Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 8 september 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 8 september 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Åtvidabergs FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 3 kap 11 § i match 000001159, Åtvidabergs FF - IFK Norrköping FK
Match: Åtvidabergs FF – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 17/8
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift 25.000 kr

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 8 september 2015 behandlat följande anmälan mot Åtvidabergs FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 1 kap 1 §, 2 kap 26 § och STB 3 kap 11 §, att ålägga Åtvidabergs FF en straffavgift om 25 000: -. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m m
I tävlingsärende 49, som avser matchen Åtvidabergs FF – IFK Norrköping har matchdelegaten anmält att man under hela matchen kunde konstatera att utrymningsvägarna/trapporna på hemmalagets ståplats delvis inte hölls fria för passage. Vidare har anmälaren angett att endast nedre delen av trapporna var någotsånär fria under matchen.

Åtvidabergs FF har ej inkommit med ett yttrande.

Då evakueringsvägarna inte kunnat hållas fria anser nämnden att det av matchdelegaternas anmälningar framgår att Åtvidaberg inte fullgjort vad som ålegat föreningen, vilket Åtvidaberg inte har motbevisat. Föreningen ska därför betala straffavgift för denna försummelse.

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 3 kap 11 § i match 000001159, Åtvidabergs FF - IFK Norrköping FK
Match: Åtvidabergs FF – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 17/8
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 8 september 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Norrköping FK.

Matchdelegaten har i sin anmälan angett att samtliga evakueringstrappor på den ståplatsläktare där Norrköpingssupportrar uppehöll sig, var helt blockerade, genom att det under hela matchen stod folk i trapporna. Vidare anges i anmälan att en plastflaska kastades mot en polis som stod placerad på innerplan men att denna träffade ej.

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Av Överenskommelse om match framgår att Åtvidabergs FF hade ansvar för visitationen på hela arenan.

Disciplinnämnden har sammantaget funnit att IFK Norrköping FK enligt regelverket inte är ansvarig för de ordningsstörningar som supportrarna orsakat.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd då IFK Norrköping FK inte hade ansvar för det inträffade.

Anmäld part: Athletic FC United
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för brott mot STB 5 kap 25 § i match 000005129, Athletic FC United - Jönköping Södra IF
Match: Athletic FC United – Jönköpings Södra IF, Superettan, 25/7
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde 8 september behandlat förevarande ärende.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Athletic FC United om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna anmälan utan bifall

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 10/8
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 8 september 2015 behandlat följande anmälan mot Djurgården Elitfotboll AB.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan AIK och Djurgården den 10 augusti 2015 har matchdelegaten anmält att matchstarten sköts upp 14 minuter på grund av ett stort antal olovligen införda rökutvecklare antändes på Djurgårdens ståplatssektion i samband med matchstart. Vidare anges i anmälan att en smällare kastades in i 75 minuten från samma läktare varvid en person omhändertogs för vård. Av överenskommelse om match framgår att AIK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Djurgården Elitfotboll AB i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan, varav följde den försenade matchstarten.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 10/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter 25 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 8 september 2015 behandlat följande anmälan mot AIK Fotboll AB.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att ålägga AIK böter om 25 000 kr.

Från matchen i Allsvenskan mellan AIK och Djurgården den 10 augusti 2015 har matchdelegaten anmält att matchstarten i andra halvlek fördröjdes p.g.a. rök vid antändandet av ett stort antal pyroteknik. Vidare anges i anmälan att trapporna på ståplatssektionen var blockerade av publik där de yttersta trapporna var rena beroende på att publiken var samlad i mitten. Publikvärdar fanns i trapporna dock utan att lyckas hålla dem fria från publik. Av överenskommelse om match framgår att AIK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då AIK Fotboll AB i ärendet haft ansvar för visitationen och att matchdelegaten inte ansett att det funnits några brister i visitationen kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan, varav följde den försenade matchstarten i andra halvlek.

Då trapporna inte kunnat hållas fria anser nämnden att det av matchdelegatens anmälan framgår att AIK inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför åläggas böter för denna försummelse.

Anmäld part: Kristianstads DFF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Kristianstads DFF – KIF Örebro DFF, Damallsvenskan, 8/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter 30 000:-

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 8 september 2015 behandlat följande anmälan mot Kristianstads DFF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att ålägga Kristianstad böter om 30 000 kr.

Matchdelegaten har anmält Kristianstads DFF för att ha brutit mot SvFFs särskilda tävlings­bestämmelser för damallsvenskan (STB) dels då matchen i damallsvenskan mellan Kristianstad och Örebro den 18 augusti 2015 inte kunde spelas då planen på Vilans IP inte var spelbar, dels genom att Kristianstad inte heller kunde flytta matchen till sin reservarena Strandvallen i Mjällby.

Kristianstad har uppgett att matchen hade kunnat spelas på Vilans IP men att föreningen accepterade beslutet att matchen ställdes in. Samtidigt har föreningen också angett att de någon tid innan matchen hade påpekat för planskötare/vaktmästare på Vilans IP att föreningen ifrågasatte om planen skulle vara spelbar till matchen den 18 augusti men att de fått svaret att detta var under kontroll. Kristianstad har också redogjort för de åtgärder som nu vidtagits med planen. – Vad gäller en flytt av matchen har Kristianstad uppgett att matchdelegaten strax innan matchstart kl. 19.30 frågade om matchen kunde flyttas till reservarenan men att de svarade att detta inte kunde ske omgående. Först i efterhand har föreningen fått besked av matchdelegaten att de hade tid på sig till kl. 24 att flytta matchen. Om föreningen hade fått denna information redan den 18 augusti hade flytt av matchen till reservarenen kunnat ske.

