Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 25 augusti 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 25 augusti 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Athletic FC United
Rapporterad händelse: Anmälan för brott mot STB 3 kap 13 §, Bevakning och avsyning av arenan
Match: Athletic FC United – Jönköpings Södra IF, Superettan, 25/7
Yttrande: saknas
Beslut: erinran om STB

Disciplinnämnden har vid sammanträde 25 augusti behandlat förevarande ärende.

Matchdelegaten har anmält Athletic FC United enligt STB 3 kap 13 §, bevakning och avsyning av arenan, då grind inte varit låst eller bevakad inom den föreskrivna tiden innan arenan öppnats för publik.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Athletic FC United om vad som föreskrivs i STB.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: Anmälan enligt TB 3 kap. 22 §, supporter obehörigen beträtt område som gränsar till spelplanen
Match: Hammarby – IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 9/8
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde 25 augusti behandlat förevarande ärende.

Matchdelegaten har anmält att i matchens 72:a minut hoppade ett tiotal Hammarbyfans över staketet bakom motståndarmålet och landade på området mellan staket och reklamskyltar. Vidare är angivet att dessa stoppades snabbt och effektivt av de utplacerade säkerhetsvakterna och återfördes direkt tillbaka på rätt sida av staketet.

Hammarby har i sitt yttrande invänt att anmälan ska avisas då personerna som klev över staketet blev snabbt uppvisade på läktaren. Vidare uppger Hammarby att de har polisanmält händelsen och sökt tillträdesförbud mot de personer som klev över staketet. Nämnden konstaterar att Hammarbys vakter snabbt har agerat för att komma till rätta med situationen, varför anmälan ska lämnas utan åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmäld part: GIF Sundsvall
Rapporterad händelse: Anmälan för avsteg från överenskommelse om match avseende visitation STB 3 kap 15 och 16 §§
Match: GIF Sundsvall – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 3/8
Yttrande: saknas
Beslut: straffavgift om 25 000:-

Disciplinnämndens beslut.
Disciplinnämnden beslutar att GIF Sundsvall ska betala straffavgift om 25 000:-. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Nämnden tillämpar 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt STB 3 kap 15-16 §§.

Anmälan m m
Säkerhetsdelegaten har anmält GIF Sundsvall för underlåtenhet att följa överenskommelse om match genom att ingen visitation genomfördes av GIF Sundsvall:s supportrar vid hans kontroller, trots att det överenskommits att en s.k. selektiv visitation skulle genomföras av publikvärdar och att GIF Sundsvall var ansvarig för denna. Säkerhetsdelagaten anger i sin anmälan att GIF Sundsvall vid eftermötet medger att det inte förekom någon visitation av egna supportrar.

GIF Sundsvall har ej inkommit med ett yttrande.

Disciplinnämnden konstaterar att ingen ordningsstörning har inträffat under matchen hos GIF Sundsvalls supportrar. Men enligt 3 kap 22.1 § TB kan en förening trots detta bestraffas om föreningen brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar, såvida inte föreningen visar att det finns ursäktande omständigheter. Disciplinnämnden anser inte att GIF Sundsvall visat sådana ursäktande omständigheter och ska därför betala straffavgift.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Hans Larsson, Mjällby AIF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 3 kap. 15 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Mjällby AIF – GAIS, Superettan, 3/8
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 5 000:-

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Malmö FF – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 9/8
Yttrande: föreligger
Beslut: böter om 50 000:-

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 25 augusti 2015 behandlat följande anmälan mot Malmö FF.

Yttrande föreligger.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att Malmö ska betala böter med 50 000 kr.

Nämnden tillämpar 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s stadgar.

Anmälningarna m.m.
Säkerhetsdelegaten har anmält att under matchen var utrymningstrapporna på båda kortsidorna helt eller delvis fyllda med ståplatspublik och att något synligt försök att komma till rätta med detta problem inte gjordes.

Matchdelegaten har anmält att under och efter matchen tändes minst elva pyrotekniska pjäser på Malmös supportersektion men att inga skador rapporterades. Han har vidare angett att visiteringen vid insläpp B till Malmös supportersektion var bristfällig då man lät ett antal personer passera förbi utan att de visiterades och att detta skedde vid flera tillfällen. Han har också påpekat att visitationen vid insläpp A till hemmasektionen liksom till bortasektionen var bra.

Av säkerhetsdelegatens rapport framgår att även han kontrollerade insläpp B vid hemmasektionen och kunde konstatera att trots de fåtal personer som passerade visitationsplatsen, så var visitationen inte godkänd då vissa fick passera helt utan kontroll. Han har även noterat att det var mindre pyroteknik än förväntat.

Enligt matchöverenskommelsen skulle supportrarna på hemmasektionerna visiteras fullt ut och med personal från Malmö.

Malmö har inte yttrat sig.

Disciplinnämndens bedömning
Nämnden konstaterar vad gäller evakueringstrapporna att Malmö enligt 3 kap 11 § STB har ansvaret för att trapporna inte skulle blockeras. Som nämnden påpekat tidigare i ett annat ärende gällande Malmö är det i händelse av brand eller annan allvarlig händelse av största vikt att evakueringstrapporna hålls fria. Malmö har alltså inte fullgjort vad som ålegat föreningen i denna del, varför föreningen ska betala böter för denna försummelse.

När det gäller pyroteknik kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

I detta ärende är det genom delegaternas rapporter klarlagt att det funnit brister vid ett av insläppen till hemmasektionen och Malmö ska därför bestraffas även för detta. Nämnden tar dock hänsyn till att det varit en mindre mängd pyroteknik som antänts.

Sammantaget för dessa förseelser ska Malmö betala böter med 50 000 kr.

Anmäld part: IFK Värnamo
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IFK Värnamo – Jönköpings Södra IF, Superettan, 4/8
Yttrande: föreligger
Beslut: böter om 25 000:-

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 25 augusti 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Värnamo.

Yttrande föreligger.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att IFK Värnamo ska betala böter med 25 000 kr.

Nämnden tillämpar 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s stadgar.

Enligt arenakraven för Finnvedsvallen är maximalt åskådarantal 4 260 personer, varav bortasektionen har en kapacitet på 700 åskådare. Matchdelegaten har anmält att det vid denna match var 4 489 åskådare, varav cirka 800 bortasupportrar på bortasektionen.

Värnamo har yttrat sig och har bekräftat antalet åskådare.

Disciplinnämnden konstaterar att arenakraven gällande antalet åskådare för en viss arena bestäms utifrån säkerhetsaspekter. Det är därför viktigt att arrangerade förening har kontroll över hur många som släpps in och till vilka sektioner. I annat fall kan bestraffning ske enligt 2 kap 5 § STB. I detta fall har Värnamo brustit genom att inte ha tillräcklig kontroll över hur många åskådare som släpptes in och även var de placerades, varför föreningen ska bestraffas med böter.

Anmäld part: Markus Rosenberg, Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Malmö FF – Gefle IF FF, Allsvenskan, herrar, 15/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Peter Sommer har riktat en anmälan mot Markus Rosenberg, Malmö FF, i samband med matchen Malmö FF – Gefle IF FF, som spelades den 15 augusti 2015 i Allsvenskan.

Markus Rosenberg har yttrat sig.

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2015 behandlat anmälan och meddelar följande beslut:

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, åberopat videomaterial samt yttrande från Rosenberg. Av det samlade materialet kan konstateras att den anmälda händelsen inträffar inom domarens synfält och att domaren inte har beivrat förseelsen. Disciplinnämnden anser därför att anmälan ska lämnas utan bifall.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan bifall