Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 8 oktober 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 8 oktober 2008 fattat beslut i följande ärende: Syrianska FC - Västerås SK FK

Ärende: Syrianska FC - Västerås SK FC samt Bestraffningsärende nr 15785/2008, 15786-2008

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den
8 oktober 2008 behandlat följande rapport och anmälan.

I samband med matchen Syrianska FC - Västerås SK FK som spelades i div 1 Norra den 29 september 2008 har domare Kristoffer Karlsson inkommit med en rapport. Matchen avbröts i den 93: e minuten.

I samband med matchen har matchdelegat Göran Lundberg riktat anmälningar mot Syrianska FC och Västerås SK FK i enlighet med tävlingsbestämmelserna 6 kap. 2-3 §§.

Syrianska FC och Västerås SK FK har yttrat sig.

- - -

Ett omfattande material har presenterats, förutom matchdelegatens och domarens rapporter, även bl.a. Dvd-inspelningar av delar av händelseförloppet.

Matchen avbröts av domaren i 93:e minuten då säkerheten för spelare och funktionärer inte kunde garanteras på planen.

Av materialet framgår det att stenkastning förekom liksom att raketer/smällare avfyrades, bengaler antändes och att föremål kastades in på planen.

Enligt tävlingsbestämmelserna ansvarar respektive förening för sina supportrars uppträdande. För straffbarhet krävs att det tillförlitligt kan styrkas, dels att gärningarna skett inom arenan (där föreningen har ansvaret) och dels att de som förövar gärningarna kan identifieras såsom föreningens supportrar. I förevarande fall är det bl a genom Dvd-inspelningarna klarställt att en omfattande stenkastning och viss raketavskjutning förekom utanför arenan och in på arenaområdet . Eftersom dessa gärningar skedde utanför arenan faller de inte inom det straffbara området för tävlingsbestämmelserna. Viss stenkastning skedde inifrån arenan och mot det område utanför arenan varifrån stenarna ursprungligen kastats. Det är dock enligt Disciplinnämndens bedömning inte ställt utan rimligt tvivel vilken supportergruppering just dessa supportrar tillhörde. Med hänsyn till det anförda finner därför Disciplinnämnden att inte någon av föreningarna kan ställas till ansvar enligt tävlingsbestämmelserna för nämnda gärningar.

Självfallet är supportrarnas beteende härvidlag helt oacceptabelt. Beteendet har sitt upphov bl a i den ur säkerhetssynpunkt undermåliga anläggningskonstruktionen, med alltför låga plank och staket. Detta bör arenaägaren göras införstådd med.

Det som återstår att bedöma är de övriga förseelserna som skedde på arenan. Härvid finner Disciplinnämnden att det är ställt utom rimligt tvivel att syrianska supportrar dels före matchen antänt en raket vid entrén, dels antänt i vart fall fem bengaliska eldar på läktaren samt kastat in en petflaska på planen.

På samma sätt är det klarställt att Västerås-supportrar kastat in en petflaska på planen.

För angivna gärningar skall föreningarna bötfällas i den omfattning var och en av dem befunnits ansvariga.

Eftersom matchen avbröts före speltidens slut, ankommer det på Disciplinnämnden att fastställa slutresultatet. Enligt 3 kap 13 § tävlingsbestämmelserna skall - när domaren avbrutit matchen - den icke felande föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0, eller, om båda föreningarna kan anses ansvariga för att matchen avbrutits, båda föreningarna fråntas poängen och tilldelas målskillnaden 0-3. Om särskilda skäl föreligger kan dock Disciplinnämnden besluta antingen att matchen skall spelas om eller att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet skall gälla som slutresultat.

I denna fråga gör Disciplinnämnden följande bedömning.

Av materialet framgår att den avgörande anledningen till att domaren avbröt matchen, var den omfattande stenkastningen och raketavskjutningen som förekom, främst utanför arenan men in mot densamma. Som ovan anförts kan ingen av föreningarna ställas till ansvar enligt tävlingsbestämmelserna för detta. Den avgörande faktorn för matchavbrottet var således omständigheter som låg utanför föreningarnas kontroll. Vidare återstod endast några minuters speltid av matchen. Disciplinnämnden finner därför att sådana särskilda skäl föreligger som anges i 3 kap 13 § 1.5 tävlingsbestämmelserna, och att slutresultatet skall fastställas till det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet, nämligen 1-1.

Under åberopande av vad ovan anförts fattar Disciplinnämnden följande

BESLUT, att meddelas den 9 oktober 2008, kl. 16.00

Disciplinnämnden beslutar enligt 3 kap. 13 § 1.5 p. SvFF:s tävlingsbestämmelser

Att fastställa att det vid matchavbrottet uppnådda poäng- och målresultat (1 - 1)

ska gälla som slutresultat.

Beslutet får överklagas hos SvFF:s Besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagan ska ha inkommit till Besvärsnämnden senast den 30 oktober 2008.

Disciplinnämnden beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Syrianska FC böter om 25 000 kr som följd av ovan redovisade

händelser. Beloppet ska inbetalas senast den 10 november 2008 på SvFF:s plusgiro 46 33-4

att ålägga Västerås SK FK böter om 10 000 kr som följd av ovan redovisade händelser. Beloppet ska inbetalas senast den 10 november 2008 på SvFF:s plusgiro 46 33-4

Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN senast den 30 oktober 2008.