Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 22 september 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 22 september 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärende:

Anmäld part: Kopparbergs/Göteborg FC
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 3 kap 7 §, säkerhetskrav punkt 32 s.35 i match 000201106, Kopparbergs/Göteborg FC- FC Rosengård
Match: Kopparbergs/Göteborg FC – FC Rosengård, Damallsvenskan, 10/9
Yttrande: saknas
Beslut: erinran om STB

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 22 september 2015 behandlat följande anmälan mot Kopparbergs/Göteborg FC.

Matchdelegaten har anmält Kopparbergs/Göteborgs FC för brister i förhållande till STB enligt STB 3 kap 7 §, säkerhetskrav punkt 32.

Av det anmälda ser Disciplinnämnden det som bekymmersvärt att evakueringsgrindarna inte var öppna och bemannade. Dock anser nämnden efter en samlad bedömning att det vid detta tillfälle ska räcka med en erinran om bestämmelserna.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Kopparbergs/Göteborgs FC om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna anmälan utan bifal

Anmäld part: Mjällby AIF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000005181, Jönköpings Södra IF - Mjällby AIF.
Match: Jönköpings Södra IF – Mjällby AIF, Superettan, 14/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 22 september 2015 behandlat följande anmälan mot Mjällby AIF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Superettan mellan Jönköpings Södra IF och Mjällby AIF den 14 september 2015 har matchdelegaten anmält att 8 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Mjällby AIF:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Jönköpings Södra IF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Mjällby AIF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001184, Gefle IF FF - Djurgården.
Match: Gefle IF FF – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 14/9
Yttrande: saknas
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 22 september 2015 behandlat följande anmälan mot Djurgården Elitfotboll AB.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Allsvenskan mellan Gefle IF FF och Djurgården den 14 september 2015 har matchdelegaten anmält att en pyroteknisk pjäs antändes på Djurgårdens supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Gefle IF FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Djurgården i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Djurgården – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 24/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 22 september 2015 behandlat anmälningar mot Djurgården efter matchen den 24 augusti 2015 mellan Djurgården och Hammarby i Allsvenskan.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälningarna utan åtgärd.

Anmälningarna m.m.
Säkerhetsdelegaten Leif Gran har anmält brister vad gäller utrymningstrappor och visitation. Vidare har matchdelagaten Hans Larsson anmält antändning av pyroteknik och eldande av flaggor och halsdukar. Slutligen har en av de assisterande domarna anmält att han träffats av vätska och snus som kastats från Djurgårdens supportersektion.

Djurgården har godtagit anmälningarnas innehåll i sak men motsatt sig ansvar för det som inträffat.

Djurgården har lämnat ett omfattande yttrande men detta redovisas nedan endast i de delar som har varit relevanta för nämndens prövning.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match. Vid ordningstörningar av en förenings supportrar, t.ex. när pyroteknik antänds eller föremål kastas in mot planen, kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas för herrlagens del i 3 kap Särskilda Tävlingsbestämmelser herr (STB), vilket nämnden återkommer till nedan.

Inledningsvis kan nämnden konstatera att det inför denna match har varit ett omfattande planerings- och säkerhetsarbete samt att delegaterna trots anmälningarna har beskrivit arrangemanget i mycket positiva ordalag. Vidare har Djurgården agerat i efterhand genom polisanmälningar och ansökningar om tillträdesförbud, vilket är positivt.

  • Trapporna vid ståplatssektionerna

Enligt anmälaren var utrymningstrapporna på både Djurgårdens och Hammarbys supportersektioner helt igensatta av publik under både första och andra halvlek.

Av Djurgårdens yttrande framgår att de aktuella sektionerna är renodlade ståplatssektioner för Djurgården respektive Hammarby.

Djurgården har yrkat att nämnden i första hand ska avvisa denna anmälan då trapporna vid ståplatserna inte är utrymningsvägar, vilket följer av kris- och evakueringsplanen och i andra hand ska lämna den utan åtgärd med hänsyn till att personal har arbetat i trapporna för att säkerställa insatser och eventuell evakuering.

