Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 23 augusti 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 23 augusti 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Salisu Abdullahi Gero, Östersunds FK

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Jönköpings Södra IF – Östersunds FK, Allsvenskan, herrar, 15/8

Yttrande: föreligger

Beslut: tillrättavisning

Motivering: I matchen mellan Jönköpings Södra IF och Östersund FK i Allsvenskan den 15 augusti 2016 angreps Östersunds målvakt av en åskådare. Åskådaren greps av ordningsvakter och det uppstod viss tumult runt händelsen.

Riksombudet har anmält Östersundspelaren Abdullahi Gero för bestraffning och hävdat att denne i samband med att åskådaren fördes av planen, mättade ett slag mot denne. Enligt Riksombudet fanns i det läget inte någon nödvärnsrätt för Abdullahi Gero.

Abdullahi Gero har uppgett att han gick fram till åskådaren, böjde sig fram och visade honom sin knytnäve samt att han ville visa åskådaren att man inte får hoppa på deras målvakt.

Disciplinnämndens bedömning

Nämnden har tagit det av en film från händelsen och av den framgår att Abdullahi Gero sticker in näven mot åskådaren när denne böjd framåt förs av planen. Abdullahi Gero har i detta läge inte haft någon rätt att ingripa för att skydda sin lagkamrat och det är naturligtvis inte lämpligt att agera på det sätt som framgår av filmen. Abdullahi Gero har därför uppträtt otillbörligt och han kan bestraffas.

Det var emellertid en skrämmande och obehaglig händelse varför Disciplinnämnden anser att det är tillräckligt att ge Abdullahi Gero en tillrättavisning.

Anmäld part: Fouad Bachirou, Östersunds FK

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Jönköpings Södra IF – Östersunds FK, Allsvenskan, herrar, 15/8

Yttrande: föreligger

Beslut: tillrättavisning

Motivering: I matchen mellan Jönköpings Södra IF och Östersund FK i Allsvenskan den 15 augusti 2016 angreps Östersunds målvakt av en åskådare. Åskådaren greps av ordningsvakter och det uppstod viss tumult runt händelsen.

Riksombudet har anmält Östersundspelaren Fouad Bachirou för bestraffning och uppgett att

denne i samband med att åskådaren omhändertogs, riktade en spark mot den då liggande

åskådaren. Enligt Riksombudet fanns inte någon nödvärnsrätt för Fouad Bachirou.

Fouad Bachirou har medgett att han sparkade mot åskådaren men uppgett att han gjorde det på grund av rädsla för sin och övrigas säkerhet.

Disciplinnämndens bedömning

Nämnden har tagit del av en film från händelsen och av filmen framgår att det fanns vakt på

plats när Fouad Bachirou sparkade mot åskådaren. I det läget hade Fouad Bachirou ingen rätt att ingripa för att skydda sin lagkamrat. Det innebär att han uppträtt otillbörligt och kan bestraffas för detta.

Det var emellertid en uppskakande och obehaglig händelse vilket Disciplinnämnden tar hänsyn

till. Det är därför tillräckligt att Fouad Bachirou får en tillrättavisning.

Tävlingsärenden:

T:00:2016:11 Allsvenskan - Rapport/anmälan om avbruten match, Jönköpings Södra IF – Östersunds FK

Beslut: Östersunds FK tillerkännas segern med målskillnaden 3-0

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 23 augusti 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att i matchen den 15 augusti 2016 i Allsvenskan mellan Jönköpings Södra IF och Östersunds FK ska Östersunds FK tillerkännas segern med målskillnaden 3-0.

Anmälan m.m.

Riksombudet Artur Ogelid (RO) har anmält att matchen mellan Jönköping och Östersund i Allsvenskan den 15 augusti 2016 avbröts. Han har med stöd av 2 kap. 15.1 § tävlingsbestämmelserna (TB) yrkat att nämnden ska besluta att det vid matchavbrottet uppnådda matchresultatet 1-1 ska gälla som slutresultat.

