Att överklaga ett beslut

Här hittar ni information om hur ni överklagar ett beslut som fattats av Disciplinnämnden.
Informationen är uppdelad i fyra delar, beroende på vilken sorts ärende det gäller.
Bestraffningsärende
Tävlingsärende
Besvärsärende bestraffning
Besvärsärende tävling

Bestraffningsärende

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET

Var överklagas beslutet?

Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 100 61 Stockholm

Inom vilken tid ska beslutet överklagas?

Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast inom två veckor från den dag beslutet meddelats.

Vem får överklaga?

Överklagandet får, om inte annat sägs, överklagas av såväl anmälande som bestraffad part.

Överklagandets innehåll

Ett överklagande måste vara skriftligt och undertecknas av behörig person (anmälaren eller den anmälde). Ange också adress, telefonnummer och eventuellt faxnummer i skrivelsen.

I överklagandet ska anges:

· vilket ärendet och beslut som överklagas

· den ändring som yrkas i DiscN:s beslut

· grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende DiscN:s beslut är oriktigt enligt er uppfattning

· ev. bevis som åberopas (ex. vittnesintyg)

Tävlingsärende

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET

Var överklagas beslutet?

Beslutet kan överklagas hos Svenska Fotbollsförbundets Besvärsnämnd,
Box 1216, 171 23 Solna

Inom vilken tid ska beslutet överklagas?

Överklagandet ska ha kommit in till Besvärsnämnden senast inom två veckor från den dag beslutet meddelades.

Överklagandets innehåll

Ett överklagande måste vara skriftligt och undertecknas av behörig person i föreningen. Ange också adress, telefonnummer och eventuellt faxnummer i skrivelsen.

I överklagandet ska framgå:

· vilket ärendet och beslut som överklagas

· den ändring som yrkas i DiscN:s beslut

· grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende DiscN:s beslut är oriktigt enligt er uppfattning

Besvärsärende bestraffning

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET

Var överklagas beslutet?

Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm

· Prövningstillstånd krävs för att RIN ska pröva Disciplinnämndens beslut
- att lämna ett ärende utan bifall
- om tillrättavisning, böter eller avstängning om högst en månad i ärende som gjorts av SDF

För att RIN ska ta upp ett sådant ärende krävs därför:
- att det är av vikt för rättstillämpningen att ärendet prövas av RIN, eller
- att det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet,
-eller om rättstillämpningen som legat till grund för beslutet uppenbart strider mot RF:s stadgar

Inom vilken tid ska beslutet överklagas?

Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast inom två veckor från den dag beslutet meddelats.

Vem får överklaga?

Beslutet får, om inte annat sägs, överklagas av såväl anmälande som bestraffad part.

Överklagandets innehåll

Ett överklagande måste vara skriftligt och undertecknas av behörig person (anmälaren eller den anmälde). Ange också adress, telefonnummer och eventuellt faxnummer i skrivelsen.

I överklagandet ska anges:

· vilket ärendet och beslut som överklagas

· den ändring som yrkas i DiscN:s beslut

· de skäl som åberopas till stöd för att RIN ska pröva ärendet, ex. på vilket sätt
... det är ett grovt formfel
... handläggningen strider mot RF:s stadgar
... det är av vikt för rättstillämpningen att ärendet prövas

Besvärsärende tävling

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET

Var överklagas beslutet?

Beslutet kan överklagas hos Svenska Fotbollsförbundets Besvärsnämnd,
Box 1216, 171 23 Solna

Prövningstillstånd krävs för att Besvärsnämnden ska pröva Disciplinnämndens beslut
- att lämna ett ärende utan bifall
- om tillrättavisning, böter eller avstängning om högst en månad i ärende som gjorts av SDF

För att Besvärsnämnden ska ta upp ett sådant ärende krävs därför:
- att det är av vikt för rättstillämpningen att ärendet prövas av Besvärsnämnden
- att det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel vid handläggningen

av ärendet, eller
-eller om rättstillämpningen som legat till grund för beslutet uppenbart strider mot gällande regler och tävlingsbestämmelser

Inom vilken tid ska beslutet överklagas?

Överklagandet ska ha kommit in till Besvärsnämnden senast inom två veckor från den dag beslutet meddelades.

Överklagandets innehåll

Ett överklagande måste vara skriftligt och undertecknas av behörig person i föreningen. Ange också adress, telefonnummer och eventuellt faxnummer i skrivelsen.

I överklagandet ska framgå:

· vilket ärendet och beslut som överklagas

· den ändring som yrkas i DiscN:s beslut

· grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende DiscN:s beslut är oriktigt enligt er uppfattning.