Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 4 november 2014

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 4 november2014 fattat beslut i följande ärenden:

Anmäld: Adnan Ajrovic, Råslätts IK
Ombud: Advokaten Anders Tolke

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar att stänga av Adnan Ajrovic från såväl deltagande i tävling, uppvisning och träningsmatch som utövande av uppdrag inom alla idrotter.

Avstängningen gäller från och med den 12 september 2014 till och med den 11 september 2016.

Avstängningen sker med stöd av 3 kap. 27 § tredje stycket Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser för 2013 samt 14 kap. 2 § 14 p. och 6 § Riksidrottsförbundets stadgar.
Anmälan m.m.
Anmälaren har yrkat att disciplinnämnden ska stänga av Adnan Ajrovic under två år från såväl deltagande i tävling och uppvisning som utövande av uppdrag och gälla i all idrottslig verksamhet inom alla idrotter.

  • I första hand har anmälaren hävdat att Adnan Ajrovic i september 2013 i Värnamo genom erbjudande om pengar försökt förmå IFK Värnamo-spelarna Dzenis Kozica, Carlos Gaete och Sebastian Göransson att på ett otillbörligt sätt påverka resultatet i en match den 13 september 2013 mot GAIS i Superettan.

Detta har skett dels vid telefonsamtal med Dzenis Kozica, dels vid ett möte med de tre Värnamo-spelarna på en parkeringsplats i Värnamo.

  • I andra hand har anmälaren hävdat att Adnan Ajrovic i vart fall - på grund av egen eller annans vadhållning - har försökt att påverka spelarna att otillbörligt påverka resultatet i den aktuella matchen.
  • Adnan Ajrovic som då tillhörde IFK Lammhult och omfattades av 14 kap. Riksidrotts­förbundets (RF) stadgar har därmed brutit mot 3 kap. 27 § tredje stycket Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser för 2013 och ska bestraffas enligt 14 kap. 6 § RFs stadgar.

Adnan Ajrovic har förnekat att han på något sätt varit inblandad i det påstådda försöket att påverka matchresultatet.

  • Han har bl.a. uppgett att han inte har träffat de tre spelarna och har framhållit att endast en av de tre spelarna har pekat ut honom vilket inte är tillräckligt för att visa att han gjort sig skyldig till någon förseelse.
  • Han har vidare - som han får förstås - hävdat att en bestraffning inte är förenlig med art. 15 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, art. 23 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna eller art. 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Han har även understrukit att fotboll är hans yrke och att det är den enda försörjning han har.

Disciplinnämnden har den 12 september 2014 beslutat att tills vidare stänga av Adnan Ajrovic från deltagande i tävling, uppvisning och utövande av uppdrag inom alla idrotter. Sedan Adnan Ajrovic begärt omprövning av beslutet har nämnden den 23 september 2014 inte funnit skäl att ändra beslutet.

Adnan Ajrovic har för samma påstådda händelse varit åtalad vid Jönköpings tingsrätt för grovt givande av muta. I dom den 22 oktober 2014 ogillade tingsrätten åtalet. Tingsrätten kom visserligen fram till att det var utrett att Adnan Ajrovic träffat de tre Värnamo-spelarna och försökt förmå dem att medverka i en läggmatch mot GAIS men att det inte var visat att han erbjudit dem betalning för detta. Då det senare är en förutsättning för att kunna dömas för givande av muta ledde detta till att tingsrätten ogillade åtalet. Domen är såvitt känt inte överklagad av åklagaren men tiden för att överklaga domen har ännu inte löpt ut.

Bevisning

Anmälaren har åberopat.

  • Ljudfilerna av tingsrättens förhör i brottmålet med de tre Värnamo-spelarna Dzenis Kozica, Carlos Gaete och Sebastian Göransson.
  • Utskrifterna av samtliga polisförhör under förundersökningen, såväl med Adnan Ajrovic som med de tre spelarna samt andra personer, bl.a. företrädare för IFK Värnamo.
  • Utredning som åberopades i brottmålet angående Adnan Ajrovics tele­fonabonnemang, bl.a. hur polisen kunnat knyta abonnemanget till honom och sammanställning över telefonkontakter under september 2013 mellan Adnan Ajrovic och Dzenis Kozica.

Adnan Ajrovic har åberopat.

  • Ljudfilerna av tingsrättens förhör i brottmålet med de tre Värnamo-spelarna.
  • Sammanställning över telefonkontakter under september 2013 mellan Adnan Ajrovic och Dzenis Kozica.

