Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 12 juli 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 12 juli 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Ängelholms FF

Anmälare:Fredrik Klitte (Dom)

Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan om arrangemangs- och säkerhetsbrister i match 000005101 mot Åtvidabergs FF.

Match: Ängelholms FF – Åtvidabergs FF, Superettan, 18/6

Yttrande: föreligger

Beslut: Straffavgift 5.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 12 juli behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att Ängelholms FF ska betala straffavgift om 5 000 kr.

Nämnden tillämpar 2 kap 26 § och 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna (TB).

Straffavgiften ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan

Huvuddomaren har anmält att en person i samband med Åtvidabergs mål i den 88:e minuten klättrade över staketet från den läktare där Åtvidabergs supportrar fanns och ner på spelplanen. Personen sprang fram för att fira och krama målskytten. Därefter återvände personen till läktaren. Det fanns inga publikvärdar eller ordningsvakter vid bortalagets supportrar.

Ängelholm har som det får förstås bekräftat att en Åtvidabergssupporter sprang in på planen men har uppgett att det fanns en publikvärd vid bortasektionen men att denne inte kunde göra något då allt gick mycket fort.

Av överenskommelsen om match framgår att Ängelholm skulle ha tre ordningsvakter och 15 publikvärdar på plats vid matchen.

Enligt matchdelegatens rapport fann ingen publikvärd vid bortaklacken.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § TB är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match. Om en förening brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22 § TB.

Disciplinnämnden konstaterar att enligt huvuddomarens och matchdelegatens uppgifter saknades publikvärd vid bortaklacken. Detta är en brist som Ängelholm som arrangerande lag svarar för och föreningen ska därför betala en mindre straffavgift för denna försummelse.

Anmäld part: Åtvidabergs FF

Anmälare:Fredrik Klitte (Dom)

Rapporterad händelse         Vi har mottagit anmälan enligt TB 3 kap. 22 § i match 000005101, obehörigen beträtt spelplanen, Ängelholms FF - Åtvidabergs FF.

Match                                          Ängelholms FF – Åtvidabergs FF, Superettan, 18/6

Kommande matcher              23/7, 30/7, 2/8, 8/8

Yttrande

Beslut                                          utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 12 juli behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan

Huvuddomaren har anmält att en person i samband med Åtvidabergs mål i den 88:e minuten klättrade över staketet från den läktare där Åtvidabergs supportrar fanns och ner på spelplanen. Personen sprang fram för att fira och krama målskytten. Därefter återvände personen till läktaren.

Åtvidaberg har inte kommit in med yttrande.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match. Men av bestämmelsen framgår också att det är arrangerande förening som är ansvarig för ordningen i samband med match.

Åtvidaberg var bortalag och alltså inte ansvarig för ordningen och föreningen ska därför inte bestraffas för den anmälda händelsen.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Assyriska FF

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Assyriska FF – Syrianska FC, Superettan, 19/6

Yttrande: föreligger

Beslut: erinran samt utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 12 juli 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden erinrar Assyriska FF om vad som föreskrivs i 3 kap 13 § Särskilda Tävlingsbe­stämmelser herr (STB) vad gäller bevakning och avsyning av arenan men lämnar anmälan i övrigt utan bifall.

Anmälan m.m.

RO har anmält Assyriska efter matchen den 19 juni 2016 i Superettan mellan Assyriska FF – Syrianska FC enligt följande.

a)      En bussgrind har inledningsvis varit öppen och därefter stått olåst innan den till sist låstes. Mot den bakgrunden anser RO att Assyriska inte har utfört visitationen på ett fullgott sätt samt att föreningen har brustit mot skyldigheten att se till ingen utöver behörig personal får tillträde till arenan inom tre timmar innan entréerna öppnar.

b)      Assyriskas supportrar har skanderat "vem fan vill vara en jävla syrian".

Det har vid matchen även förekommit ordningsstörningar genom bl.a. pyroteknikanvändning och det är RO:s uppfattning att denna pyroteknik kan ha förts in genom den olåsta bussgrinden.

