Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 31 maj 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 31 maj 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Dalkurd AB
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Assyriska FF – Dalkurd, Superettan, 3/4
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 31 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall

Anmälan m.m.

Riksombudet (RO) har anmält Dalkurd efter matchen den 3 april 2016 i Superettan mellan Assyriska FF och Dalkurd AB för att Dalkurds supportrar bl.a. antänt proteknik, blockerat utrymningstrappor, kastat föremål in på planen mot domare m.fl., använt våld mot polis och ordningsvakter samt försökt att invadera planen.

RO har hävdat att även om Assyriska som arrangerande förening hade ansvarat för visitationen och utfört den enligt reglerna, framgår inte att Dalkurd gjort vad som ålegat dem för att motverka ord­nings­störningarna. RO har särskilt framhållit att Dalkurd inte hade en tillräcklig säkerhetsorganisation på plats och att matchdelegaten konstaterat att "de 10 s.k. publikvärdar som medföljde bytte västar med andra och endast ett fåtal av dem fullföljde sina uppdrag och sitt ansvar som pv".

RO har yrkat att Dalkurd ska betala mycket kraftiga böter och bl.a. åberopat 3 kap 22 § tävlings­bestämmelserna (TB).

Dalkurd har i stort bekräftat vad som hänt enligt ROs anmälan men har invänt att de gjort allt som kan göras för att förhindra ordningstörningar och pekat på bl.a. att Dalkurd innan matchen hade flera möten med sin supporterförening Roj Fans där pyroteknik m.m. diskuterades, att Dalkurd hade fler publikvärdar än vad som var överenskommet och även hade personal vid visitationsfållorna, att Roj fans och publikvärdarna beslagtog pyroteknik och gav det till ordningsvakterna samt att både under och efter matchen stod Dalkurds publikvärdar och funktionärer mellan Dalkurds supportrar och polisen för att lugna ner och skydda båda sidor.

Beträffande publikvärdarnas västar har Dalkurd uppgett att funktionärer från Roj fans fick funktionärsvästar då de skulle hålla på med tifot och även kontrollera sin egen organisation. Detta skedde efter godkännande från ordningsvakterna och innebar att vissa bytte västar ibland men efter tillsägelse av matchdelegaten i halvtid rättades detta till. Däremot var det ingen av publikvärdarna som bytte västar.

Disciplinnämndens bedömning

Reglerna m.m.

Enligt 2 kap 26 § TB är föreningarna ansvariga för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match. Vidare följer av denna bestämmelse att arrangerande förening har ansvar för ordningen i samband med match och att föreningarna är skyldiga att identifiera och stänga av ordningsstörare som föreningarna ansvarar för genom arrangörsavstängning och/eller genom att ansöka om tillträdesförbud.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men en förening får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Vad som åligger föreningarna förtydligas för herrlagens del i 3 kap särskilda tävlingsbestämmelser herr (STB) vilket innebär följande.

För arrangerande förening gäller enligt 11 § bl.a. att föreningen har ett särskilt ansvar för sina supportrars uppförande, att föreningen har ansvar för ordningen på arenan och att evakuering kan ske samt enligt 15 § att åskådarna visiteras.

För gästande lag gäller enligt 12 § att föreningen har ett särskilt ansvar för sina supportrars uppförande samt att föreningen ska förse arrangerande förening med personal för att kunna identifiera kända ordningsstörare som gästande förening har ansvar för.

Vidare sägs i 16 § att föreningarna i förväg ska bestämma vilken förenings personal som ska utföra visitationen på de olika sektionerna och att detta ska framgå av matchöverenskommelsen, vilket innebär att gästande lag kan åta sig att utföra visitation av sina supportrar.

Utöver detta sägs i 8 § att föreningarna ska ha goda relationer till sina officiella supporterföreningar och i 18 § upprepas att föreningarna är skyldiga att identifiera och stänga av ordningsstörare.

Av intresse är också ett ärende från 2015 där Disciplinnämnden prövade en gästande förenings ansvar vad gäller dess supportrars användning av pyroteknik och blockering av utrymningstrappor, se

B 2015:35. Nämnden kom då fram till att det gästande laget vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande vad gäller visitationen, haft ansvar för ordningen, evakuering eller visitationen av sina supportrar, varför föreningen inte kunde bestraffas. Beslutet fastställdes sedan av Riksidrottsnämnden, se RIN nr 292/15-14.

