Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 17 juni 2011

Bestraffningsärende nr 30653 samt 30654-2011

Vänligen observera att ärendets kontaktperson i Disciplinnämnden är ledamot Johan Sterner.

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har behandlat följande anmälningar.

I samband med den avbrutna matchen Malmö FF – Helsingborgs IF som spelades den 25 maj 2011 i Allsvenskan, har domare Stefan Johannesson, matchdelegat Thomas Engström och säkerhetsdelegat Lennart Petersson riktat anmälningar mot Malmö FF och Helsingborgs IF i enlighet med tävlingsbestämmelserna 2 kap. 15 §, 2 kap. 26 § och 3 kap. 6 §.

Malmö FF och Helsingborgs IF har yttrat sig.

Disciplinnämnden har den 13 juni 2011 fattat följande beslut.

Bakgrund

Stefan Johannesson(SJ) har i sin anmälanrörande inträffade händelser vid matchen angett, att det kastats in ett knallskott mot Helsingborgs IF:s målvakt Pär Hansson(PH) samt uppgivit att knallskottet landade någon meter från denne och att PH gått ner på knä och tagit sig mot örat. SJ har vidare anfört att när han kom fram till PH och frågat hur det är med honom så kommer en person från Malmö-fansens sektion fram mot SJ och riktar in sig på PH. Fysisk kontakt uppstår mellan personen som från Malmö-fansens sektion då denne knuffar/slår PH vid axelområdet.

Matchdelegaten har i sin anmälan redogjort för att det i matchens 30:e minut kastades ett knallskott in på planen som hamnar uppskattningsvis någon meter från Helsingborgs IF:s målvakt, PH, så att denne går ner på knä och tar sig för örat. Han har vidare uppgivit att strax före avspark antänts 16 bengaler samt ett knallskott på Malmö FF:s supporterläktare samt vidare att det i matchens 30:e minut, efter att knallskottet kastats in mot Helsingborgs IF:s målvakt, en mansperson tar sig in på planen där han knuffar till eller slår till denne runt axelområdet.

Säkerhetsdelegaten har i sin rapport uppgivit att det tänts sju bengaler och en blinkbengal på Helsingborgs IF:s sektion. Vidare har säkerhetsdelegaten angett att det kort därefter antändes 16 bengaler och ett knallskott på Malmö FF:s läktare. Detta medförde att domaren beordrade lagen av planen och att lagen efter ca 3 minuter kommer in på planen igen och att matchen kommer igång med 4 minuters förseningstid. Vidare uppger säkerhetsdelegaten att det i matchens 29 minut i samband med att Helsingborgs IF gjort mål hördes ett knallskott mellan Malmö FF:s läktarsektion och målvakten. Efter att säkerhetsdelegaten riktat uppmärksamheten mot Malmö FF:s läktare ser denne en person som lugnt, inne på spelplanen, tar de sista stegen mot målvakten samtidigt som ett antal poliser är framme på platsen.

Domaren SJ tog beslutet att matchen skulle avbrytas på grund av inkastat föremål (knallskott) som äventyrar spelares säkerhet/hälsa. Även det faktum att inkräktaren kommer in på planen och får fysisk kontakt med spelaren inverkar på beslutet.

Med anledning av det inträffade har Disciplinnämnden att avgöra:

A. Vilken klubb - om någon - ska ställas till ansvar för knallskottet som skadade målvakten och vilken klubb - om någon - ska ställas ansvarig för att en obehörig kom in på och/eller ska någon eller båda klubbarna ställas till ansvar att matchen fick avbrytas?

B. Ska någon eller båda klubbarna ställas till ansvar för inkastade föremål och för pyroteknikanvändning?

C. Eventuella påföljder

.

