Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 12 maj 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 12 maj 2011 fattat beslut i följande ärende: Syrianska FC - AIK

Bestraffningsärende nr 29656 samt 29657-2011

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har behandlat följande anmälningar.

I samband med den avbrutna matchen Syrianska FC – AIK som spelades den 25 april 2011 i Allsvenskan, har domare Martin Strömbergsson, matchdelegat Lars Wilhelmsson och säkerhetsdelegat Leif Grahn riktat generella anmälningar mot Syrianska FC och AIK i enlighet med tävlingsbestämmelserna 2 kap. 15 §, 2 kap. 26 § och 3 kap. 6 och 7 §§.

Syrianska FC och AIK har yttrat sig.

Disciplinnämnden har den 12 maj 2011 fattat följande beslut.

BAKGRUND

Matchdomaren MS har i sin anmälan rörande inträffade händelser vid matchen angett, att

det kastats in mynt och tändare mot domarteamen – dock utan att träffa – samt att

en smällare detonerat precis intill assisterande domaren DW, vilket förorsakat smärtor och "tjut " i öronen. Sistnämnda händelse föranledde domarteamet att lämna spelplanen. Innan de lämnade planen detonerade emellertid ytterligare tre smällare på arenan.

Säkerhetsdelegaten och matchdelegaten har i sina anmälningar redogjort för bl a att sex knallskott detonerat på AIK:s läktarsektioner före matchstart. De har också redogjort för den smällare som detonerade i omedelbar närhet av assisterande domaren. I samband med att domarteamet och spelarna lämnade spelplanen "briserade" nio-tio knallskott vid arenans sydvästra hörn. Dessutom antändes två bengaler på den östra läktaren (AIK:s).

Matchdomaren MS beslöt avbryta matchen "dels pga att assisterande domare DW har smärtor och tjut i öronen efter detonationen och dels pga informationen som vi fick angående händelseförloppet ute på arenan (med flera smällare riktade mot bland annat läktaren)".

Syrianska har även gjort en anmälan mot AIK, vari gjorts gällande att AIK:s supportrar på södra läktaren kastat två knallskott in bakom målet och träffat en bollkalle, som därvid fått brännskador på ena benet.

Med anledning av det inträffade har Disciplinnämnden att avgöra

a) vilken klubb – om någon – ska ställas till ansvar för knallskottet som skadade assisterande domaren?

b) ska AIK ställas till ansvar för händelsen med bollkallen?

c) ska någon eller båda klubbarna ställas till ansvar för att matchen fick avbrytas?

d) ska någon eller båda klubbarna ställas till ansvar för inkastade föremål och pyroteknikanvändning?

e) eventuella påföljder

Av tillämpliga lagrum i Tävlingsbestämmelserna (TB) framgår följande.

2 kap 15 §: "Om förenings ….vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0, eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts. Om båda lagen anses vara ansvariga för att matchen avbrutits, fråntas båda lagen poäng och tilldelas 0-3 i målskillnad."

Disciplinnämnden vill också erinra om bestämmelsen i samma lagrum, tredje stycket, vari stadgas, att "vid upprepade förseelser kan förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i".

2 kap 26 §: Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Arrangerande förenings ansvar gäller för hela arenan, undantaget gästande förenings sektioner, och oavsett om tredje part enligt hyres- eller nyttjanderättsavtal ensamt förfogar över vissa läktarsektioner."

3 kap 6 §: Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i anslutning till match inom arenan

- avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser

- kastat föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada

-

-…"

3 kap 7 §: "Om förenings ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvariga, under pågående match eller i anslutning därtill brukat våld mot funktionär, har respektive beslutande organ rätt att besluta om högst sex poängs avdrag".

UTREDNINGEN

I ärendet har det förebringats ett omfattande material, dels filmsekvenser och dels skriftligt material. När det gäller filmsekvenserna har Disciplinnämnden haft tillgång till sammanlagt 18 sekvenser från TV-produktionsbolagen, Canal +/ Onside/Mediatec. Dessutom har klubbarna var för sig gett in redigerat filmmaterial. Klubbarna har också i viss utsträckning åberopat s k vittnesattester som närmast är att betrakta som partsinlagor. Sådana attester måste betraktas med försiktighet och har oftast ett lågt bevisvärde. Samma sak gäller av part ingivet redigerat filmmaterial. Disciplinnämnden har därför valt att i stor utsträckning basera sina bedömningar på opartiskt och oredigerat material. Klubbarna har tagit del av allt beslutsunderlag och även yttrat sig över detta.

BEDÖMNING

a) knallskottet mot assisterande domaren

Ifrågavarande knallskott kastades mot assisterande domaren, detonerade i hans omedelbara närhet och tillfogade honom smärta i ena örat samt tinitusliknande problem.

Inledningsvis konstaterar Disciplinnämnden att varken domarteamet eller de båda delegaterna har sett varifrån knallskottet kom. Inte heller av de olika filmsekvenser, som Disciplinnämnden har haft tillgång till, framgår detta. AIK:s invändning om att knallskottet kastades in på arenan från en plats utanför dess begränsningsområde (ett staket) vinner inte stöd av utredningsmaterialet. Eftersom knallskottet detonerade i samband med att AIK fick en spelare utvisad, ter det sig tämligen ologiskt att Syrianska supportrar skulle ha anledning att angripa domaren. Oaktat det senare finner Disciplinnämnden sammantaget att det inte med säkerhet går att fastställa varifrån detta knallskott kastades, till följd varav ingen av klubbarna kan åläggas ansvar för denna händelse.

b) Brännskada på bollkallen

Inledningsvis konstaterar Disciplinnämnden att en utsedd bollkalle är att anse som en funktionär enligt TB och angrepp mot en bollkalle omfattas av bestämmelserna i 3 kap 7 § TB.