Dalkurds ansvar i detta fall

a)     Nämnden prövar först vad som ålegat Dalkurd enligt gällande tävlingsregler.

Det var Assyriska som arrangerande lag som hade ansvaret för ordningen, liksom för visitationen av Dalkurds supportrar då Dalkurd inte åtagit sig att visitera dem. Situationen när det gäller pyroteknik och blockering av evakueringstrappor är alltså liknande den som Riksidrottsnämnden prövade i ärendet ovan.

Det står visserligen i både TB och STB att gästande lag i samband med match har ett särskilt ansvar för sina supportrar men hur detta ansvar ser ut för gästande lag är sparsamt reglerat och tar främst sikte på att kända ordningsstörare ska kunna identifieras med hjälp av personal från den gästande föreningen. I övrigt är det svårt att få ledning av bestämmelserna hur ett gästande lag ska ta ansvar för sina supportrar. Det anges t.ex. inte att en gästande förening ska ha en viss säkerhetsorganisation på plats, vilket hade varit möjligt att reglera i vart fall övergripande.

Det åläggande som finns är alltså att gästande förening ska tillhandahålla personal för att identifiera ordningsstörare. Men denna reglering har RO inte gjort gällande att Dalkurd har brutit mot. Vad gäller de anmälda ordningsstörningarna finns det däremot inget i tävlingsreglerna som ålägger gästande lag något särskilt.

Denna bedömning innebär att nämnden anser att Dalkurd inte har brutit mot vad som ålegat dem enligt gällande tävlingsregler.

b)   Nästa fråga är om Dalkurd annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningarna.

RO har pekat på att det skedde byte av funktionärsvästar men detta har fått sin förklaring av Dalkurd som efter tillsägelse också rättade till detta. Detta är alltså inget som i detta fall kan sägas ha orsakat ordningsstörningarna. Vad sedan gäller den beskrivning som Dalkurd lämnat om sin organisations agerande innebär inte heller det att Dalkurd genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningarna.

Sammanfattning

Disciplinnämndens bedömning innebär att Dalkurd inte har brustit i det som ålegat Dalkurd enligt gällande tävlingsregler och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningarna.

ROs anmälan ska därför lämnas utan bifall.

Anmäld part: Malmö FF
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Malmö FF – BK Häcken, Svenska Cupen, Slutspel, 5/5
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 31 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Svenska Cupens final mellan Malmö – BK Häcken den 5 maj 2016 har RO anmält Malmö för att föreningens supportrar antänt pyroteknik varvid en reklamskylt började brinna samt att någon visitering inte skett vid ungdomsinsläppet.

RO har uppgett att även om det var SvFF som arrangerade matchen kan Malmö – som i egenskap av medarrangör ansvarade för bl.a. visiteringen – inte anses ha gjort vad som ålegat föreningen för att motverka ordningsstörningarna.

Malmö har yttrat sig liksom SvFFs säkerhetschef.

RO har efter att ha tagit del av Malmös yttrande uppgett att Malmö visat att man gjort vad som ålegat föreningen för att motverka pyrotekniken men att han vidhåller att Malmö brustit vad gäller visitationen och för detta ska få en påföljd.

Disciplinnämnden har tagit del av matchöverenskommelsen och av matchdelegatens rapport från matchen.

Disciplinnämndens bedömning

Med hänvisning till ROs justerade anmälan avser nämndens prövning endast frågan om visitationen.

Vid matcher i Allsvenskan och Superettan gäller enligt 3 kap 15 § Särskilda Tävlingsbestämmelser herr att arrangerande förening ska se till att åskådarna visiteras. Vid finalen i Svenska Cupen är det SvFF som är arrangör och då gäller enligt 12 § i anvisningarna för genomförandet av finalen att det är SvFF som är ansvarig för visitationen.

Disciplinnämnden konstaterar därför att det var SvFF som ansvarade för visitationen av åskådarna. SvFF har visserligen hyrt Malmös personal för att genomföra matchen och då bl.a. visitationen men Malmö har inte något ansvar enligt reglerna och kan inte heller anses ha åtagit sig något formellt ansvar genom att hyra ut sin personal.

Anmälan mot Malmö ska därför lämnas utan bifall.

Anmäld part: Jönköpings Södra IF
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Jönköpings Södra IF – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 8/5
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 40 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 31 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att Jönköping ska betala böter om 40 000 kr.

