Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 20 november 2012

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 20 november 2012 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: anmälan från matchdelegaten om antändande av pyroteknik Match: Halmstads BK – Landskrona BoIS, Superettan, 3/11
Yttrande: saknas

Matchdelegaten har anmält att fem st bengaler antändes på Landskrona BoIS läktarsektion i matchens 75 minut. Ingen av dessa har kastats och inga skador finns rapporterade. För det inträffade är Landskrona BoiS ansvariga och ska åläggas påföljd i form av en straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 6 § i Tävlingsbestämmelserna

att ålägga Landskrona BoIS en straffavgift om 25 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan enligt 3 kap 6 § TB, för att supportrar obehörigt beträtt område som gränsar till spelplanen.

Match: BK Häcken – AIK, Allsvenskan, herrar, 1/11

Yttrande: föreligger

Matchdelegaten har anmält att i samband med AIK:s kvitteringsmål i den 45:e matchminuten tar sig tre AIK-supportrar över läktarräcket och in på löparbanan, d v s på ett område där allmänheten inte har tillträde.

Matchdelegatens anmälan och AIK:s yttrande är samstämmiga om att dessa tre personer omgående blir tillbakavisade till läktaren av personal på plats.

Tävlingsbestämmelserna 3 kap 6 § "Påföljder till följd av händelse vid match "

"Förening vars företrädare eller supportrar, under eller i anslutning till match.

Obehörigen beträtt spelplanen eller område som gränsar till spelplanen och för vilket det genom stängsel eller skyltar eller på liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde" kan åläggas straffavgift.

Disciplinnämnden anser dock att omständigheterna varit sådana att det vid detta tillfälle skall stanna vid en erinran. Disciplinnämnden kan komma att, om händelsen upprepas, döma AIK att betala straffavgift i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Disciplinnämnden beslutar
att erinra AIK om vad som föreskrivs i tävlingsbestämmelserna 3 kap 6 § samt

att lämna anmälan utan ytterligare åtgärd.

Bestraffningsärenden

Ärende nr: 34003
Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Hammarby – Trelleborgs FF, Superettan, 29/10
Yttrande: föreligger

Ärende nr: 34007
Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Östers IF – Hammarby, Superettan, 3/11
Yttrande: föreligger

Ärende 34003 och 34007 har behandlats gemensamt.

Matchdelegaten i matchen Hammarby – Trelleborgs FF har anmält att det i samband med matchstart/vid line-up antändes 60 lysfacklor efter hela långsidan, längst ner på den norra läktaren samt två lysfacklor på den södra läktaren, för dessa är Hammarby ansvariga. Matchdelegaten har vidare anmält att den i matchens 47:e minut antändes två lysfacklor på den norra läktaren, i minut 50 antändes tre lysfacklor till och i minut 75 ytterligare två lysfacklor, även dessa på den norra läktaren.
Inga skador finns rapporterade i samband med detta.

Matchdelegaten i matchen Östers IF – Hammarby har anmält att i samband med line-up antändes minst 25 st grönfärgade bengaler samt en rökfackla på Hammarbys supportersektion med kraftig rökutveckling som följd. I början av andra halvlek antändes minst 25 st rödfärgade bengaler vilket återigen medförde en kraftig rökutveckling. I matchens 55 minut antändes minst en orange rökfackla, i den 88:e minuten antändes tre röda bengaler och i samband med matchens slut antändes ytterligare två bengaler. Samtliga dessa antändes på sektion för vilken Hammarby ansvarar. Inga skador finns rapporterade i samband med detta.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken.

Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller kastat in föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Den stora mängden pyroteknik innebär att det inte kan uteslutas att fara för närvarande publik förelegat.

Hammarby har beskrivit hur planläggning av säkerhetsarbetet inför matcherna skett samt hur visitation och övrigt säkerhetsarbete genomförts. Disciplinnämnden konstaterar dock att detta arbete uppenbart inte varit tillräckligt effektivt eftersom ordningsstörningen, genom det stora pyrotekniska användandet i båda ärendena varit omfattande. För det inträffade är Hammarby ansvariga och ska åläggas böter.

Det säkerhetsarbetet som genomförts ska dock i viss mån tas i beaktande vid bestämmande av påföljden.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 §, 3 kap 6 § samt RF stadgar 14 kap. 2 § 14 punkten

att för ärende 34003 och 34007 ålägga Hammarby en gemensam påföljd med böter om 100 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen

Ärende nr: 34006
Anmäld part: IF Elfsborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Mjällby AIF – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 1/11
Yttrande: saknas

Ärende nr: 34013
Anmäld part: IF Elfsborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IF Elfsborg – Åtvidabergs FF, Allsvenskan, herrar, 4/11
Yttrande: saknas

Ärende 34006 och 34013 har behandlats gemensamt.

Matchdelegaten i matchen Mjällby AIF – IF Elfsborg har anmält att en bengal och åtta st. blixtbengaler antänts på IF Elfsborgs läktarsektion i samband med matchstart.

Matchdelegaten i matchen IF Elfsborg – Åtvidabergs FF har anmält att i samband med uppvärmning antändes två knallskott på läktare för vilken IF Elfsborg är ansvarig. I minut 31 antändes ytterligare ett knallskott på samma läktare. I matchens 87:e minut började publik från läktaren ta sig över avspärrningar och in på planområde. Ingen beträdde dock spelplanen under pågående match. Efter slutsignalen stormade en folkmassa planen i riktning mot IF Elfsborgs spelare och ledare. I samband med detta antändes en rökfackla och tre lysfacklor inne på spelplanen.

