Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 4 oktober 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 4 oktober 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: AIK Fotboll AB

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: GIF Sundsvall – AIK, Allsvenskan, herrar, 11/9

Yttrande: föreligger

Beslut: Böter 15 000 kr

Disciplinnämnden har den 4 oktober 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att AIK ska betala böter med 15 000 kr.

Nämnden tillämpar 3 kap 22 tävlingsbestämmelserna (TB) samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan GIF Sundsvall och AIK den 11 september 2016 har RO anmält AIK för att spelare i AIK efter matchen vecklat ut och hållit i en banderoll med texten "Frige våra krigare". RO uppger i sin anmälan att spelarna har försetts med banderollen av en SLO från AIK:s organisation.

RO menar att agerandet strider mot bestämmelserna i 3 kap 22.1 § TB då spelarena, liksom den aktuella funktionären, måste anses ha uppträtt förolämpande eller otillbörligt mot den krets av funktionärer som arbetar för att motverka ordningsstörningar genom att medverka till att supportrar som gör sig skyldiga till ordningsstörningar eller liknande meddelas tillträdesförbud. Vidare menar RO att agerandet strider mot föreningars skyldighet enligt 2 kap 26 § sjätte stycken TB att vidta erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare och vidta övriga nödvändiga åtgärder för att motverka framtida ordningsstörningar vid kommande matcher.

RO har yrkat att AIK ska betala böter.

AIK har bl.a. uppgett att de har en intern policy som säger att spelarena endast ska hålla upp budskap som godkänts av anställd på AIK Fotboll. Vid match så är det SLO som prövar om banderoll och dess budskap ska hållas upp av spelarna. SLO ska läsa budskapet för att se att det överensstämmer med AIK:s värdegrund samt SvFF:s regelverk. AIK har uppgett att banderollen lämnades över till SLO från AIK som sedan lämnade den vidare till spelarna men att SLO missade att läsa budskapet på banderollen innan den överlämnades till spelarna.

AIK har även redogjort vidtagna åtgärder i efterhand för att motverka upprepad förseelse samt att AIK under många år haft en policy att polisanmäla alla brott som begås på arenor där AIK spelar fotboll vilket visar på att AIK inte står bakom budskapet på banderollen. AIK uppger slutligen att de direkt efter matchen i media tog avstånd från texten på banderollen och beskrev att en medarbetare gjort en felaktig handling utefter deras policy.

RO har efter att ha tagit del av AIK:s yttrande vidhållit anmälan.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match samt matchdelegatens rapport.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 3 kap 22 § TB kan förening åläggas påföljd om förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arean orsakat ordningsstörning genom att uppträda förolämpande eller otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Av 2 kap 26 § 6 st TB framgår att förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt att stänga av ordningsstörare genom arrangemangsavstängning och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Denna skyldighet avser endast åtgärder mot ordningsstörare som föreningen ansvarar för enligt SvFF:s tävlingsregler. Föreningen ska även, i den mån det är möjligt, vidta övriga nödvändiga åtgärder för att motverka att inträffad ordningsstörning upprepas vid kommande matcher.

Disciplinnämnden konstaterar att funktionär från AIK försett spelarna med banderollen och anser att det är klarlagt att AIK har brutit mot bestämmelserna i 3 kap 22.1 § TB. Disciplinnämnden konstaterar att AIK inte gjort vad som ålegat föreningen för att motverka det inträffade och att föreningen därmed kan åläggas påföljd enligt 3 kap 22.2 § TB.

Disciplinnämnden anser att förseelsen bör föranleda en bestraffning med böter om 25 000 kr men att AIK:s vidtagna åtgärder i efterhand för att se till att förseelsen inte ska kunna upprepas är förmildrande och att böterna därmed ska fastställas till 15 000 kr.