TU beslut 2 september 2006/del 1

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 2 september 2006 behandlat matchdelegat Göran Lundbergs samt domare Martin Ingvarssons anmälningar gällande händelser i matchen Hammarby - Djurgården den 28 augusti 2006. Yttrande föreligger från Hammarby.

Matchdelegat Göran Lundberg skriver i sin anmälan att mynt och cigarettändare samt ett glas kastades in på planen. 5 mindre föremål kastades in i riktning mot en Djurgårdsspelare som skulle göra inkast framför norra läktaren . Diverse mynt och annat kastades mot hörnläggaren, i samband med 0-2-målet. En rökfackla antändes i den 3:e minuten, en bengalisk eld i den 14:e minuten och c:a 15 raketer kastades in mot och på planen. I samband med att spelet avbröts antändes massor av bengaliska eldar, dels bakom plastskynken på västligaste delen av norra läktaren, dels lite varstans på övriga delen av västra norra läktaren. Eldarna riktades in mot planen där matchvärdar och spelare befann sig.

Göran Lundberg beskriver situationen i samband med att matchen fick avbrytas. I den 53-54:e minuten förekom bråk på västra delen av norra läktaren. Stämningen upplevdes hotfull. En rökfackla kastades in på planen och uppskattningsvis drygt 50 personer ställde sig upp på räckena. Bloss kastades mot matchvärdarna. Ett stort antal bengaler antändes på läktaren och kastades även in mot planen och mot matchvärdarna. Matchvärdarna backade, men var fortfarande vända mot läktaren. Raketer sköts in över planen och några även upp i taket på läktaren.
Några av åskådarna började storma planen, uppskattningsvis mellan 10-20 personer tog sig in på planen. Några togs omhand. Polisen kom in och bildade kedja framför västra delen av norra läktaren, och även framför Djurgårdens sektion. Stämningen var hotfull; domarna och spelarna lämnade snabbt planen. Speakern vädjade om lugn, men det hjälpte inte mot den uppretade stämningen på norra läktaren. Situationen på Djurgårdens sektion var dock hela tiden lugn.

Domaren, MD, lagens säkerhetsansvariga och polisens insatschef samlades omedelbart till ett krismöte. Hela tiden kom rapporter till polisen om kravallartade scener på planen och på området runt arenan. Det hördes också flera smällare inifrån arenan under tiden som mötet pågick. Beslut fattades att matchen skulle brytas. Beslutet fattades enbart av säkerhetsskäl. Samtliga närvarande vid mötet var eniga om beslutet.

Domaren Martin Ingvarsson anmäler att ett 10-tal bananer kastades in på planen och medförde att matchstarten därmed fördröjdes, att raketer sköts från Hammarbysupportrar in på planen och att ett antal supportrar från Hammarby sprang in på planen i den 54:e minuten. Därutöver informerar han om händelser som inte kan hänföras till Hammarbys ansvar.

1) Bestämmande av målresultat

TU gör följande bedömning:

Matchen avbröts i den 53-54:e minuten då åskådare sprang in på planen. Efter ett uppehåll på c:a 30 minuter fann domaren att matchen inte kunde återupptas, varför beslut fattades att avbryta matchen definitivt.

Den direkta orsaken till att matchen först avbröts var att obehöriga personer tog sig in på planen. Orsaken till att matchen inte kunde återupptas var åskådarnas uppträdande därefter. Andra händelser har, enligt TU, inte påverkat domarens beslut.

Vid tidpunkten för avbrottet var matchresultatet 0-3.

3 kap. 13 § 1 p. SvFF:s tävlingsbestämmelser föreskriver att "om förenings lag … vars supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen (inte kan genomföras eller) måste avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0 …Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, fråntas båda lagen erhållna poäng …".

I 5 p. samma paragraf anges att tävlingsstyrelsen bl.a. kan besluta att matchen ska spelas om när särskilda skäl föreligger.

TU finner det utrett att de åskådare, som stört ordningen så att matchen måste avbrytas, tillhörde Hammarbys supporterklack, för vilken Hammarby är ansvarig.

TU anser att det i ärendet inte föreligger några särskilda skäl att frångå huvudregeln, vilket innebär att Djurgården ska tillerkännas segern mot Hammarby med målskillnaden 3-0.

TU beslutar enligt 3 kap. 13 § SvFF:s tävlingsbestämmelser att tillerkänna Djurgården segern i matchen Hammarby - Djurgården den 28 augusti 2006 med målresultatet 0-3.

