Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 12 april 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 12 april 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Tävlingsärende 2 och Bestraffningsärende 45/2013 har behandlats gemensamt

I bestraffningsärende 45 har matchdelegaten anmält att det vid Mjällby AIF:s 1-0 mål i den 37:e matchminuten kastades två PET-flaskor samt ett antal mynt in på spelplanen, dessutom kastades ett päron in och träffade Mjällby AIF:s spelare. Allt detta kastades in från läktarsektioner för vilka Djurgården är ansvariga. Denna händelse föranledde senare domaren att avbryta matchen.

I tävlingsärende 2 har domaren anmält att domarteamet avbröt matchen efter incidenter i den 38:e matchminuten. Domaren rapporterar att det i samband med att Mjällby AIF firar sitt mål så kastas saker in från långsidan bakom spelarbänkarna. Domarna uppfattar att det är PET-flaskor fyllda med öl som kastas mot Mjällbyspelarna. Det kastas även in mynt och diverse skräp mot spelarna. I samband med detta träffades en av Mjällby AIF:s spelare i magtrakten av ett föremål som senare visade sig vara ett päron. Beslut tas här att avbryta matchen.

Vid matchmötet beslutade sedan domaren att matchen inte skulle fullföljas då domarteamet ansåg att det inte var en trygg miljö att jobba i. Beslutet togs enligt domarrapporten i samråd med inblandade parter, båda lagen, matchdelegat och polis.

Djurgården och Mjällby har inkommit med yttranden över matchdelegatens och domarens anmälningar. Därvid har Djurgården vidgått att föremålen inkastades från sektioner, som Djurgården har ansvaret för.

Inledningsvis kan konstateras att Disciplinnämnden enligt Tävlingsbestämmelserna (TB) 2 kap 15 § har att ta ställning till om matchen ska återupptas i enlighet med 2 kap 14.3 § (från ställningen 0-1 och från den tid då matchen avbröts), om det uppnådda resultatet ska gälla som slutresultat, om matchen ska spelas om i sin helhet eller om icke felande förening ska tillerkännas segern med målskillnaden 3-0.

Utöver matchresultatet ska Disciplinnämnden ta ställning till eventuella påföljder i samband med den/de förseelser som ledde till att matchen avbröts.

Disciplinnämnden har först att beakta vilken typ av ordningsstörning som ledde till att matchen avbröts samt också allvarlighetens art i sig av ordningstörningen. Härvid finner Disciplinnämnden det utrett att det kastades in PET-flaskor, mynt och andra föremål på spelplanen. Bl a kastades ett päron in och träffade en Mjällbyspelare. Härvid finner Disciplinnämnden att inkastandet av föremålen var förbjudna åtgärder. Det var dock inte av den karaktären att de kan klassificeras som så farliga som inkastande av exempelvis pyrotekniska pjäser som direkt kan förorsaka mycket allvarliga personskador. Det inkastade föremål som slutligen fick domaren att avbryta matchen var ett päron som träffade en Mjällbyspelare. Dessa omständigheter lägger Disciplinnämnden till grund för sin bedömning av ställningstagandet vad gäller beslut om matchresultatet.

Sammantaget finner Disciplinnämnden att det föreligger sådana skäl att nämnden beslutar att den avbrutna matchen ska återupptas och fortsätta med det målresultat och med den speltid som rådde vid matchavbrottet i enlighet med 2 kap 14.3 § TB.

Disciplinnämnden har därefter att ta ställning i bestraffningsfrågan.

Med hänsyn till att det från Djurgårdens supportrar uppenbart obefogat kastats in föremål på spelplanen, kan Djurgården inte undgå bestraffning för detta. Disciplinnämnden finner därför att Djurgården bör bestraffas med böter, ställda i relation till omfattning, karaktär och farlighet av de inkastade föremålen. Därvid finner Disciplinnämnden att bötessumman bör bestämmas till 15 000 kr enligt 3 kap 22.2 § TB.

Därutöver kan Djurgården inte undgå bestraffning för att ordningsstörningen dessutom förorsakade att matchen fick avbrytas. Disciplinnämnden beslutar därför med stöd av 3 kap 22.3 § TB att den match mot Mjällby som nu ska återupptas enligt ovan ska spelas utan åskådare.

Det ankommer inte på Disciplinnämnden att bestämma ny matchdag och tidpunkt för den aktuella matchen. Detta ankommer i första hand på föreningarna eller, om dessa inte kan komma överens, på SvFF:s Tävlingskommitté.

Under hänvisning till vad ovan anförts, fattar Disciplinnämnden följande

BESLUT

  1. Den avbrutna matchen ska återupptas på sätt föreskrivs i 2 kap 14.3 § TB
  2. Ifrågavarande match ska spelas utan åskådare jämlikt 3 kap 22.3 § TB
  3. Djurgården åläggs erlägga böter om 15 000 kr jämlikt 3 kap 22.2 § TB och 14 kap RF:s stadgar, att inbetalas inom en månad från beslutsdagen.