Nämnden tillämpar 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna (TB) och 3 kap 15 § särskilda tävlings­bestämmelserna herr (STB)

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Jönköping – IFK Norrköping FK den 8 maj 2016 har RO anmält Jönköping för att visitationen av såväl hemmasupportrar som bortasupportrar inte utförts på ett fullgott sätt

RO har yrkat att Jönköping ska betala böter. Han har vidare hänvisat till att det är försvårande dels att Jönköping tidigare brustit i fråga om visitation, dels att det förekom pyroteknikanvändning bland Norrköpings supportrar, vilket hade kunnat motverkas om Jönköping hade haft en fullgod visitation av bortasupportrarna.

RO har åberopat 3 kap 22 § TB, 3 kap 15 § STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar samt hänvisat till matchdelegatens rapport.

Jönköping har uppgett att de inte har brustit vid visitationen. Av hemmasupportrarna visiterades endast de vid ståplats eftersom föreningen bedömde att det inte fanns någon förhöjd risk för pyroteknik. Visiteringen vid bortasektionen hade vissa brister men föreningen kan som arrangör inte hållas ansvarig för detta. De valde att förstärka visitationen med ordningsvakter när trycket på insläppen ökade. Polisen beslutade sedan att lätta på visitationen utan att tillfråga evenemangs- eller säkerhetsanvarig i föreningen. Om polisen tagit kontakt med någon i föreningen hade de haft tid att omdisponera sin personal för att undvika en selektiv visitation. Det är orimligt att Jönköping ska hållas ansvariga för något som de inte haft någon möjlighet att påverka. På eftermötet sa polisen att de tagit över ansvaret.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelsen om match samt av matchdelegatens rapport.

Enligt överenskommelsen skulle samtliga supportrar visiteras. Enligt rapporten hade Jönköping uppgett att det skulle finnas 25-30 publikvärdar som skulle utföra visitationerna. Under tiden som matchdelegaten bevakade ena insläppet på Jönköpings klacksektion släpptes kvinnliga supportrar igenom som inte visiterades. Vid insläppet vid norra sittplats utfördes ingen visitation alls och från det insläppet blandas dessa besökare med ståplatspubliken. Vid bortasupportrarnas insläpp var visiteringen först mycket bra men sedan gavs order från arenabefälet att man skulle börja selektera och inte visitera alla. Detta beslut berodde på att det var långa köer och att det bara hade kommit 13 publikvärdar av utlovade 25-30. På bortasektionen antändes innan matchstart minst 20 bengaler och rökfacklor.

Disciplinnämndens bedömning

Av 3 kap 15 § STB framgår att arrangerande förening är skyldig att se till att åskådare visiteras vid entréerna till supportersektionerna i enlighet med överenskommelse om match. Vid brister kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22 § TB.

Disciplinnämnden noterar till en början att Jönköping dömts för liknande förseelse i arrangemangs­ärende 2016:11.

Jönköping har i egenskap av arrangör och enligt överenskommelse om match haft ansvar för visitationen av både sina egna och motståndarens supportrar. Visitationen skulle vara fullskalig.

Disciplinnämnden konstaterar att det genom matchdelegatens rapport är klarlagt att Jönköping inte genomfört visitationen i enlighet med överenskommelse om match genom att vissa supportrar inte visiterades vid Jönköpings klacksektion. Vidare har även bortasupportrarna efter ett tag endast visiterats selektivt. Jönköping har i den delen hävdat att det var polisens ansvar men nämnden menar att då polisens beslut berodde på att Jönköpings organisation var underbemannad och inte den som utlovats så är Jönköping ansvarig även för denna brist.

Detta innebär att Jönköping har brustit i sitt arrangemangsansvar. Föreningen ska därför betala böter.

Vid bestämmande av böternas storlek har nämnden tagit hänsyn till dels att Jönköping tidigare fått anmärkningar för sin visitation, dels att det förekommit pyroteknik på Norrköpings klacksektion som en fullskalig visitation hade kunnat motverka.

Anmäld part: Östersunds FK
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Östersunds FK – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 15/5
Yttrande: föreligger
Beslut: att bordlägga ärendet

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 16/5
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 31 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan AIK – Djurgården den 17 maj 2016 har RO anmält AIK dels för att AIK:s supportrar antänt pyroteknik innan och under matchen, dels för att ett 20-tal AIK- supportrar genom en s.k. rusning forcerat insläppet utan att låta sig visiteras.