Beslutet kan överklagas hos Förbundsstyrelsen, SvFF, Box 1216, 171 23 Solna senast den 25 september 2006.

2) Tävlingsärende

TU gör följande bedömning:

Allmän bakgrund

Följande är utrett och ligger till grund för bedömningen.

Vid flera tillfällen under matchen antändes pyrotekniska pjäser, bl.a. i samband med att matchen avbröts. De orsakade omfattande rökutveckling. Ett antal raketer eller liknande föremål användes också för att skjuta in mot spelplanen m.m. Omfattningen var stor och pjäserna synes ha varit både stora och farliga, med uppenbar risk för allvarlig skada.

I matchens 53-54:e minut sprang åskådare in på planen. Matchfunktionärer, ledare och spelare tvingades därav att springande lämna planen och uppsöka skydd inne i arenans byggnader. Av Hammarby tilldelade vakter lyckades tillsammans med stora polisinsatser förhindra att ett större antal personer kunde ta sig in på planen. Ett större antal personer kom över avspärrningarna och ett mindre antal tog sig in på planen.

Enligt uppgift har ett mindre antal personer skadats på grund av händelserna. Skadorna har varit av varierande svårighetsgrad även om ingen skada synes ha varit livshotande.

Atmosfären under delar av matchen har av flera beskrivits som otäck och hotfull.

Domaren i matchen tvingades att på grund av fortsatta oroligheter bland åskådare avbryta matchen efter c:a 30 minuters väntetid efter avbrottet. Detta beslut är unikt för svensk fotboll i modern tid.

Sammantaget betyder ovanstående, enligt TU:s uppfattning, att en mycket allvarlig ordningsstörning uppstått. Fara för många personers säkerhet har förelegat. Endast de insatser som gjordes av vakter och poliser synes ha förhindrat ännu allvarligare skada än vad som blev fallet.

Det är utrett att de åskådare som sprang in på planen kom från läktare med Hammarbysupportrar. Det är vidare utrett att de fortsatta oroligheterna under spelavbrottet skedde bland supportrar till Hammarby. På samma sätt har raketer avfyrats och andra pyrotekniska pjäser antänts på läktare med Hammarby-supportrar. Dessa störningar har därför orsakats av åskådare för vilka Hammarby ansvarar.

Föreningars ansvar
Allmänt

Enligt 6 kap. 2 § 1 p. SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvariga för sina respektive supportrars uppförande i samband med och under match. Ansvaret är strikt. Enligt 6 kap. 3 § kan ansvarig förening till följd därav bestraffas bl.a. om supportrar, för vilka man har ansvar, avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller olovligen beträtt spelplanen.

Enligt 6 kap. 2 § är föreningarna i Allsvenskan dessutom skyldiga att följa föreskrifterna i Elitfotbollsmanualen med bilagor. I dessa föreskrivs bl.a. skyldigheter för föreningar i säkerhetshänseende, såsom skyldighet tillse att arenan är i ett sådant skick att säkerheten för bl.a. spelare och funktionärer inte äventyras, att inte obehöriga personer får tillträde till arenan och att otillåtna föremål inte förs in på arenan, att föreningarna har strikt ansvar för sina supportrar m.m. För att fullgöra dessa skyldigheter finns bl.a. rätt att genomföra visitation av åskådare.

Enligt 3 kap. 14 § SvFF:s tävlingsbestämmelser kan förening vars supportrar orsakat allvarlig ordningsstörning drabbas av poängavdrag om högst sex poäng.

Enligt 6 kap. 3 § 3 p. kan tävlingsstyrelsen bl.a. besluta att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare.

Inget hinder föreligger att besluta att ålägga en och samma förening flera påföljder.

Hammarbys ansvar
Poängavdrag

Derbymatcher och särskilt i Stockholm är kända för risker hänförliga till säkerhetsaspekter. Generellt härav följer, enligt TU:s mening, att arrangerande föreningar i sådana matcher har längre gående skyldigheter att ordna sin verksamhet, så att säkerheten för alla under matchen, så långt det är möjligt, ska kunna säkerställas. Den aktuella matchen utgör inget undantag. Tvärtom kan ifrågasättas om förutsättningarna i detta fall, med tanke på betydelsen av det sportsliga resultatet m.m. inte borde föranlett extra vaksamhet.

