Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 5 september 2011

Tävlingsärende med anledning av avbruten match samt bestraffningsärende nr 31598-2011.

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har behandlat följande rapport/anmälan.

I samband med den avbrutna matchen Malmö FF – Djurgården som spelades den 30 juli 2011 i Allsvenskan, har domare Martin Hansson avgett rapport samt matchdelegaten riktat en anmälan mot Djurgården i enlighet med tävlingsbestämmelserna 2 kap. 15 § och 3 kap. 6 §.

Djurgården och Malmö FF har yttrat sig över rapporten.

Djurgården har yttrat sig avseende anmälan för antändande av pyroteknik gällande 6 knallskott d.v.s. dels de fyra knallskott som briserat innan domarens beslut att lämna planen för matchmöte samt de två knallskott som briserat därefter. Frågan om antändande av pyroteknik med anledning av matchdelegatens anmälan har handlagts som ett bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Disciplinnämnden har efter begäran av Djurgården hållit muntligt sammanträde på Arlanda den 3 september 2011. Såväl representanter från Djurgården som Malmö FF har varit närvarande samt förklarat och utvecklat sina ståndpunkter.

Disciplinnämnden har efter överläggning den 3 september 2011 fattat följande beslut.

Bakgrund

Martin Hansson har i sin rapport angående inträffade händelser vid matchen angett, att det kastats in knallskott mot innerplan och att han i tolfte minuten beslöt att avbryta matchen, detta på grund av han fruktade för funktionärernas och andras säkerhet. Han har vidare angett att samtliga närvarnade vid matchmötet stöttade beslutet.

Matchdelegaten har i sin anmälan redogjort för att det i matchens tredje, sjätte, tionde och elfte minut briserat fyra knallskott samt att det under matchmötet briserat ytterligare två knallskott.
Enligt anmälan hamnade det första knallskottet till vänster vid hörnflaggan, det andra ca sju meter till vänster om målstolpen vid en TV- fotograf bakom en reklamskylt till vänster bakom målet. TV-fotografen fick ledas ut men skadades inte. Det tredje knallskottet hamnade till vänster om målet. Det fjärde knallskottet hamnade på samma ställe som det tredje.

Djurgården och Malmö FF har inte haft någon erinran emot matchdelegatens beskrivning om var knallskotten hamnat. Däremot är det tvistigt varifrån och hur de kommit till de platser där de briserat.

Då matchen avbröts var ställningen mellan Malmö FF och Djurgården 1-0.

Med anledning av det inträffade har Disciplinnämnden att avgöra:

A. Ska föreningarna ställas till ansvar att matchen fick avbrytas?

B. Ska Djurgården ställas till ansvar för inkastade föremål och för pyroteknikanvändning?

C. Eventuella påföljder.

Av tillämpliga lagrum i SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB) beträffande ärendena framgår följande:

2 kap. 15 § "Om förenings […] vars ledare, spelare, supportrar för vilken föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill uppträda på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller får avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tilldelas segern och målskillnaden 3 – 0, eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat som gäller om matchen avbröts. Om båda lagen anses ansvara för att matchen avbrutits fråntags båda lagen poäng och tilldelas 0 – 3 i målskillnad."

2 kap. 26 § "Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelare, ledare och supportrars uppförande i samband med och under match. Har arrangerande förening ansvar gäller för hela arenan, undantaget gästande förenings sektioner, och oavsett om tredje part enligt hyres- eller nyttjanderättsavtal ensam förfogar över vissa läktarsektioner."

3 kap. 6 § "Förening vars företrädare eller supportrar under eller i anslutning till matchen inom arenan"
- avfyrat raketer eller antänt pyrotekniska pjäser
- kastat föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada.
- olovligen beträtt spelplanen och därmed skapat ordningsstörning
- på annat sätt uppträtt otillbörligt, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planen och publikplatserna.

kan åläggas att till SvFF avseende förening i förbundsserierna och till SDF avseende distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000:-.

Förening kan även anmälas till bestraffning och åläggas böter enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Vidare kan respektive beslutande organ besluta

att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare

att en eller flera av föreningens hemma- och / eller bortamatch ska spelas med en eller flera för åskådare, stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal, med åskådare avses i förevarande paragraf inte förenings- styrelse, för matchen erforderliga funktionärer samt representanter för media enligt gängse ackrediteringsrutiner, och/ eller att en förening åläggs

att att sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektion.

Disciplinnämnden har handlagt anmälan mot Djurgården som ett bestraffningsärende.

Utredningen

I ärendet finns rapport från domaren och anmälan matchdelegaten, skriftliga inlagor från parterna, bildmaterial, videomaterial från produktionsbolaget Onside, skriftliga vittnesattester samt hänvisningar till inslag på Youtube.

Bedömning

A. Varifrån har knallskotten kommit och vem ansvarar för att matchen fick avbrytas?

Inledningsvis konstaterar Disciplinnämnden att bedömningen i denna del främst avser knallskotten 1-4 dvs. de knallskott som låg till grund för domarens beslut att avbryta matchen inför det efterföljande matchmötet. Det ska dock anmärkas att de efterföljande knallskotten (5 och 6) kan tillmätas viss betydelse från bevissynpunkt vid bedömningen av varifrån knallskotten kommit.

