Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 16 juni 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 16 juni 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan enligt TB 2 kap 26 § och 3 kap 22 §, inkastande av föremål
Match: IFK Norrköping FK – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 20/5
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde 16 juni behandlat detta ärende.

Matchdelegaten har anmält att tre flaskor kastades från Hammarbys supportersektion. Alla landade på planen utan att träffa eller vara riktade mot någon person.

Hammarby har uppgett att de har ansökt om tillträdesförbud för de personer som kastade flaskorna och att de har lagt in i sina rutiner att inga petflaskor ska säljas på den sektion som de tilldelas som gästande lag.

BeslutDisciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Disciplinnämndens bedömningEnligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är föreningarna ansvariga för sina respektive supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas för herrlagens del i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr (STB). Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning, evakuering och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Hammarbys ansvar i detta fall
De inkastade flaskorna har kommit från Hammarbys supportersektion och Hammarby har ansvar för sina supportrar.

Det var Norrköping som arrangerande lag som hade ansvar för ordning och visitation. Då Hammarby inte haft något ansvar för detta kan föreningen redan av det skälet inte bestraffas för de inkastade flaskorna. Anmälan kan därför inte leda till bestraffning av Hammarby och anmälan ska lämnas utan åtgärd.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmälan för inkastande av föremål
Match: AIK – Falkenbergs FF, Allsvenskan, herrar, 3/6
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde 16 juni behandlat förevarande ärende.

Huvuddomaren har anmält att det kastades in ett mynt från läktaren som träffade målvakten i Falkenberg. Detta skedde i matchens 74:e minut. Myntet kastades från AIK:s supportersektion.

AIK har invänt att föreningen som vanligt har vistering på de som går in på norra läktaren, dock är det omöjligt att visitera bort mynt. Händelsen är polisanmäld och polisen har tagit film i beslag för att se om man kan hitta den skyldige. Vidare kommer händelsen även att tas upp av AIK med de supportergrupper som finns på norra läktaren för att detta inte ska ske vid fler tillfällen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match. Föreningarnas skyldigheter förtydligas för herrlagens del i 3 kap Särskilda Tävlingsbestämmelser herr.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar, t.ex. när föremål kastas in på planen eller dess närhet, kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

AIK:s ansvar i detta fall
Ett föremål har alltså kastats från AIK:s supportersektion in mot planen vilket är en ordningsstörning. AIK har ansvar för sina supportrar och hade som arrangerande lag också ansvar för ordningen på arenan. Mynt som kastas mot planen kan orsaka skador på domare och spelare och det kan även störa matchen. Men mynt är vardagliga föremål som inte kan tas omhand vid en visitation vid entréerna. Att mynt kastas och tar sig in på planen är också svårt att förhindra genom kastnät.

Nämnden noterar också att AIK avser att arbeta vidare med att ytterligare motverka riskerna med att föremål kastas mot planen.

Denna bedömning innebär sammantaget att anmälan inte ska leda till bestraffning av AIK och att anmälan därför ska lämnas utan åtgärd.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Torbjörn Arvidsson, Halmstads BK
Rapporterad händelse: avvisad för olämpligt uppträdande
Match: Hammarby – Halmstads BK, Allsvenskan, herrar, 30/5
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 10 000:- för otillbörligt uppträdande mot funktionär.

Anmäld part: IFK Värnamo
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Yttrande: föreligger
Beslut: böter om 30 000:-

Disciplinnämnden har tidigare behandlat denna anmälan och meddelade beslut den 8 maj 2015. Riksidrottsnämnden undanröjde beslutet den 26 maj 2015 och återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. Skälet var att disciplinnämnden fattat sitt beslut innan yttrandefristen för Värnamo löpt ut