Av tillämpliga lagrum i Tävlingsbestämmelser (TB) framgår följande:

2 kap. 15 § "Om förenings […] vars ledare, spelare, supportrar för vilken föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill uppträda på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller får avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tilldelas segern och målskillnaden 3 – 0, eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat som gäller om matchen avbröts. Om båda lagen anser ansvarar för att matchen avbrutits fråntags båda lagen poäng och tilldelas 0 – 3 i målskillnad."

2 kap. 26 § "Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelare, ledare och supportrars uppförande i samband med och under match. Har arrangerande förening ansvar gäller för hela arenan, undantaget gästande förenings sektioner, och oavsett om tredje part enligt hyres- eller nyttjanderättsavtal ensam förfogar över vissa läktarsektioner."

3 kap. 6 § "Förening vars företrädare eller supportrar under eller i anslutning till matchen inom arenan"

- avfyrat raketer eller antänt pyrotekniska pjäser
- kastat föremål som medfört personskada inneburit fara för personskada
- olovligen beträtt spelplanen och därmed skapat ordningsstörning
- på annat sätt uppträtt otillbörligt, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planen och publikplatserna.

kan åläggas att till SvFF avseende förening i förbundsserierna och till SDF avseende distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000:-.

Förening kan även anmälas till bestraffning och åläggas böter enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Vidare kan respektive beslutande organ besluta

att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare.

att en eller flera av föreningens hemma- och / eller bortamatch ska spelas med en eller flera för åskådare, stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal, med åskådare avses i förevarande paragraf inte förenings styrelse, för matchen erforderliga funktionärer samt representanter för media enligt gängse ackrediteringsrutiner, och/ eller att en förening åläggs.

att att sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektion.

3 kap. 7 § "Om förenings ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses ansvariga, under pågående match eller i anslutning därtill brukat våld mot funktionär, har respektive beslutande organisation rätt att besluta om högst sex poängs avdrag."

Utredningen

I ärendet finns det ingivet anmälningar från domaren SJ och matchdelegaten, rapport från säkerhetsdelegaten samt yttranden från både Malmö FF och Helsingborgs IF.

Bedömning

A. Knallskottet mot målvakten PH, inkräktaren på planen samt påföljden/påföljderna för detta.

Det aktuella knallskottet kastades mot målvakten och briserade i hans omedelbara närhet och tillfogade honom smärta i örat. Disciplinnämnden konstaterar att knallskottet kastats från en sektion som ligger långt från Helsingsborgs läktarsektion. Även om ingen direkt iakttagit vem som kastat det aktuella knallskottet så går det att sluta sig till att det i vart fall inte kommer från Helsingborgs läktarsektion och således kommer från en sektion som den arrangerade föreningens ansvar täcker. Sammantaget konstaterar Disciplinnämnden att det med säkerhet går att fastställa att knallskottet kommer från en sådan sektion som Malmö FF har ansvaret för.

Vilken förening ansvarar för att en obehörig kommit in på spelplanen?

Av SJ:s redogörelse framgår att han ser en person komma in från Malmö-klackens sektion som riktar in sig på PH där det även uppstår fysisk kontakt när inkräktaren knuffar/slår PH vid axelområdet. Av matchdelegatens redogörelse framgår att en åskådare tar sig in på spelplanen och kommer in bakom målvakten PH där denne knuffar till eller slår till PH runt axelområdet. Av säkerhetsdelegatens redogörelse framgår att denne sedan han riktat uppmärksamheten mot Malmö FF:s läktare ser en person som lugnt tar de sista stegen mot målvakten samtidigt som ett antal poliser är framme på platsen.

Det får mot bakgrund av ovan uppgivet anses utrett att den person som tar sig in på spelplanen och attackerar PH kommer från Malmö FF:s läktarsektion vilket innebär att Malmö FF således har ansvaret för den aktuella läktarsektionen.

Ska någon av klubbarna ställas till ansvar för att matchen fick brytas?