RO har yrkat att AIK ska betala böter för detta samt hänvisat till matchdelegatens rapport vad gäller själva händelserna. Han har åberopat 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna (TB), 3 kap 15 § särskilda tävlingsbestämmelserna herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RF:s stadgar.

AIK har i ett yttrande till Disciplinnämnden lämnat en redogörelse för sitt säkerhets­arbete före och under matchen.

RO har efter att ha tagit del av AIK:s yttrande uppgett att han inte har någon anleding att ifrågasätta AIK:s uppgifter och överlämnar till Disciplinnämnden att pröva i vad mån åtgärderna varit tillräckliga och om AIK därför ska slippa påföljd.

Disciplinnämndens bedömning

Vid ordningstörningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

AIK har i sitt yttrande ingående redogjort för sitt säkerhetsarbete både innan och under matchen, bl.a. har redogjorts för arbetet vid entréerna. Disciplinnämnden anser att AIK har visat att de gjort vad som ålegat dem enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningarna och att AIK inte heller genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningarna. AIK ska därför inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna antänt på arenan eller för forceringen. Vad gäller forceringen utgår Disciplinnämnden från att AIK överväger om det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förhindra att detta upprepas.

Anmälan mot AIK ska således lämnas utan bifall.

Tävlingsärenden:

T:00:2016:8: Damallsvenskan - Mallbackens IF Sunne, anmälan enligt STB Dam bilaga 1 punkt 25 underlåtelse att tillse ett giltigt belysningsmätningsprotokoll

Beslut: erinran om STB Dam bilaga 1 punkt 25

Damallsvenskan - Mallbackens IF Sunne, anmälan enligt STB Dam, bilaga 1 punkt 25, angående belysningsmätningsprotokoll

Beslut att meddelas 8 juni 2016.

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 31 maj 2016 behandlat detta ärende.

SvFF:s Riksombud har anmält Mallbacken för att föreningens arena Strandvallen i samband med matchen i damallsvenskan den 8 maj 2016 mellan Mallbacken och FC Rosengård saknat ett giltigt belysningsmätningsprotokoll. Enligt RO finns ingen gällande dispens och tidigare dispens löpte ut den 1 september 2015. RO har yrkat att påföljden kan stanna vid en tillrättavisning.

Mallbacken har uppgett att deras leverantör kommer att utföra en belysningsmätning natten mellan den 26-27 maj 2016 samt att ett protokoll därefter kommer att skickas till RO.

Disciplinnämnden konstaterar att av särskilda tävlingsbestämmelserna dam (STB), bilaga 1 punkt 25, framgår att förening ska utföra kontrollmätning av belysningen på sin arena och sedan sända in ett giltigt belysningsmätningsprotokoll till SvFF. Mallbacken har inte gjort detta innan dispensen löpte ut och ska därför bestraffas genom en tillrättavisning och en erinran om vad bestämmelsen innehåller.

Disciplinnämnden beslutar

att tillrättavisa Mallbackens IF Sunne och erinra om vad som gäller enligt STB dam, bilaga 1 punkt 25.

T:00:2016:9: Superettan - Degerfors IF, anmälan enligt STB 3 kap 6 § för underlåtelse att låta sina publikvärdar genomgå för befattningen anpassad utbildning

Beslut: Tillrättavisning

Superettan - Degerfors IF, anmälan enligt STB herr 3 kap 6 § angående utbildning av publikvärdar

Beslut att meddelas den 8 juni 2016.

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 31 maj behandlat detta ärende.

SvFF:s Riksombud har efter matchen mellan Degerfors IF-IFK Värnamo den 11 maj 2016 i Superettan anmält Degerfors för att föreningen, trots påminnelser, inte låtit sina publikvärdar genomgå utbildning. RO har yrkat att påföljden kan stanna vid en tillrättavisning.

Degerfors har inte inkommit med yttrande.

Disciplinnämnden konstaterar att enligt särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) 3 kap 6 § ska publikvärd före tjänstgöring ha genomgått för befattningen anpassad utbildning på sätt som SEF anger. SEF ansvarar för innehållet i utbildningen och utbildningsplan ska årligen inför seriestart tillställas SvFF för godkännande. Degerfors har brustit i detta och ska därför bestraffas genom en tillrättavisning och en erinran om vad bestämmelsen innehåller.

Disciplinnämnden beslutar

att tillrättavisa Degerfors IF och erinra om vad som gäller enligt STB herr 3 kap 6 §.