Enligt anmälaren har Värnamo har under tiden mellan den 11 februari -17 april 2015 brutit mot 2 kap. 30 och 31 §§ SvFFs särskilda tävlingsbestämmelser herr (STB) genom att under denna tid inte ha plantäckning och markvärme på föreningens arena Finnvedsvallen med följden att matchen mellan Värnamo och Jönköping Södra IF den 20 mars 2015 fick flyttas från arenan till annan plats. Värnamo har vid inspektion den 17 april 2015 vidgått att någon markvärme eller plantäckning inte har funnits på plats under år 2015 trots att föreningen vid besiktningen av arenan den 11 februari 2015 till ansvariga besiktningsmän uppgett att föreningen dagen efter besiktningen skulle täcka planen med en s.k. tältlösning. Vid inspektionen i april konstaterade inspektörerna att gräsbeståndet var ojämnt och att ytan inte satt fast på grund av undermåligt rotsystem samt att detta innebär stor skaderisk för spelarna och att även spelandet påverkas negativt. Föreningen har således uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet brutit mot STB.

Värnamo har hänvisat till en skrift från Värnamo kommun daterad den 11 maj 2015 av vilket bl.a. följande framgår. Det finns ett politiskt beslut i kommunen om att genom värmetält lösa kravet på spelbarhet från den 15 mars. Under 2015 finns ett avtal med ett företag som tillhandahåller värmetält cirka sju dagar efter avrop. Vid besiktningen den 11 februari 2015 fanns inget tält avropat och att ett tält skulle sättas upp dagen efter måste bero på en missuppfattning. Vad gäller plantäckning har den lösning som kommunen planerat att införskaffa för säsongen 2015 visas sig inte uppfylla kommunens krav men i mars fick kommunen överta Söderstadions plantäckning vilken installeras nu i maj.

Disciplinnämndens konstaterar att Värnamo har en dispens t.o.m. säsongen 2016 från reglerna i 2:30 STB för naturgräs om plantäckning som innebär att de kan ordna detta med s.k. tältlösning med varmluft. Detta uppfyller även kravet på markvärme i 2:31 STB. Av kommunens uppgifter framgår inte varför denna lösning och avtalet med avrop inte har fungerat. Detta har i vart fall lett till en plan av dålig kvalité och att en match har fått flyttas. Oavsett om det är kommunen som sköter dessa frågor är det Värnamo som förening som har ansvaret enligt STB. Värnamos företrädare måste också ha varit medvetna om problemen och för detta ska föreningen bestraffas med böter. Då det är en allvarlig underlåtenhet ska böterna bestämmas till 30.000 kr.

Anmäld part: Gefle IF FF
Rapporterad händelse: anmälan enl STB 3 kap 11 §, 3 kap, 14 § 3 kap 2 § samt 4 kap 4 �
Match: Gefle IF FF - GIF Sundsvall, Allsvenskan, herrar, 20/5
Yttrande: saknas
Beslut: erinran om STB

Av de anmälda punkterna ser Disciplinnämnden det som mest bekymmersvärt att evakueringsgrindarna inte var öppna och bemannade under första halvlek samt i pausen. Dock anser nämnden efter en samlad bedömning att det vid detta tillfälle ska räcka med en erinran om bestämmelserna.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Gefle IF FF om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna anmälan utan bifall

Anmäld part: Degerfors IF
Rapporterad händelse: anmälan för brott mot STB 3 kap 13 §, Bevakning och avsyning av arenan
Match: Degerfors IF - IK Sirius FK, Superettan, herrar, 26/5
Yttrande: saknas
Beslut: erinran om STB

Disciplinnämnden har vid sammanträde 16 juni behandlat förevarande ärende.

Matchdelegaten har anmält Degerfors IF enligt STB 3 kap 13 §, avsyning av arenan då vissa grindar inte varit låsta eller bevakade inom den föreskrivna tiden innan arenan öppnats för publik.

Degerfors erinrades om STB i ett liknande ärende, arrangemangsärende 15. Det beslutet fattades 2 juni och anmälan som nu föreligger avser en match som spelades 26 maj.

Disciplinnämnden ser det därför inte att Degerfors IF ska åläggas påföljd vid detta tillfälle så inte beslut i arrangemangsärende 15 då var fattat.

Disciplinnämnden beslutar därför

att än en gång erinra Degerfors IF om STB samt

att vid detta tillfälle i övrigt lämna anmälan utan åtgärd