Disciplinnämndens bedömning
Nämnden konstaterar att enligt 2 kap 20 § STB ska en spelplan kunna användas under den period då seriespel pågår. Även om det är någon annan t.ex. en kommun som sköter planen, är det föreningen som har ansvaret för att planen är spelbar. I detta fall finns inte anledning att ifrågasätta matchdelegatens uppgift om att planen på Vilans IP inte var spelbar. Det framgår för övrigt av Kristianstads egna uppgifter att även föreningen hade ifrågasatt detta i tiden innan matchen. Kristianstad har alltså brutit mot STBs regler.

Vidare har matchen inte heller kunnat flyttas till reservarenan. I 5 kap 26 § STB sägs att om ordinarie plan inte är i speldugligt skick ska matchen spelas samma speldag på arrangerande förenings reservarena. Om inte heller reservarenan kan användas för spel ska matchen spelas dagen efter ursprunglig speldag på ordinarie arena eller reservarena. Om det finns särskilda skäl kan SvFFs tävlingskommitté besluta om undantag. I denna del menar Kristianstad att de har fått bristfällig information från matchdelagaten. Oavsett vad som kan ha sagts anser disciplinnämnden att Kristianstad som förening måste ha kunskap om vilka regler som gäller när det uppstår behov att flytta en match och att eventuella missförstånd inte kan ses som ursäktande för Kristianstad. Även det förhållandet att matchen inte flyttades till reservarenan är alltså ett brott mot STB.

Nämndens bedömning innebär sammantaget att Kristianstad har brutit mot STB. Detta är allvarliga förseelser, bl.a. med hänsyn till att Örebro fått resa i onödan, och därför ska föreningen betala böter med 30 000 kr.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Djurgården – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 24/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 8 september 2015 behandlat följande anmälan mot Hammarby Fotboll AB.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Hammarby den 24 augusti 2015 har matchdelegaten anmält att innan matchstart antänds, från sektion tilldelad Hammarbys supportrar, minst 60 bengaler. Dessa tillsammans med den pyroteknik som förekommer på Djurgårdens supportersektion föranleder kraftig rök och att matchstart fördröjs med 20 minuter. Vidare anges i anmälan att Hammarbys supportrar vid flertalet tillfällen antänder pyrotekniskapjäser. Av överenskommelse om match framgår att Djurgården, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Hammarby Fotboll AB i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan, varav följde den försenade matchstarten.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Helsingborgs IF – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 30/8
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter 40 000kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 8 september 2015 behandlat följande anmälan mot Helsingborgs IF.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § RF:s stadgar att Helsingborgs IF ska betala böter med 40 000 kr.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Helsingborgs IF och Malmö FF den 30 augusti 2015 har matchdelegaten anmält att det på Helsingborgsklackens läktare antänds pyrotekniska pjäser i två omgångar. Inga personskador har rapporterats men en ljudkabel från TV produktionen brändes sönder. Säkerhetsdelegaten från matchen har anmält Helsingborg för att utrymningstrapporna på det avsnitt som för dagen används av hemmaklacken på den nya södra läktaren var under hela matchen ej fria för passage. Vidare anges i anmälan att visitationen vid Olympias tillfälliga sydöstra entré inte anses uppfylla kraven som ställs inför en klass 3 match. Av överenskommelse om match framgår att Helsingborg, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Disciplinnämnden behandlar först antändandet av pyrotekniska pjäser. Det är i målet ostridigt att det på Helsingborgs läktarsektion olovligen antändes flertalet pyrotekniska pjäser. Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

I säkerhetsdelegatrapporten framgår det att i det sydöstra hörnet hade man en gemensam entré för både ståplatspubliken på södra (3 fållor) och sittplatspubliken till östra läktaren (6 fållor). Fållorna var uppbyggda av cykelstaket och var uppställda direkt bredvid varandra. Tre köer skulle visiteras och övriga under selektiva former. Efter biljettscanning har alla oavsett kö stora gemensamma ytor innan de beger sig till sina respektive platser. Ingen förekomst av några avgränsningar och således stora möjligheter till överlämning mellan visiterade och övrig publik. Enligt säkerhetsdelegatens uppfattning kan detta inte betraktas som en godkänd visitation av den ståplatspublik som skall till södra stå. Vid trappan upp till denna sektion hade man endast kontroll av giltig biljett. Disciplinnämnden konstaterar att ovan nämnda uppgifter där visiterade och ej visiterade supportarar kunnat beblandas efter biljettinsläpp anses vara en brist i säkerhetsarbetet. Disciplinnämnden finner att Helsingborg inte fullgjort vad som ålegat föreningen för att motverka ordningstörningen, varför föreningen åläggs böter för denna försummelse om 40 000 kr.

Därefter behandlar Disciplinnämnden anmälan från säkerhetsdelegaten om omständigheten att utrymningstrapporna på den nya södra läktaren var blockerade under i stort sett hela matchen. Helsingborg har i sitt yttrande angett att vid en eventuell evakuering utryms publiken i sidled och sedan ner mot utrymningsvägarna ner mot planen då Helsingborg har en läktare med tillfällig lösning där ordinarie öppningar i utrymningsvägar inte är i bruk samt att man p.g.a. detta endast tar in 1300 av maximalt 4500 platser. Helsingborgs evakueringsplan har godkänts av lokala myndigheter. Disciplinnämnden finner att Helsingborg i detta fall fullgjort vad som ålegat föreningen, varför denna del av anmälan lämnas utan bifall.

Med hänvisning till vad ovan anförts bestämmer Disciplinnämnden att Helsingborg ska åläggas böter, enligt 14 kap RF:s stadgar, med totalt 40 000 kronor.