Som ovan redovisats är det utrett att ett stort antal och farliga pyrotekniska pjäser funnits hos åskådare, för vilka Hammarby har ansvaret. Frågan är hur dessa kunnat komma in på arenan utan att Hammarby upptäckt dem. Vid en omsorgsfull och korrekt utförd visitering är det, enligt TU:s mening, sannolikt att stora delar av dessa hade kunnat upptäckas. I så fall hade sådana upptäckter bort föranleda ytterligare åtgärder, såsom ytterligare visitering av åskådare där sådana föremål kunde misstänkas, andra kontroller av läktare etc. TU finner därför att Hammarby brustit i sina skyldigheter att förhindra att dessa föremål förts in på arenan.

På de sektioner från vilka åskådare tog sig in, och andra försökte ta sig in, uppehåller sig åskådare som torde vara kända för Hammarby ur säkerhets-synpunkt. På samma sektioner har oroligheterna fortsatt under spelavbrottet. Risken att - om något skulle hända - detta skulle komma att ske därifrån, förefaller ha varit uppenbar redan före matchen. Trots detta lyckades alltså ett antal personer från dessa sektioner ta sig över avgränsningarna och ett antal av dem ta sig in på spelplanen. Hammarby har, enligt TU:s uppfattning, därigenom misslyckats i sin skyldighet att tillse att obehöriga personer inte ska få tillträde till spelplanen.

Domaren tvingades avbryta matchen på grund av ordningsstörningar. Den direkta orsaken var att personer kunde ta sig in på planen och att oroligheter fortsatte under spelavbrottet. För detta har därför Hammarby ett ansvar.

Sammantaget finner TU att Hammarby i ovan angivna avseenden brustit i sina skyldigheter att säkerställa arrangemanget i sådant avseende att förutsättningar för poängavdrag föreligger.

Det har framkommit att ett antal personer blev skadade vid tillfället. Skadorna var inte allvarliga. Ordningsstörningen var dock så allvarlig att matchen inte kunde fullföljas. Sammantaget betyder detta att Hammarby skäligen ska förlora tre (3) poäng.

TU beslutar att tre (3) poäng ska dras från Hammarbys totala poängantal i Allsvenskan till följd varav Hammarby den 2 september 2006 har 26 poäng.

Beslutet kan överklagas hos Förbundsstyrelsen, SvFF, Box 1216, 171 23 Solna senast den 25 september 2006.

Spel utan åskådare

Som ovan redovisats har TU funnit att åskådare, för vilka Hammarby har ansvar, orsakat allvarlig ordningsstörning.

Spel utan åskådare ska, enligt TU:s bedömning, ådömas förening som visat sig sakna förmåga att garantera säkerheten för åskådare i allmänhet. Problem med vissa åskådare kan vara en sådan orsak.

Anledning till allvarlig kritik mot Hammarbys arrangemang på Söderstadion tidigare under innevarande säsong har inte funnits. Den händelse som nu inträffat är, även om den är mycket allvarlig, mycket hänförlig till omständigheterna kring derbymatcher eller mot andra storstadslag. Befogad anledning att anta att samma problem kommer att uppstå i andra matcher saknas. Hammarby har vidare i sitt yttrande informerat om vidtagna och kommande åtgärder, vilka kan bedömas som motiverade och kraftfulla. TU anser därför att det inte föreligger skäl för att besluta om spel utan åskådare.

3) Bestraffningsärende nr 270/2006

Hammarby har ansvar för att dess supportrar avfyrat raketer och antänt andra pyrotekniska pjäser ävensom för att några av åskådarna olovligen beträtt spelplanen. Händelserna har bl.a. orsakat personskador och att matchen ifråga måste avbrytas. Brott mot aktuella regler har därför skett.

Ordningsstörningen till följd av angivna förseelser och som medförde att matchen måste avbrytas, har varit en av de värsta i modern svensk fotboll.

Sammantaget finns därför fog att ådöma Hammarby ett väsentligt bötesbelopp. Vid en bedömning av samtliga omständigheter finner TU skäligt bestämma detta till 200.000:-.

TU beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 p. RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser att ålägga Hammarby böter om 200.000:-. Beloppet ska inbetalas på SvFF senast inom en månad från beslutsdagen.

Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm senast den 25 september 2006.

I besluten deltog Björn Ahlberg, Nils-Olof Andersson, Kenneth Carlsson, Annelie Larsson och Göran Nilsson.