Ifrågavarande bollkalle, som påstås vara en 14-årig pojke, har inte namngetts i utredningen. Syrianska har inte företett någon form av dokumentation om de påstådda skadorna, vare sig fotodokumentation, läkarintyg, journalanteckningar eller motsvarande. Inte heller av tillgängligt filmmaterial framgår att bollkallen blev brännskadad. Vid angivet förhållande kan Disciplinnämnden inte fastställa huruvida en funktionär blivit utsatt för våld eller ej. Syrianskas anmälan i denna del kan därför inte bifallas. Av filmsekvenserna framgår det dock tydligt att två knallskott kastades in från AIK:s läktarsektion och hamnade i omedelbar närhet av de två bakom målet placerade bollkallarna. Detta är ett allvarligt beteende som utgjort en konkret fara för personskada på de båda pojkarna.

Som framgår av redogörelserna ovan under a) och b) finner Disciplinnämnden att det inte är utrett att någon av de berörda föreningarna kan ställas till ansvar för sådant våld mot matchfunktionär som anges i 3 kap 7 § TB. Bestämmelsen i nämnda lagrum om poängavdrag kan därför inte komma i tillämpning.

c) ska någon av klubbarna ställas till ansvar för att matchen fick avbrytas?

Domaren bröt matchen av två skäl, dels att assisterande domaren DW skadats och dels händelserna på arenan, "med flera smällare riktade mot bland annat läktaren".

När det gäller det första skälet, har Disciplinnämnden som framgår av ovan under avsnitt a) funnit att det inte kan utredas varifrån det knallskott kastades som förorsakade DW:s skador. Ingen av klubbarna kan därför beläggas med ansvar i denna del. När det gäller domarens andra skäl för sitt beslut gör Disciplinnämnden följande bedömning.

Av tillgängligt filmmaterial framgår att det från den södra läktarsektionen (AIK:s) kastades knallskott – som ovan redovisats under avsnitt b) – i vart fall två stycken mot bollkallarna. Dessa knallskott hamnade omedelbart intill bollkallarna och de utgjorde en konkret och allvarlig fara för kroppsskada på pojkarna. Vidare framgår det av filmmaterialet att ett antal knallskott kastades från den södra läktaren (AIK:s) och i riktning mot den västra läktaren (Syrianska). På och vid denna läktarsektion fanns publik, ordningsvakter och polismän, som alla riskerade att skadas av knallskotten. Publiken på den västra läktaren fick fly från sina platser för att undkomma knallskotten. Beteende att kasta knallskotten mot och in i folksamlingarna på detta sätt måste betraktas som särskilt hänsynslöst och utgör påtaglig fara för personskada.

Av filmmaterialet är det inget som direkt utvisar att några pyrotekniska pjäser kastades från Syrianskas läktarsektioner.

Med hänvisning till det anförda finner Disciplinnämnden utrett att ansvaret för att matchen fick avbrytas vilar enbart på AIK. Med stöd av 2 kap 15.1 § i TB ska därför Syrianska tillerkännas segern i matchen med målskillnaden 3-0.

d) ska någon eller båda klubbarna ställas till ansvar för inkastade föremål, pyroteknikanvändning eller annat?

Enligt Disciplinnämndens mening har det i ärendet inte kunnat fastläggas att Syrianska ska åläggas påföljd i nu aktuell del. Ej heller har det i ärendet framkommit att Syrianska har brustit i sitt arrangörskap på sådant sätt att det bör föranleda bestraffning.

Genom domarens uppgifter, som inte vederlagts, finner Disciplinnämnden utrett att det från AIK:s läktarsektion kastades in mynt och en tändare mot domarteamet. Vidare är det utrett att sex knallskott kom från AIK:s läktarsektion före matchstart. Härtill kommer det antal knallskott som kastades mot och in på Syrianskas läktare som angetts ovan under avsnitt c).

För detta bär AIK strikt ansvar och ska därför ådömas en påföljd härför. Vid påföljdens bestämmande är det inte enbart antalet pyrotekniska pjäser som bringats att detonera som ska beaktas utan härtill kommer också vart de har kastats. Beteende att kasta pjäserna dels mot bollkallarna och dels mot och in på motståndarläktaren finner Disciplinnämnden visar på en särskild hänsynslöshet och utgör en påtaglig fara för att personskador kan uppkomma, vilket höjer straffvärdet väsentligt. Disciplinnämnden har stannat för att påföljden bör bestämmas till böter och att bötesbeloppet ska sättas tämligen högt.

Med hänvisning till vad ovan anförts fattar Disciplinnämnden följande beslut.

Fastställande av matchresultatet

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 2 kap. 15 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att fastställa resultatet i matchen Syrianska FC – AIK till 3 – 0.

Beslutet kan överklagas till SvFF:s Besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagan ska ha inkommit till Besvärsnämnden senast den 26 maj 2011.

Anmälan mot Syrianska FC

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan bifall

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN senast den 26 maj 2011.

Anmälan mot AIK

Disciplinnämnden beslutar att lämna Syrianskas anmälan rörande våld mot funktionär (bollkalle) utan bifall.

Beslutet får överklagas till SvFF:s Besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagan ska ha inkommit till Besvärsnämnden senast den 26 maj 2011.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffnings-

bestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser.

att ålägga AIK böter om 150 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Beloppet ska inbetalas senast den 9 juni 2011 på SvFF:s plusgiro
4633-4.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN senast den 26 maj 2011.