Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 14 oktober 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 14 oktober 2008 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden
Rapporterad förening Malmö FF
Match/speldag IF Elfsborg - Malmö FF, AH, 17/9
Förseelse inkastande av föremål
Beslut 5.000:-

Rapporterad förening Assyriska FF
Match/speldag Assyriska FF - Örgryte, SE, 16/9
Förseelse inkastande av föremål
Beslut 5.000:-

Bestraffningsärenden

Anmäld part IFK Göteborg
Rapporterad händelse antändande av pyroteknik
Match/speldag Kalmar FF - IFK Göteborg, SvC-final, 21/9
Beslut
Av den tillgängliga utredningen framgår att det från IFK Göteborgs supportrar dels under line-up och dels under straffsparksläggningen antändes sammanlagt 12 bengaler.

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas straffavgift.

Disciplinnämnden beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga IFK Göteborg böter om 25 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.
-----

Anmäld part GAIS
Rapporterad händelse antändande av pyroteknik
Match/speldag IFK Göteborg - GAIS, AH, 1/9
Beslut
Av den tillgängliga utredningen framgår att det från GAIS supportrar vid inmarsch antändes 15-20 röda bloss med starkt ljussken och kraftig rökutveckling. Ytterligare ett bloss av liknande karaktär antändes direkt efter matchens slut.
Matchdelegaten rapporterar även i sin anmälan mot GAIS att en person, under matchens första halvlek, sprutade med en hårspraysflaska samtidigt som troligtvis en tändare eller tändsticka hölls under. Enligt uppgift innebar gärningen att "lågorna strök över folks huvuden."

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas straffavgift.

I föreliggande fall är utrett att det i vart fall förelegat fara för att inte bara blossen utan i synnerhet hårsprayen vid antändandet kunnat orsaka kroppsskador på människor. Utredningen är dock inte så konkret och entydig att den ger vid handen att det är tillförlitligt visat att hanteringen av blossen och hårsprayen inneburit s.k. konkret fara för svår kroppsskada för annan, vilket är förutsättningarna för att ett straffrättsligt ansvar ska kunna inträda (Se Rättsfall från hovrätterna, RH 2008:15 som berör att fall där en man dömts för framkallande av fara för annan bestående i att han hanterat en s.k. bengalisk eld vid en fotbollsmatch). Disciplinnämnden finner i sammanhanget anledning att understryka att om konkret fara visats föreligga, det funnits anledning att se än allvarligare på det inträffade. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt, varvid särskilt Disciplinnämnden beaktat den fara som ändå förelegat för att publiken skulle kunna komma att skadas av öppen låga från blossen men särskilt på grund av en antändning av innehållet i sprayflaskan, bör ett kännbart bötesbelopp utgå.

Disciplinnämnden beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga GAIS böter om 50 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.