RO har uppgett att matchen i minut 90 när ställningen var 1-1 avbröts på grund av att en person angrep målvakten i Östersund samt att huvuddomaren vid matchmöte beslutade att inte fullfölja matchen. Angriparen sprang in på planen från bortaläktaren men då det inte har framkommit att angriparen var supporter till något av lagen är huvudregeln, om att förening vars supportrar orsakat avbrottet ska dömas som förlorare med 0-3, inte tillämplig. RO har istället angett att då ingen av föreningarna kan ses som felande förening och det endast kvarstod några minuter av matchen finns synnerliga skäl att låta målresultat vid avbrottet gälla som slutresultat.

Jönköping har hållit med RO i hans bedömning.

Östersund har motsatt sig ROs yrkande och yrkat att Disciplinnämnden ska besluta att ge Östersund segern med 3-0.

Östersund har hävdat att personen som angrep deras målvakt ska ses som en supporter till Jönköping då han köpt biljett till den del av arenan som var avsedd för Jönköping, dvs. hela arenan förutom den del som var avsedd för Östersunds supportrar, samt då arenan skulle vara öppen så att supportrarna skulle kunna blandas vilket innebär ett utökat ansvar för arrangören, dvs. för all publik. Vidare har Jönköping brustit i sitt säkerhetsarbete, vilket lett till att attacken kunde genomföras och även det innebär att Östersund ska ges segern med 3-0.

Östersund har hänvisat till 3 kap 11 § särskilda tävlingsbestämmelser herr om arrangerande lags ansvar för ordningen på arenan.

Disciplinnämnden har tagit del av matchdelegatens och huvuddomarens rapporter samt av filmer

m.m.

Disciplinnämndens bedömning

Reglerna

Huvuddomaren har rätt att avbryta en match om säkerheten allvarligt äventyras på arenan.

Om matchen avbryts beroende på en förenings supportrars uppträdande, ska den andra föreningen

enligt 2 kap. 15.1 § TB som huvudregel tilldelas segern med målskillnaden 3-0 eller om det är mer

fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts.

Om det finns särskilda skäl får enligt samma bestämmelse beslutas att matchen ska återupptas och om det finns synnerliga skäl får beslutas antingen att det vid avbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.

Bedömningen i detta fall

Matchen avbröts på grund av att Östersunds målvakt angreps och frågan är om den som utförde angreppet ska betraktas som en supporter till något av lagen.

Disciplinnämnden konstaterar att angriparen enligt matchdelegatens rapport kom från läktaren på

kortsidan som delades mellan gästerna och inbjudna ungdomar från Jönköping. Östersund har som

det får förstås i sitt ingivna material gjort gällande att läktaren varit delad i två skilda sektioner med

en avspärrad säkerhetszon emellan, samt att angriparen kom från hemmalagets sektion. Bildmaterial

från matchen styrker vad Östersund anfört i denna del. Angriparen har således kommit från en

sektion för hemmasupportrar för vilka Jönköping som arrangerande lag haft ansvar för. Det innebär

att angriparen ska presumeras vara en supporter till Jönköping för vilken klubben är ansvarig.

Att det av angriparens klädsel inte går att utläsa hans klubbsympatier är inget som i sig förändrar

bedömningen. Angriparens klädsel får anses vara vanligt förekommande bland pojkar i jämförlig ålder och därmed vanligt förekommande på alla läktarsektioner i allsvenskan. Det är också allmänt känt inte minst bland supporterpoliser och säkerhetsansvariga i klubbarna att det t.ex. bland s.k. kategori C-supportrar, i folkmun kallat huliganer, är vedertaget att genom neutral klädsel just försöka dölja sin klubbsympati.

