Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 23 september 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 23 september 2009 fattat beslut i följande ärende: Djurgården Elitfotboll AB

Bestraffningsärende nr 24175 - 2009

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 23 september 2009 behandlat följande anmälan.

I samband med matchen Djurgården - Malmö FF som spelades den 14 september 2009 i Allsvenskan har matchdelegat Björn Andersson och domare Michael Lerjeus riktat en anmälan mot Djurgården i enlighet med 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2-3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Djurgården har yttrat sig.

- - - - -

Utredning

Av den tillgängliga utredningen i ärendet framgår bl.a. följande

1. Inkastade föremål. Från Djurgårdens supportersektioner kastades det in i vart fall åtta plastflaskor, vissa delvis fyllda med vätska, samt en mängd mynt. Dessa föremål hamnade dels på spelplanen dels i Malmö FF:s tekniska område. Ingen personskada uppkom.
2. Pyroteknik. På Djurgårdens läktarsektioner antändes det bl. a. fler än 30 bengaliska eldar. Inga av dessa kastades in på planen eller mot någon person. Ingen personskada uppkom.
3. Obehörigt beträdande av spelplanen. I matchens 75:e spelminut trängde två av Djurgårdens supporters in på spelplanen och promenerade över en stor del av spelplanen innan de omhändertogs av ordningsvakter. Domaren beslöt därvid att avbryta matchen. Efter ett matchmöte beslöt domaren dock att fortsätta matchen. Spelavbrottet varade cirka tio minuter.

Disciplinnämndens motivering och bedömning

I förevarande ärende är det ostridigt att det är Djurgårdens supporters som agerat vad gäller ovan tre redovisade händelser.

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter.

Således ansvarar Djurgården för sina supporters agerande i berört hänseende. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningen.

Vid inträffade händelser som är av sådan karaktär att de inte hindrar genomförandet av en match är böter den normala påföljden. Disciplinnämnden finner inte skäl att frångå detta ställningstagande i förevarande fall. Påföljden skall sålunda stanna vid böter.

Vid bedömningen av straffvärdet för de tre händelserna finner Disciplinnämnden att var och en av dem förtjänar lika straffvärde. Vad sedan gäller bedömningen av straffmätningsvärdet beaktar Disciplinnämnden dels att inkastandet av vissa av föremålen föregicks av viss provokation från en Malmö-spelare, dels att Djurgården som arrangerande förening vidtagit en rad åtgärder för att förhindra händelser av nu ifrågavarande art.

Vid en samlad bedömning finner Disciplinnämnden att bötesbeloppets storlek ska uppgå till 70 000 kr, varav 25 000 kr får anses belöpa på inträngandehändelsen.

Med hänvisning till vad ovan anförts beslutar Disciplinnämnden jämlikt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Djurgården böter om 70 000 kr.