Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 13 juni 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 13 juni 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärende 154 med anmälan mot IFK Göteborg och 155 med anmälan mot Djurgården har behandlats gemensamt.

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid ett extra sammanträde 13 juni 2013 behandlat anmälningar mot IFK Göteborg (ärende 154) och Djurgården (ärende 155) för händelser i samband med Svenska Cupfinalen 26 maj 2013.

Matchdelegaten har anmält att det i samband med line up antändes minst 50 st bengaler och ett knallskott på IFK Göteborgs läktarsektion, kraftig rökutveckling uppstod.

Samtidigt, d v s vid line up antändes ca 60 rökfacklor i olika färger på Djurgårdens supporterläktare varpå det uppstod kraftig rökutveckling.

I femte matchminuten då IFK Göteborg gör 1-0 antändes ytterligare sju bengaler på samma läktare och en kastades in på spelplanen, denna landande 1-1,5 m in på planen och kastades inte mot någon. Samtidigt antändes en rökfackla bland IFK Göteborgs supportrar.

Anmälaren har också angivit att efter matchen när IFK Göteborg vunnit på straffsparkstävling så invaderades planen av ca 1500 personer från IFK Göteborgs supporterläktare. Dessa tog sig över planen mot den sektion där Djurgårdens supportrar befann sig, de flesta stannade i höjd med straffområden framför Djurgårdens supportrar där ordningsvakter och publikvärdar hindrade att de avancerade ytterligare. Dessa supportrar antände minst fem bengaler varav en kastades upp på Djurgårdens läktarsektion där ett stort antal supportrar befann sig. Inga rapporter finns om att någon skada uppstod i samband med detta.

I samband med ovan hoppade minst ett tiotal Djurgårdssupportrar in på området mellan läktarsektionen och reklamskyltarna. Enligt anmälaren hindrades dessa från att springa in på spelplanen av ordningsvakter och publikvärdar och motades upp på läktaren efter ca fem minuter.

Djurgårdens IF (DIF) och IFK Göteborg (IFK) har yttrat sig. Även Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har inkommit med ett yttrande i ärendet. I yttrandena vitsordas i allt väsentligt innehållet i anmälningarna.

Ansvarsfördelning

SvFF

Enligt 2 kap 26 § Tävlingsbestämmelserna (TB) är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med en match. SvFF var arrangör av final-matchen i Svenska Cupen och fick därigenom påtaga sig det ordningsansvar som en arrangerande förening normalt har. Ordningsansvaret innebär bl a att SvFF hade ansvaret för avsyning av arenan före match, visitering av åskådarna samt i övrigt det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet kring matchen. I planeringen av säkerhetsarbetet har SvFF och föreningarna haft ett nära samarbete och SvFF har använt sig av föreningarnas respektive säkerhetsorganisationer i det praktiska genomförandet av säkerhetsarbetet. Oavsett detta samarbete låg ansvaret för säkerheten kvar hos SvFF. Detta ansvar kan inte delegeras bort.

Det är i ärendet ostridigt att det antänts ett större antal pyrotekniska pjäser från de båda supportergrupperna och att det skett en omfattande planinvasion samt att det därvid kastats en brinnande bengal in i publikhavet. Härigenom framstår det som ett faktum att vidtagna säkerhetsåtgärder och antagen säkerhetsstrategi inte varit tillfyllest och att SvFF därigenom brustit i sitt ordningsansvar. Det ankommer självfallet inte på Disciplinnämnden att ange vilka säkerhetsåtgärder och vilken säkerhetsstrategi som istället skulle tillämpats. Nämnden konstaterar enbart att det uppenbarligen förelegat påtagliga brister i säkerhetsarbetet, vilka sammantaget varit en bidragande orsak till de uppkomna störningsmomenten. Ansvaret för detta vilar tungt på SvFF.

Enligt 14 kap 1 § i Riksidrottsförbundets stadgar kan enbart enskilda personer och föreningar ådömas ansvar enligt RF:s brottskatalog. På grund härav kan Disciplinnämnden inte lagligen utdöma någon påföljd för SvFF. Nämnden konstaterar dock att om SvFF kunnat bötfällas hade bötesbeloppets storlek bestämts till 150 000 kr för det brustna ordningsansvaret.

DIF och IFK

De båda föreningarna, DIF och IFK, var att anse som "gästande föreningar" i matchen. I denna egenskap hade de enligt ovannämnda stadgande i TB ansvar för sina respektive supportergruppers uppförande i samband med matchen. Detta s k uppförandeansvar är ett strikt ansvar.

Det är ostridigt att de båda supportergrupperna antände omkring 60 pyrotekniska pjäser vardera. Dessutom invaderades planen av en större grupp av IFK:s supportrar, uppenbarligen inte i första hand för att hylla sitt lag utan för att håna motståndarna/förlorarna. Det mest allvarliga i samband med planinvasionen var dock att en brinnande bengal kastades av en IFK-supporter upp bland publiken på DIF:s läktare, ett tilltag som framstår som oerhört farligt och som därför har ett synnerligen högt straffvärde.

Vid bestämmandet av straffvärdet för de störningar som föreningarna har ansvaret för, gör Disciplinnämnden följande bedömning.

Antändandet av de pyrotekniska pjäserna har ett straffvärde om 70 000 kr för envar av föreningarna. Planinvasionen (IFK) har ett straffvärde om 80 000 kr och kastandet av en brinnande bengal upp bland publiken (IFK) har ett straffvärde om 100 000 kr. Sammantaget innebär detta att straffvärdet för de störningar som DIF har ansvar för uppgår till 70 000 kr och det IFK har ansvaret för uppgår till 250 000 kr.

Vid bestämmandet av straffmätningsvärdet beaktar Disciplinnämnden att SvFF:s bristande säkerhetsarbete varit en bidragande orsak till de störningar som föreningarna nu ska ställas till ansvar för. SvFF kan som ovan nämnts emellertid inte lagligen fällas till ansvar för detta. Det är därför enligt Disciplinnämndens mening rimligt att de bötesbelopp som de båda föreningarna nu ska ådömas, jämkas med det belopp som skulle utdömts för SvFF, om förbundet kunnat bestraffas, eller 150 000 kr. Detta innebär att bötesbeloppet för DIF ska bestämmas till 40 000 kr och för IFK till 130 000 kr.

Disciplinnämnden beslutar med stöd 2 kap. 26 §, 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s stadgar
att ålägga IFK Göteborg böter om 130 000 kr samt Djurgården böter om 40 000 kr.

I beslutet deltog: Khennet Tallinger, Göran Nilsson, Nils-Olof Anderson, Leif Lindstrand, Anders Johrén och Emma Regnér (enhälligt)