Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 1 oktober 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 1 oktober 2009 fattat beslut i följande ärende: Kim Christensen

Bestraffningsärende 24392-2009

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd (DiscN) har vid sammanträde den 1 oktober 2009 behandlat följande anmälning:

I samband med matchen Örebro - IFK Göteborg som spelades den 23 september 2009 i Allsvenskan har SvFF:s granskningsgrupp anmält Kim Christensen, spelare i IFK Göteborg för brott mot SvFF:s tävlingsregler enligt följande.

Efter att domarteamet inspekterat målställningar och målnät flyttade Kim Christensen båda målstolparna in mot varandra med ca 10 cm för varje stolpe. Detta innebar att avståndet mellan målstolparna blev ca 20 cm kortare än vad regelverket förskriver. Flyttningen av stolparna skedde uppsåtligen. Flyttningen skedde utanför domarteamets bedömningsområde. Kim Christensens flyttning av målstolparna har varit vilseledande mot domarteamet. Domarteamet blev efter ca 20 minuter in på matchen uppmärksammade på att målstolparna vid Kim Christensens mål var sneda. Domaren återplacerade dem till sitt rätta läge. Domaren vidtog ingen bestraffningsåtgärd.

Anmälaren har hänvisat till ingiven bildsekvens.

Kim Christensen har yttrat sig och framhållit i huvudsak följande.
Att röra vid stolparna före och under match, så som han gjorde, är vedertaget bland målvakter och har varit så under många år. Det görs på olika sätt antingen man lyfter, sparkar stretchar eller på annat sätt rör vid stolparna. Han godtar domarnas bedömning att stolparna stod felaktigt. Att bestraffa en sådan gärning i efterhand är felaktigt och bör ske under matchen och av domaren. Vad gäller det i anmälan framförda påståendet att avståndet mellan stolparna stod ca 20 centimeter kortare än vad regelverket föreskriver så ifrågasätts detta.

Disciplinnämndens bedömning
I ärendet är det fråga om tillämpning av främst bestämmelserna i SvFF:s tävlingsregler och Riksidrottsförbundets stadgar14 kap. 2 §.
Av utredningen i ärendet - då främst genom den åberopade bildsekvensen - framgår att Kim Christensen flyttat målstolparna och därvid minskat avståndet på ett märkbart sätt. Av det sätt varpå Kim Christensen agerat framgår att han handlat med uppsåt. Vad Kim Christensen anfört om att handlandet varit vedertaget bland målvakter lämnar Disciplinnämnden helt utan avseende.

Av utredningen framgår att Kim Christensen agerat öppet. Visserligen kan domarna ha haft sin uppmärksamhet riktad på annat håll men Disciplinnämnden anser detta inte utgör tillräckliga skäl för att anse att ett vilseledande kan anses styrkt. Mot bakgrund härav och då inte i övrigt framkommit förhållanden som skulle vara i strid mot RF:s stadgar anser Disciplinnämnden att Kim Christensen inte kan bestraffas under dessa regler.

Frågan är då om Kim Christensens uppträdande kan bestraffas enligt SvFF:s tävlingsregler.
I föreliggande fall har domarna inte uppmärksammat händelsen. Nästa fråga för Disciplinnämnden är därför att ta ställning till vilken bestraffning ifrågavarande händelse skulle föranlett om domarna upptäckt handlandet i fråga. Av gällande domarpraxis framgår att ett handlande liknande det nu aktuella regelmässigt föranleder en varning d.v.s. inte grov utvisning på grund av olämpligt uppträdande. Med anledning härav och då en ytterligare bestraffning av Disciplinnämnden endast kan komma i fråga vid grov förseelse under match (SvFF:s tävlingsbestämmelser 3 kap. 1§ 1:2) är Disciplinnämnden med hänsyn härtill samt med beaktande av den grundläggande rättssäkerhetsgarantin, att en påföljd för en förseelse ska vara förutsägbar, förhindrad att utdöma någon påföljd.

Anmälan ska således lämnas utan bifall.

BESLUT

att meddelas den 2 oktober 2009
Anmälan lämnas utan bifall.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN senast den 23 oktober 2009.