Disciplinnämndens bedömning

Allmänt om prövningen och bevisningen

Enligt 3 kap 27 § tredje stycket Svenska Fotbollförbundets tävlings­bestämmelser för 2013 ska den som medverkar eller försöker medverka till att påverka resultatet av en match anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RFs stadgar.

Till skillnad från brottet givande av muta krävs alltså inte ett erbjudande om ersättning utan det är tillräckligt om någon som omfattas av bestämmelsen medverkar till eller försöker få t.ex. en spelare att medverka till att dennes lag förlorar en match. Det är också klart att Adnan Ajrovic vid tiden för den påstådda händelsen tillhörde IFK Lammhult och därmed omfattades av tävlingsbestämmelserna liksom RFs stadga.

Det är anmälaren som ska visa att Adnan Ajrovic har agerat på sätt som påstås och beviskravet är att detta ska vara ställt utom allt rimligt tvivel, dvs. disciplinnämnden har samma beviskrav som en domstol har i ett brottmål och i tveksamma fall ska nämnden hellre fria än fälla. Disciplin­nämnden är inte bunden av tingsrättens bedömning i brottmålet utan gör en fristående prövning. Vidare finns ingen begränsning av vad parterna kan åberopa som bevisning och nämnden har att fritt pröva denna bevisning.

Adnan Ajrovics uppgifter finns endast i form av sammanfattningar av polisförhör vilket är en brist då hans uppgifter inför tingsrätten hade kunnat åberopas som ljudfil. Samtidigt har han varit biträdd av sin försvarare vid polisens huvudförhör varför hans rätt till försvar på så sätt har varit tillgodosedd. Adnan Ajrovics försvarare i brottmålet är också hans ombud i detta ärende. Vidare har polisförhören tolkats.

Förhören med de tre Värnamo-spelarna i form av tingsrättens ljudfiler har tyngd då dessa förhör skett under vittnesed inför domstol och frågor har kunnat ställas av såväl åklagare som försvarare och gentemot deras uppgifter under polisförhören.

Vad gäller de övriga personer som anmälaren har åberopat konstaterar nämnden att försvararen inte var närvarande vid dessa polisförhör och inte har haft möjlighet att ställa frågor till dem samt att några av dessa hördes i tingsrätten varför dessa ljudfiler hade kunnat åberopas inför nämnden.

Detta sammantaget innebär att disciplinnämnden anser att de förhör som är centrala för nämndens bedömning är Adnan Ajrovics polisförhör och de tre spelarnas förhör i tingsrätten. Till detta kommer den skriftliga bevisningen i brottmålet gällande Adnan Ajrovics mobiltelefon m.m.

Bedömning

Det har framgått att Adnan Ajrovic och Dzenis Kozica känner varandra sedan 2009 eller 2010 då Adnan Ajrovic provspelade hos IFK Värnamo.

Enligt Adnan Ajrovic kan han minnas att han under september 2013 haft en eller två telefonkontakter med Dzenis Kozica men det har gällt en spelaragent och han kan under samma tid av andra skäl ha varit på besök i Värnamo. Han har inte har träffat Dzenis Kozica tillsammans med Carlos Gaete och Sebastian Göransson och han har inte föreslagit läggmatch mot GAIS.

Mot dessa uppgifter ska ställas framförallt vad Dzenis Kozica under vittnesed har berättat i tingsrätten om att Adnan Ajrovic i september 2013 ringde och ville träffa honom och att de kom överens om att träffas samma dag på en parkeringsplats. Carlos Gaete och Sebastian Göransson var också med vid mötet. Han och Adnan Ajrovic talade jugoslaviska med varandra och Adnan Ajrovic frågade om de tre ville vara med på en s.k. läggmatch. Han översatte detta till svenska för Carlos Gaete och Sebastian Göransson men alla tre sa att de inte var intresserade. Adnan Ajrovic gav inte något erbjudande om betalning och det var ett kort möte på några minuter. Några dagar senare dök två okända män upp efter träningen och sa att de satsat pengar och att spelarna var tvungna att medverka. Männen var hotfulla men sa också att de tre skulle få en större summa pengar om de ställde upp. De tre spelarna sa även denna gång att de inte var intresserade.

Ord står alltså mot ord men nämnden konstaterar att Dzenis Kozicas berättelse innehåller detaljer som att han valde parkeringsplatsen som mötesplats därför att den ligger nära Carlos Gaetes bostad och denne skulle få skjuts hem samt att han sa till de övriga två att den de träffade tidigare hade provspelat för IFK Värnamo. Dessa detaljer stärker trovärdigheten av Dzenis Kozicas uppgifter.