Nämnden konstaterar till en början att Djurgårdens invändningar innebär att bedömningar i sak ska göras varför avvisning av anmälan inte är aktuell.

Djurgården har vad gäller den första invändningen hänvisat till den kris- och evakueringsplan som gäller för Tele2 Arena vid fotbollsmatcher. Av den kan utläsas bl.a. att evakuering ut ur arenarummet ska ske bakåt in i foajéerna via markerade nödutgångar och vidare ut på brickan vid plan 4, att samtliga trappor och nödutgångar i hela arenarummet ska vara fria från fasta och/eller lösa föremål, att publik inte varaktigt ska tillåtas uppehålla sig i trapporna när sittplats gäller för sektionen samt att på ståplats gäller att trapporna ska vara fria från fasta och lösa föremål och att arrangören ansvarar för att eventuella insatser i form av brand- eller sjukvårdsberedskap alltid är genomförbara.

Djurgården har i andra hand anfört att Djurgården på sin sida och Hammarby på sin sida har haft bemanning på respektive ståplats. Bemanningen har aktivt arbetet i trapporna genom att ha dialog med supportrar för att få trapporna fria i händelse av att evakuering måste äga rum. Dessutom arbetar värdpersonal alltid med att minimera antalet personer i trapporna för att undvika oönskade händelser såsom ras eller att man ramlar i trappan. Trappan lämnas aldrig utan uppsikt eller närvaro av trygghetspersonal, utan det finns alltid en beredskap att hantera evakuering för det fall detta skulle bli nödvändigt.

Enligt STB 3 kap 11 § har arrangören ansvaret för att evakuering av arenan kan ske snabbt, tryggt och säkert. Disciplinnämnden konstaterar vad gäller kris- och evakueringsplanen att den inte särskilt anger att trapporna på ståplats ska hållas fria från publik men noterar också att arrangören ansvarar för att eventuella insatser i form av brand- eller sjukvårdsberedskap alltid är genomförbara, vilket i vart fall indirekt har betydelse för frågan om evakuering. Samtidigt har Djurgården beskrivit ett aktivt och löpande arbete för att hålla trapporna på ståplats framkomliga i händelse av t.ex. evakuering. Disciplinnämnden anser att Djurgården därför får anses ha visat att de gjort vad som krävs och anmälan ska därför lämnas utan åtgärd.

  • Visitationen

Anmälaren har uppgett att vid den ordinarie entré F saknades visitatörer vid två av insläppen fram till kl. 18.06 och vid entré D saknades helt visitation under tiden kl. 18.08 - 18.20, detta trots att visitationen enligt matchöverenskommel­sen skulle vara fullskalig.

Enligt matchöverenskommelsen skulle visitationen alltså vara fullskalig och Djurgården hade som hemmalag ansvaret för all visitation även om visitationen av Hammarbys supportrar utfördes av personal från både Hammarby och Djurgården. Delegaterna har inte gjort några påpekande om brister vad gäller visitationen vid supportersektionernas entréer utan anmälan avser andra entréer.

Djurgården har bekräftat att visitationen vid entré E och D inte utfördes fullskaligt vilket berodde på att köerna blev alltför långa och att en omprioritering blev nödvändig så att det inte skulle bli ordningsstörningar utanför arenan. Därför gjordes en bedömning tillsammans med polisen att vid entré D skulle samtliga visitatörer omprioriteras och i entré F skulle visitationen fortsättningsvis ske selektivt. Djurgården har vidare anfört att som arrangör har de möjlighet att utvidga visitationen men också att minska den när detta är behövligt.

Enligt STB 3 kap 15 § har arrangören rätt att besluta att visitera alla besökare, dvs. även de besökare som har biljetter till annan plats än till supporter­sektionerna. Vid de flesta matcher utnyttjas inte denna möjlighet utan fokus ligger på att ha visitation vid supportersektionernas entréer. Disciplinnämnden anser att när situationer uppstår som kräver omdisponeringar av visitationerna vid övriga entréer som inte leder till supportersektionerna och det sker i samråd med polisen, bör det inte anses vara oaktsamt från arrangörens sida att omfatt­ningen av visitationen vid dessa entréer förändras under insläppets gång. Djurgården har alltså inte varit oaktsam i denna del och anmälan ska lämnas utan åtgärd.