Den i sammanhanget mest allvarliga händelsen, som nu är till bedömning, är den planinvasion som förekom i matchen mellan IF Elfsborg och Åtvidaberg.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.

Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet. Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndarsupportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Därtill anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet. Disciplinnämnden anser sig vidare att till viss del beakta om stormningen skett som en glädjeyttring i samband med serieseger.

I syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, har Disciplinnämnden antagit den policyn att i högre grad vid påföljdsbestämningen beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningen.

Disciplinnämnden noterar att IF Elfsborg visserligen vidtagit åtgärder för att förhindra att delar av publiken skulle ta sig in på planen. Därtill kommer att föreningen hanterat den uppkomna situationen på ett planerat och eftertänksamt sätt. Disciplinnämnden drar dock den slutsatsen att det hade det krävts andra säkerhetsåtgärder för att förhindra planinvasionen. Redan på grund av de tidigare angivna bristerna i arrangemangen, såvitt avser användningen av pyroteknik vid de anmälda tillfällena, ska IF Elfsborg dömas till ett bötesstraff.

Vid frågan om hur planinvasionen ska betraktas är den fråga som står i förgrunden om ordningsstörningen varit av den arten att allvarlig fara uppstått för åskådarnas, spelarnas och/eller funktionärernas säkerhet samt ett beaktande av de i det föregående behandlade bedömningskriterierna.

Trots planstormningen i matchen mellan IF Elfsborg och Åtvidaberg anser Disciplinnämnden att förhållandena sammantaget vara sådana att påföljden i denna del kan stanna vid ett kännbart bötesstraff.

Disciplinnämnden har också noterat att planinvasionen gjorts i glädje och att ingen skada finns rapporterad i samband med detta. För det inträffade är IF Elfsborg ansvarigt och ska åläggas påföljd i form av böter.

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 §, 3 kap 6 § samt RF stadgar 14 kap. 2 § 14 punkten

att för ärende 34006 och 34013 ålägga IF Elfsborg en gemensam påföljd med böter om 70 000:- att inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: AIK – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 4/11
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 175 000:-

Matchdelegaten har anmält att det i samband med line-up antändes 25 st bengaler, detta bakom en stor läktarflagga på AIK:s supporterläktare. I matchens 34:e minut smälldes ett knallskott på samma läktare.

Straxt före andra halvleks början antändes 140 bengaler, ca 25 fyrverkeripjäser sköts av och 15 st knallskott briserade samt att en mindre brand uppstod på den norra läktaren för vilken AIK är ansvariga. I den 62:a minuten antändes två bengaler, efter matchen antändes först fem bengaler och sedan ytterligare en i samband med prisutdelning allt detta skedde på samma läktare som ovan.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken.

Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller kastat in föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Den stora mängden pyroteknik, varav bengaler antänts bakom en läktarflagga, innebär att det inte kan uteslutas att fara för närvarande publik förelegat.

AIK har beskrivit hur planläggning av säkerhetsarbetet inför matcherna skett samt hur visitation och övrigt säkerhetsarbete genomförts. Disciplinnämnden konstaterar dock att detta arbete uppenbart inte varit tillräckligt effektivt eftersom ordningsstörningen, genom det stora pyrotekniska användandet varit omfattande. För det inträffade är AIK ansvariga och ska åläggas böter.

Det säkerhetsarbetet som genomförts ska dock i viss mån tas i beaktande vid bestämmande av påföljden.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match; AIK – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 4/11
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 35 000:-

Matchdelegaten har anmält att i samband med line-up antändes tio bengaler och minst fyra rökfacklor samt sju smällare på Malmö FF:s supportersektion. I matchens 87:e minut antändes en bengal och under prisceremonin antändes ytterligare två bengaler på samma sektion. Malmö FF har i sitt yttrande inget att erinra mot det i anmälan som avser bengaler och rökfacklor, däremot motsätter sig föreningen att de smällar som hörs kommer från knallskott. Malmö FF anser att dessa smällar kommer antändningen av bengalerna. För det inträffade är Malmö FF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Anmäld part: Per Arvidsson, Kalmar FF (ledare)
Rapporterad händelse: avvisad för olämpligt uppträdande
Match: Kalmar FF – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 7 000:-
Motivering: För att ha uppträtt otillbörligt mot funktionär.

Anmäld part: Klebér Saarenpää, Syrianska FC (ledare)
Rapporterad händelse: avvisad för olämpligt uppträdande
Match: Djurgården – Syrianska FC, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande : saknas
Beslut: Tillrättavisning

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: IFK Göteborg – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 4/11
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 65 000:-

Matchdelegaten har anmält att det i samband med line-up antändes minst 35 st bengaler på Djurgårdens supportersektion. Vid andra halvleks början antändes ca 40 st bengaler, i den 49:e minuten antändes en bengal och i den 87:e minuten ytterligare en bengal på samma sektion som ovan.

Disciplinnämnden finner det genom matchdelegatens uppgifter utrett att ett sjuttiotal bengaler antänts på Djurgårdens supportersektion. Djurgården har beskrivit hur planläggning av säkerhetsarbetet inför matcherna skett samt hur visitation och övrigt säkerhetsarbete genomförts. Disciplinnämnden konstaterar dock att detta arbete uppenbart inte varit tillräckligt effektivt eftersom ordningsstörningen, genom det stora pyrotekniska användandet varit omfattande. För det inträffade är Djurgården ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter.

Det säkerhetsarbetet som genomförts ska dock i viss mån tas i beaktande vid bestämmande av påföljden.