Vidare har Dzenis Kozicas beskrivning bekräftats av Carlos Gaete och Sebastian Göransson på så sätt att de berättat att de var med och träffade en person som via översättning av Dzenis Kozica frågade dem om de ville medverka till en läggmatch. Ingen av dessa två har kunnat peka ut Adnan Ajrovic som den person de träffade på parkeringsplatsen men Carlos Gaete har sagt att enligt Dzenis Kozica var det en person som tidigare hade provspelat för IFK Värnamo.

Det framgår enligt nämnden tydligt av de tre spelarnas förhör att den match som avsågs vid mötet på parkeringen var matchen mot GAIS den 13 september 2013, bl.a. ställer åklagaren frågor utifrån denna match. Det är också klart att Dzenis Kozica inte uppfattat frågan som ett skämt eller missförstånd. Vidare finns inget som tyder på att han har något intresse av att felaktigt peka ut Adnan Ajrovic.

Det är också framgått att Dzenis Kozica när han kort tid därefter berättade för företrädare för IFK Värnamo om mötet på parkeringsplatsen, lämnade över det mobilnummer som Adnan Ajrovic skulle ha använt vid kontakten med honom.

Detta mobilnummer som hör till ett kontantkort har polisen kontrollerat och numret har kunnat knytas till Adnan Ajrovic dels då köpet av kontantkortet skett i augusti 2013 med hans kontokort, dels då han uppgett detta nummer när han i början av september 2013 fick en ordningsbot. Kontantabonnemang kan vara svåra att knyta till person men Dzenis Kozicas utpekande av Adnan Ajrovic har ändå stämt överens med att denne också har kunnat bindas till detta telefonnummer, en utredning som Dzenis Kozica inte har kunnat påverka. Polisens utredning om telefonnumret är alltså ett starkt stöd för Dzenis Kozicas utpekande av Adnan Ajrovic.

Det har också framkommit av polisens utredning att under första hälften av september 2013 förekom nitton telefonsamtal eller försök till telefonsamtal mellan Dzenis Kozica och Adnan Ajrovic, vilket inte någon av dem helt kunnat förklara eller minnas. Detta kan tolkas på olika sätt men innebär inte att bevisningen i övrigt mot Adnan Ajrovic får ett mindre värde, särskilt som han själv bara vidgått någon enstaka telefonkontakt.

Sammantaget menar disciplinnämnden att Dzenis Kozicas uppgifter under ed i tingsrätten får starkt stöd av annan bevisning och därför ska hans uppgifter jämte Carlos Gaetes och Sebastian Göranssons uppgifter läggas till grund för bedömningen.

Disciplinnämnden anser därför att det är visat att Adnan Ajrovic i september 2013 vid ett möte på parkeringsplatsen försökt att förmå de tre Värnamo-spelarna att medverka i en läggmatch mot GAIS. Det är däremot inte visat att frågan om läggmatch varit uppe vid telefonsamtal, att han även utlovat betalning eller att han kan kopplas samman med de två okända män som dök upp några dagar senare.

De förhållanden som kan knytas till Adnan Ajrovic innebär att han vid mötet på parkeringsplatsen har försökt att påverka spelarna att medverka i en läggmatch, vilket är en överträdelse av tävlingsbestämmelserna. Han ska därför bestraffas för detta.

Någon annan påföljd än avstängning enligt 14 kap. 6 § RFs stadgar är inte är aktuell. Maximal avstängning är två år. Och vid en grov förseelse ska avstängningen enligt 7 § samma kapitel vara minst 1 år

Detta är fråga om en grov förseelse och då Adnan Ajrovic försökt sätta ur spel en av de mest grundläggande reglerna inom idrotten, den om "fair play", ska detta återspeglas i påföljden. Avstängningen ska därför gälla i två år och avse all idrott, såväl deltagande i tävling, uppvisning och träningsmatch som utövande av uppdrag.

Adnan Ajrovic har hänvisat till EU-stadgan m.m. men det medför enligt nämnden ingen lindrad bedömning. Inte heller det förhållandet att han försörjer sig som fotbolls­spelare bör påverka straffet.

Adnan Ajrovic ska alltså stängas av under två år från all idrott. Tiden ska räknas från den tillfälliga avstängningen.

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens hus, 114 73 Stockholm. För att RIN ska kunna pröva ärendet krävs dels att överklagandet inkommit till RIN senast den 21 november 2014, dels att RIN meddelar prövningstillstånd enligt 6 kap. 3 § RF:s stadgar.

I beslutet deltog: Göran Nilsson, Kerstin Elserth, Nils-Olof Anderson, Anders Johrén, Anders Jemail, Erlend Stavehaug (enhälligt)