståplatssektionerna varit omfattande både i tid och omfattning. Händelsen är därför ur ett publiksäkerhetsperspektiv att anses som så allvarlig att straffavgiften ska bestämmas till det av Disciplinnämnden fastställda beloppet. Disciplinnämndens beslut ska således stå fast.

- - - - -

Besvärsnämnden beslutar

att         avslå överklagandet. Disciplinnämndens beslut i dess arrangemangsärende nr    00:2015:63 står därmed fast.

Beslutet får enligt 15 kap. 2 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd samt att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr.

Överklagande ska ha inkommit till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, senast den 23 december 2015.