  • Pyroteknik

Enligt anmälan antändes pyroteknik innan och under matchen på Djurgårdens supportersektion, totalt 120 olika pjäser. På Hammarbys supportersektion antändes under samma tid 134 olika pyrotekniska pjäser. Anmälaren har påpekat att enligt matchöverenskommelsen hade Djurgården ansvar över hela arenan. Pyrotekniken medförde att matchstart försenades med 20 minuter. Andra halvlek förenades med 24 minuter, vilket förutom pyrotekniken även berodde på punkt 4 nedan.

Nämnden konstaterar att Djurgården som arrangör har haft ansvar för visitationen och för ordningen på arenan men också att delegaterna inte har haft något att invända mot visitationerna av supportrarna. Det framgår också att Djurgården arbetar kontinuerligt för att förbygga användandet av pyroteknik.

Det leder till slutsatsen att visitationen vid supporterentréerna skett på ett korrekt sätt. Med hänsyn till detta anser nämnden att Djurgården trots mängden pyroteknik som antänts har visat att föreningen gjort vad som krävs för att motverka pyroteknik och att föreningen inte heller genom fel eller försummelse orsakat ordningsstör­ningarna. Djurgården har alltså inte brustit i sitt arrangemangsansvar. Anmälan om pyroteknik ska därför lämnas utan åtgärd.

  • Eldande

Av anmälan framgår att inför starten av andra halvlek eldades föremål på Djurgårdens supportersektion som senare visade sig vara flaggor och halsdukar. Det blev höga lågor som uppfattades som brand varför huvuddomaren fattade beslut om att lämna planen inför andra halvlek som alltså försenades enligt ovan.

Nämnden vill understryka att eldande är särskilt farligt och att det är viktigt att förebygga och ha beredskap för sådana ordningsstörningar. Att föremål antänds kan i sig vara svårt att förhindra men vad en arrangör särskilt kan arbeta med är brandsäkerheten, bl.a. för att släcka och hindra spridning. Det framgår också av Djurgårdens yttrande att de har en beredskap för detta och att brandutbildad personal tog hand om de aktuella brandhärdarna. Detta innebär att inte heller i detta avseende har Djurgården brustit i sitt ansvar varför anmälan ska lämnas utan åtgärd.

  • Kastande

Enligt anmälan kastades i matchminut 17 vätska och snus från Djurgårdens supportersektion som träffade den assisterande domaren, vilket ledde till att matchen avbröts några minuter så att ytterligare matchvärdar kunde kallas dit.

Att snus och vätska har kastats från Djurgårdens supportersektion och träffat den assisterande domaren är en ordningsstörning som Djurgården i och för sig ansvarar för. Det är fullt förståeligt att det är obehagligt och störande för domaren att utsättas för detta. Men snus kan inte tas omhand vid en visitation vid entréerna och dryck får säljas på arenan. Det är också svårt att genom kastnät förhindra att snus och vätska tar sig in mot planen. Djurgården har också agerat genom att sätta in ytterligare matchvärdar. Denna bedömning innebär enligt nämnden att anmälan inte ska leda till bestraffning av Djurgården utan att anmälan ska lämnas utan åtgärd.

Nämnden anmärker slutligen att de förseningar som uppstått beroende på pyrotekniken och eldandet är effekter av dessa ordningsstörningar och att förseningarna i detta sammanhang inte i sig kan leda till bestraffning.

Sammanfattning

Sammantaget innebär Disciplinnämndens bedömning att samtliga anmälningar mot Djurgården ska lämnas utan åtgärd.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Helsingborgs IF – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 13/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 22 september 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Göteborg.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan Helsingborgs IF och IFK Göteborg den 13 september 2015 har matchdelegaten anmält att ett sextiotal pyrotekniska pjäser antändes på IFK Göteborgs supportersektion samt att en laserpekare med grönt ljus använts på IFK Göteborgs supportersektion som träffade en publikvärd i ögonen. Av överenskommelse om match framgår att Helsingborgs IF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då IFK Göteborg i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan samt den laserpekare som använts.