RO har yrkat på att Assyriska ska betala böter för detta. Han har åberopat 3 kap 22 § TB, 3 kap 13 § STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Assyriska har uppgett bl.a. att de har haft en funktionär på plats vid grinden som säkerställt att ingen obehörig har kunnat ta sig in på arenan. Föreningen tar avstånd från den skanderade ramsan och har pekat på det arbete som pågår inom föreningen för att komma tillrätta med frågan.

Disciplinnämndens bedömning

a)      Grinden

Enligt säkerhetsdelagaten var en grind öppen kl. 14 när han anlände till arenan men den skulle ha varit stängd kl. 13.30 eftersom entréerna öppnade kl. 16.30. Detta påpekades på förmötet och vid kontroll efter förmötet var grinden låst. – Assyriska har invänt att de hade en funktionär som påbörjade sin tjänstgöring kl. 13.00 och han hade bl.a. uppsikt över den aktuella grinden. Då funktionären är rullstolsbunden hade han möjlighet att vid behov via radio kontakta bemanningen i säkerhetshytten. Grinden kan för övrigt inte låsas vid angiven tidpunkt då grinden behöver användas vid förberedelserna i bl.a. kiosken.

Enligt 3 kap 13 § STB är arrangerande förening skyldig att se till att ingen utöver behörig personal får tillträde till arenan inom tre timmar innan entréerna öppnar. Det innebär i sig inte att t.ex. grindar måste vara låsta men grindarna måste i vart fall vara bevakade så att ingen utomstående kan ta sig in på arenan den vägen.

Nämnden konstaterar att grinden i och för sig har varit bevakad. Men det framgår också att om utomstående kommit via grinden hade funktionären behövt hjälp via säkerhetshytten för att ta hand om dessa personer, vilket är en brist.

Vad gäller ROs påstående att pyroteknik kan ha tagits in via grinden finns inget i materialet som stödjer detta. Visitationen kan med anledning av grinden inte anses ha varit bristfällig.

Disciplinnämnden anser att Assyriska behöver se över sina rutiner vad gäller grindar men anser inte att böter ska dömas ut. Nämnden erinrar istället om innehållet i STB.

b)      Rop från Assyriskas supportrar

Det är klarlagt att Assyriskas supportrar ropat kränkande saker mot andra supportrar och det är en ordningsstörning. Det kan vara svårt att motverka detta men det pågår ett arbete inom Assyriska för att få en positiv supporterkultur. Nämnden anser att det inte finns skäl att bestraffa Assyriska för det som nu inträffat. Anmälan ska därför lämnas utan bifall i denna del.

Anmäld part: Syrianska FC

Anmälare: Johan Thalin (AD2)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Syrianska FC – Örgryte IS FF, Superettan, 26/6

Yttrande: föreligger ej

Beslut: Böter 10.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 12 juli 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att Syrianska FC ska betala böter om 10 000 kr.

Nämnden tillämpar 3 kap 11 § Särskilda Tävlingsbestämmelserna herr (STB), 3 kap 22 § Tävlingsbestämmelserna (TB) samt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s stadgar.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Superettan mellan Syrianska FC – Örgryte IS FF den 26 juni 2016 har assisterande domaren anmält Syrianska för att Syrianskas supportrar kastade ett föremål som träffade honom i ryggen samt en flaska som dock inte träffade honom. Han har uppgett att han fick en övergående smärta av föremålet som träffade honom.

Syrianska har inte kommit med något yttrande.

Disciplinnämndens bedömning

Arrangerande förening är enligt bl.a. 3 kap 11 § STB ansvarig för ordningen på arenan. Vid ordning­störningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Syrianska har haft ansvaret för ordning och säkerhet vid matchen. En domare ska naturligtvis inte utsättas för angrepp som skett i detta fall. Syrianska har inte yttrat sig över anmälan och det är alltså oklart vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att kastade föremål kunde komma in mot planen.

Även om det enligt matchdelagatens rapport var god säkerhet på arenan, har Syrianska inte visat att föreningen gjort vad som ålegat den för att motverka det inträffade. Nämnden anser därför att Syrianska ska bestraffas med böter om 10 000 kr.