Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 24 november 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 24 november 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärende nr 33413, 33432, 33433, 33436 samt 33438

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 24 november 2011 behandlat följande anmälningar.

I samband med kvalmatchen till Allsvenskan mellan Syrianska FC – Ängelholms FF som spelades den 30 oktober 2010 har matchdelegat Christian Welander, säkerhetsdelegat Lennart Petersson, Mats Karlsson, Jörgen Ljungquist, Lisette Leijon samt Ingrid Olovsson riktat anmälan mot Syrianska FC i enlighet med tävlingsbestämmelserna 2 kap. 26 § och 3 kap. 6 §.

Ärende 33413

Matchdelegaten och säkerhetsdelegaten har i huvudsak anfört:

Inkastade föremål och pyroteknik

I 53:e spelminuten kastades från Västra läktaren en s.k. petflaska in på planen, dock utan att träffa någon. I samband med inmarsch antändes där 25 -30 bengaliska eldar och 8 -10 rökbloss. Vid slutsignalen antändes ytterligare 4 -5 bengaliska eldar. Cirka 15 minuter efter avslutad match, då det fortfarande var gott om supportrar på innerplan, kom en person in där med en antänd bengal.

Inspringande personer och planstormning

I samband med 1-0-målet i 5 minuten hoppade en person över en avgränsning och sprang in på planen från Västra läktaren och kastade sig på en hög av jublande spelare. Personen i fråga omhändertogs av säkerhetspersonal. Även i samband med 2-1 målet i 65:e spelminuten sprang en person in på planen från Västra läktaren och togs av planen av säkerhetspersonalen. Vid Syrianskastredje mål, ett tiotal sekunder före slutsignalen, sprang ett 10-15-tal personer in från Västra läktaren och deltog i firandet. I samband med slutsignalen sprang 500-600 personer in på planen från Östra ståplatsläktaren och Västra sittplatsläktaren.

Obehöriga personer i mixad zon

Matchdelegaten har i huvudsak anfört: Minst tre personer utan giltig ackreditering befann sig cirka 25 minuter efter slutsignalen inne i s.k. mixad zon. Tumult uppstod och ordningsvakter och polis tog ut personerna genom huvudentrén. Vid förmötet före matchstart hade matchdelegaten poängterat betydelsen av att spelargången och huvudentrén blev ordentligt bevakade.

Ärende 33432, 33433, 33436 samt 33438

Mats Karlsson, Jörgen Ljungquist, Lisette Leijon samt Ingrid Olovsson har förutom vad som behandlats i ovanstående anmälan från match- och säkerhetsdelegaten beträffande pyroteknik beskrivit vad som de upplevt då de befunnit sig på den del av sittplatsläktaren som var reserverad för representanter från Ängelholms FF bakom Ängelholms spelarbås.

De har särskilt framhållit att "folk från Syrianska" rusat över bänkar på det tilldelade området och på åskådare där samt sparkat och slagit mot avbytarbåset. Därtill har dessa personer skrikit könsord, räckt finger och spottat.

_________________________

Syrianska har yttrat sig över samtliga ärenden.

Disciplinnämnden har genomgått handlingarna i målet och gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 6 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna.

Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 3 kap 6.3 § kan besluta:

att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan

att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare

att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller

att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Sammanfattningsvis finner Disciplinnämnden i den utsträckning som anges det utrett att Syrianska FC:s supportrar uppträtt och agerat på sätt som matchdelegaten angett. För detta ska Syrianska FC ställas till ansvar.

Vad gäller de anmälningar som gjorts beträffande förhållandena på sittplatsläktaren erinrar Disciplinnämnden att ofredanden av den enskilde kan polisanmälas och beivras straffrättsligt. Med beaktande av att någon anmälan eller något påpekande inte kommit match- och säkerhetsdelegaten till del och som föranlett anmälan från delegaterna till Disciplinnämnden i denna del samt då Syrianska FC bestritt att de påstådda händelserna förekommit saknas så rubust utredning i denna del att de nu berörda anmälningarna kan leda till något strikt ansvar för Syrianska FC.

Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.

Vid brott mot bestämmelserna som avser pyroteknik är påföljden normalt böter. Detta förutsätter dock att det inte förekommit olyckor och skador eller att allvarlig fara för sådana händelser inte förelegat. Under sådana förhållanden kan strängare påföljd än endast böter tänkas förekomma.

Den i sammanhanget mest allvarliga händelsen som nu är till bedömning är den massiva planinvasion som förekommit i matchen mellan Syrianska FC och Ängelholms FF.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.

Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet. Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndare supportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Slutligen anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet.

Härtill kommer att Disciplinnämnden, i syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 – i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Disciplinnämnden konstaterar att Syrianska FC vidtagit åtgärder för att förhindra att delar av publiken skulle ta sig in på planen. Redan de upprepade olovliga beträdandena av planen som förekommit i samband med Syrianskas mål (även om de inspringande avvisades) och i den mixade zonen samt vid planstormningen innebär emellertid att allvarliga brott mot ordningen och säkerheten förekommit.

Även om ett stort antal supportrar kunnat beträda utan att någon skadats hade det krävts helt andra åtgärder för att förhindra den planinvasion som nu faktiskt förekommit.

På grund av angivna händelserna under och efter matchen anser Disciplinnämnden vid en samlad bedömning att Syrianska FC ska ådömas ett kraftigt bötesstraff.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Syrianska FC böter om 150 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Beloppet ska inbetalas senast den 27 december 2011 på SvFF:s plusgiro 4633-4.

Detta beslut skickas via e-post till föreningen den 29 november 2011 samt skickas i original tillsammans med faktura.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, senast den 13 december 2011.