Domaren bröt matchen dels p.g.a. det inkastade knallskottet och dels p.g.a. att en obehörig person kommer in på planen och dessutom får fysisk kontakt med Helsingborgs IF:s målvakt, PH.

När det gäller det första skälet har Disciplinnämnden ovan funnit att Malmö FF ansvarar för den läktarsektion från vilket knallskottet har kastats in. På samma sätt anser Disciplinnämnden utrett att den supporter som kom in på planen kommer från den sektion som Malmö FF ansvarar för. Med hänvisning till detta finner Disciplinnämnden klarlagt att ansvaret för att matchen fick avbrytas enbart vilar på Malmö FF. Med stöd av

2 kap. 15.1 § SvFF:s tävlingsbestämmelser ska därför Helsingborgs IF tillerkännas segern i matchen med målskillnaden 3 – 0.

B. Ska någon av eller båda klubbarna ställas till ansvar för inkastade föremål, pyroteknikanvändning eller annat?

Enligt Disciplinnämndens mening är det utrett att det antänds sju bengaler och en blinkbengal på Helsingsborgs supporterläktare. Vidare är det klarlagt att det på Malmö FF:s supporterläktare antänts 16 bengaler och ett knallskott.

Inträffade händelser då föremål kastats in på planen, och som i detta fall, därtill briserat i närheten av PH och orsakat smärta, är helt i strid med SvFF:s regelverk och därför inte acceptabelt. Av vad som framgår ovan är det utrett att knallskottet kastats in från Malmö FF-supportrarnas läktarsektion. För dessa supportrars agerande ansvarar Malmö FF med strikt ansvar. Vad som förekommit är enligt Disciplinnämnden uttryck för ett hänsynslöst handlande, vilket dessutom orsakat, om än, lindrig personskada. Det är därtill att bedöma som otillbörligt gentemot fotbollens idé samt hänsynslöst och respektlöst mot de åskådare som kommit till arenan för att bevittna en fotbollsmatch. Av utredningen i ärendet framgår att Malmö FF som förening vidtagit en rad förtjänstfulla åtgärder för att förhindra händelser av nu ifrågavarande art framgent. Enligt Disciplinnämnden är dock enbart ett bötesbelopp inte en tillräckligt ingripande påföljd. Bötesbeloppet ska därför kombineras med en påföljd som om möjligt kan förhindra en upprepning av nu inträffade händelser.

C. Påföljder

Med hänvisning till vad ovan anförts fattar Disciplinnämnden följande beslut.

Fastställande av resultat

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 2 kap. 15 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att fastställa resultatet i matchen Malmö FF–Helsingborgs IF till 0 – 3.

Beslutet kan överklagas till SvFF:s Besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagande ska ha inkommit till Besvärsnämnden senast den 1 juli 2011.

Anmälan mot Malmö FF

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Malmö FF att sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektionerna 02, 03, 04 och 05 (ståplatsläktaren) på Swedbank Stadion, vilket ska finnas uppsatt under de matcher Malmö FF spelar på Swedbank Stadion från och med den 3 juli 2011 till och med den 30 oktober 2011.

Beslutet kan överklagas till SvFF:s Besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagande ska ha inkommit till Besvärsnämnden senast den 1 juli 2011.

Vidare beslutar Disciplinnämnden med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Malmö FF böter om 150.000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Beloppet ska inbetalas senast den 13 juli 2011 på SvFF:s plusgiro 4633-4.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagande ska ha inkommit till RIN senast den 1 juli 2011.

Anmälan mot Helsingborgs IF

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Helsingborgs IF böter om 25.000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Beloppet ska inbetalas senast den 13 juli 2011 på SvFF:s plusgiro 4633-4.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN senast den 1 juli 2011.

På Disciplinnämndens vägnar,
Johan Sterner, ledamot

I beslutet deltog: Nils-Olof Anderson, Magnus Erlingmark, Leif Lindstrand, Hans Orrenius och Johan Sterner (enhälligt).