Vad gäller frågan varifrån knallskotten kommit talar flera omständigheter för att dessa kommit att hanteras av supportrar som vistats på södra läktaren dvs. den del som avdelats för Djurgården. För ett sådant synsätt talar det faktum att pjäser påträffats där och att - vilket framgår av Djurgårdens egen utredning - djurgårdsanhängare redan vid marschen genom staden före matchstart till arenan kastat ett antal knallskott.
Genom de vittnesattester som Malmö ingett till nämnden framgår av iakttagelser, såväl grundade på upplevelser av ljud som synintryck, att under matchen knallskott briserat i anslutning till södra läktaren.
Djurgården, som godtagit att knallskotten briserat i närheten av södra läktarens nedre del har emellertid hävdat att föreningen inte ska anses ansvarig för att matchens avbrutits på grund av att det inte har kunnat uteslutas att knallskotten kastats in på området av personer som befunnit sig utanför detsamma. I sammanhanget har föreningen förklarat att den inte haft något att erinra emot den visitation av Djurgårdssupportrarna som ombesörjdes av personal från Malmö FF i samband med insläpp. Djurgården har vidare hänvisat till att övervakningskameror inte varit funktionsdugliga, en kritik som Disciplinnämnden i detta sammanhang anser inte kan bli föremål för bedömning annat än vid bevisvärderingen. Djurgården har därtill påstått att visitationen avseende läktaren ovanför Djurgårdens läktare varit bristfällig.

Mot bakgrund av den bevisning som föreligger anser disciplinnämnden sammantaget att det finns flera omständigheter som med styrka talar för att knallskotten kommit från Djurgårdssupportrar som befunnit sig på södra läktarens nedre del. Stöd för ett sådant synsätt finns främst i de iakttagelser som Malmö FF presenterat och som redogjorts för i det ovanstående men också i matchdelegatens beskrivning att han inte uppmärksammat några kaströrelser från personer som befunnit sig i det närliggande området till Djurgårdsområdet på södra läktaren.

Disciplinnämnden konstaterar dock att det vid granskningen av den omfattande bevisning som framlagts inte förekommit något som visar att någon handrörelse eller annat förekommit som innebär att någon inom Djurgårdsområdet kastat eller befattat sig med något knallskott. Därtill kommer att redan det förhållandet, att personer kunnat befinna sig i direkt anslutning ovanför supporterläktaren samt att det där i ett senare skede förkommit konfrontationer mellan olika personer, ger visst utrymme för att man inte kan utesluta att de nu aktuella knallskotten kan ha kastats från övre delen av läktaren, dvs. från ett område för vilket inte Djurgården ansvarar strikt. Härtill kommer att avsaknaden av bevismedel med tydliga identifieringsmöjligheter - då främst fungerande övervakningskameror avsedda att täcka det aktuella området eller direkta utpekanden av personer - innebär att bevisningen inte har sådan robusthet som kan bidra till att tillräckligt tydliggöra varifrån knallskotten kommit.

Med hänsyn till de höga beviskrav som Disciplinnämnden beslutat att tillämpa i denna typ av ärenden - händelser med långtgående resultatmässiga och ekonomiska konsekvenser för samtliga föreningar i berörd serie - ger inte utredningen sådant tillräckligt stöd att Djurgården kan anses ansvara för att matchen avbrutits. Det föreligger således rimligt tvivel av sådan styrka att Djurgården inte kan anses ansvarig för att matchen avbrutits.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att utredningen inte ger något stöd för att Malmö FF bär något ansvar för att matchen avbröts.

Det saknas anledning att omspelsmatchen ska spelas utan publik eller att andra åtgärder enligt 3 kap. 6 § TB ska gälla.

Skäl föreligger att den avbrutna matchen mellan Malmö FF och Djurgården ska spelas om i sin helhet med publik närvarande.

B.
Ska Djurgården ställas till ansvar för inkastade föremål och för pyroteknikanvändning?

Enligt Disciplinnämndens mening är det utrett att det sex knallskott briserat i anslutning till det område som Djurgården ansvarar för.

Med hänsyn till utgången i ärendet under punkten A. ovan och det då det inte heller beträffande knallskotten 5 och 6 med tillräcklig styrka kan anses bevisat att dessa knallskott hanterats eller kastats från Djurgårdens område föreligger sådan grad av rimligt tvivel att anmälan även i denna del ska lämnas utan bifall.

C.
Påföljder
Ingen påföljd ska utdömas för Djurgården i bestraffningsärendet.

___________________________________

Med hänvisning till vad ovan anförts fattar Disciplinnämnden följande beslut.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 2 kap. 15 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att den avbrutna matchen mellan Malmö FF och Djurgården ska spelas om i sin helhet.

Beslutet kan överklagas till SvFF:s Besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagande ska ha inkommit till Besvärsnämnden senast den 19 september 2011.

Vidare beslutar Disciplinnämnden med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att lämna matchdelegatens anmälan mot Djurgården utan bifall.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagande ska ha inkommit till RIN senast den 19 september 2011.

På Disciplinnämndens vägnar

Staffan Anderberg, vice ordförande

I avgörandet har deltagit: Staffan Anderberg, Nils-Olof Anderson, Magnus Erlingmark samt Hans Orrenius (enhälligt)