Rörliga bilder från matchen, t.ex. vid bortalagets mål, visar att det då saknats såväl ordningsvakter

som publikvärdar framför båda sektionerna, vilket torde få anses som anmärkningsvärt för en match

i allsvenskan. En annorlunda prioritering av ordningsvakter/publikvärdar hade om inte förhindrat

angreppet, sannolikt begränsat följdverkningarna av angriparens aktion. I sammanhanget bör även

nämnas att Jönköping vid två tillfällen tidigare under säsongen blivit fällda för brister i sitt

arrangemangsansvar (jfr Disciplinnämndens beslut i TA2016:11 och B2016:131) bl.a. hänförligt till

underbemanning.

Det finns inte skäl att tillämpa undantagsreglerna då det inte finns anledning att ifrågasätta

huvuddomarens bedömning att säkerheten på arenan var äventyrad (jfr Besvärsnämndens beslut i det s.k. päronfallet, nr 1001/2013-14) och inte heller i övrigt föreligger skäl att frångå huvudregeln.

Detta gör att Disciplinnämnden anser att omständigheterna är sådana att huvudregeln vid avbrutna

matcher ska tillämpas och att Jönköping, vars supporter har orsakat att matchen fick avbrytas,

förlorar matchen med målskillnaden 0-3.

Skiljaktig mening

Kerstin Elserth och Kristin Persson är skiljaktiga

Vi anser att resultatet 1-1 när matchen avbröts även bör gälla som slutresultat.

Skälen för detta är följande.

Reglerna

Om en match avbryts beroende på en förenings supportrars uppträdande, ska den andra föreningen enligt 2 kap. 15.1 § TB som huvudregel tilldelas segern med målskillnaden 3-0 eller om det är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts. Bestämmelsen innebär också att om båda lagen anses vara ansvariga för att matchen avbrutits ska inga poäng utdelas och båda lagen få 0-3 i målskillnad.

Vidare anger bestämmelsen att om det finns särskilda skäl får beslutas att matchen ska återupptas och om det finns synnerliga skäl får beslutas antingen att det vid avbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.

Huvudregeln om 3-0 tar alltså sikte på personers uppträdande som orsak till att matchen måste avbrytas. Om det finns synpunkter på brister i arrangemanget av matchen kan arrangerande förening anmälas och bestraffas enligt andra regler men som huvudregeln i 2 kap 15.1 § TB är utformad har arrangemanget i sig ingen betydelse för 3-0-regeln.

Vår bedömning av händelsen

I detta fall avbröts matchen på grund av att Östersunds målvakt angreps och frågan är om det var en supporter som utförde angreppet. För att kunna tillämpa huvudregeln menar vi att det måste vara klart att angriparen kan betraktas som en supporter till något av lagen.

En supporter beskrivs enligt fotbollens regler som "en person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på annat sätt tydligt stödjer viss förening", se 3 kap 11 § andra stycket särskilda tävlingsbestämmelser herr.

Utifrån denna definition av en supporter kan vi inte slå fast att angriparen var en supporter till något av lagen. Enbart de omständigheterna att det var en Östersundsspelare som angreps eller att angriparen kom från en blandad läktare innebär inte att angriparen ska ses som en supporter till Jönköping och därmed "tydligt stödjer viss förening". Det medför att huvudregeln om 3-0-seger inte är möjlig att tillämpa.

Istället ska någon av undantagsreglerna användas eftersom dessa inte förutsätter att någon person som föreningarna ansvarar för har orsakat att matchen måste avbrytas. När det gäller undantagsreglerna skulle möjligen brister i arrangemanget kunna ha betydelse. Dessa reglers utformning utesluter i vart fall inte detta. Men matchdelegaten har angett att Jönköping hade en ändamålsenlig säkerhetsorganisation i enlighet med de krav som finns, varför arrangemanget som sådant inte kan tas med i bedömningen.

Vad som bör vara avgörande är istället att matchen avbröts i 90:e minuten då det stod 1-1 och att endast eventuell tilläggstid fanns kvar att spela. Vi menar att det inte är rimligt att då besluta att matchen ska återupptas eller spelas om. Detta gör att vi anser att det finns synnerliga skäl för att tillämpa undantagsregeln om att målresultatet vid avbrottet ska gälla som slutresultat. Matchens resultat borde därför fastställas till 1-1.