Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 29 november 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 29 november 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: GIF Sundsvall

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: GIF Sundsvall – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 6/11

Yttrande: föreligger

Beslut: Böter 15 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 29 november 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna (TB) 3 kap 22 § och särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) 3 kap 11 § att Sundsvall ska betala böter om 15 000 kr.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan GIF Sundsvall – Djurgården den 6 november 2016 har RO anmält Sundsvall för att visitationen av bortasupportrarna varit bristfällig. I sin anmälan uppger RO att det i samband med matchen antänts sammanlagt 50 stycken pyrotekniska pjäser, varav flertalet av supportrar på bortasektionen. Även om merparten av ordningsstörningarna inte har orsakats av supportrar som Sundsvall svarar för har Sundsvall som arrangerande förening haft ett ansvar för bl.a. visitationen till bortasektionen. Mot den bakgrunden menar RO att Sundsvall inte gjort vad som ålegat föreningen för att motverka de aktuella ordningsstörningarna och/eller genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningarna.

RO har yrkat att Sundsvall ska betala böter för detta. RO har åberopat 3 kap 22 § TB, 3 kap 11 § STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Sundsvall har i ett yttrande uppgett att de bestrider anmälan. Sundsvall uppger i sitt yttrande att de tillsatt rätt antal visitatörer som visiterar besökarna enligt deras gemensamma bedömning tillsammans med motståndarens säkerhetsansvariga samt polisen i Sundsvall. Till denna match hade de förstärkt visitationen med kravallstaket från polisen. Sundsvall uppger att de genomförde visitationen enligt alla regler som föreningen kan tillgå och hävdar med bestämdhet att de ej kunnat hantera aktuella matchdagar med visitationen på ett bättre sätt.

RO har efter att ha tagit del av Sundsvalls yttrande uppgett att mot bakgrund av det som föreningens yttrande särskilt peka på vad som anges i matchdelegatrapporten om den förväntade mängden bortasupportrar, den förhöjda risken för pyroteknik, att antalet personer som utfört visitationen varit för få och att supportrarna som en följd av detta passerat in på arenan utan att visiteras. RO vidhåller sin anmälan.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 3 kap 22.1 § TB framgår det att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning kan åläggas påföljd enligt 22.2 §. Vidare framgår att även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.

Sundsvall har, i egenskap av arrangör och enligt överenskommelse om match (ÖKM), haft ansvar för visitationen av både sina egna och motståndarens supportrar. Av matchdelegatrapporten framgår att det förväntades ett större bortafölje till matchen samt att inför match hade gästande förening tydlig information om supporterläget vilket uppdaterats kontinuerligt i ÖKM. Av rapporten framgår att matchdelegaten har på förmötet ifrågasatt antalet funktionärer och publikvärdar då de i numerär är lika många som Sundsvall använt sig under säsongen i övrigt, undantaget fem stycken ordningsvakter, samt med bakgrunden av det större förväntade bortaföljet upp mot 800 personer enligt ÖKM. Vidare i matchdelegatrapporten framgår att det kom att visa sig att visitationen vid borta sektionen inte kan anses helt godkänd. De uppbyggda fållorna är för smala, trånga och personalen som skulle visitera alldeles för få, endast fyra stycken som visiterade bortasupportrarna. De som visiterar gjorde ett bra arbete men är alldeles för få och många passerade förbi utan att ha visiterats. Detta uppmärksammade matchdelegaten samt polisen insatschef som även denne är kritisk till numerären och fållornas utformning vilket denne även framför vid eftermötet.

Disciplinnämnden konstaterar att föreningen genomfört visitationen på ett undermåligt sätt, då inte alla supportrar till supporterläktaren blivit visiterade, och nämnden anser att föreningen har brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar samt därav inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför betala böter för denna försummelse.