Skiljenämnden

Information om Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd

Vem kan få sitt ärende prövat av skiljenämnden?

Om en tvist inom fotbollen mellan t.ex. föreningar, spelare eller tränare som direkt eller indirekt är medlemmar i FIFA, UEFA, Svenska Fotbollförbundet (SvFF) eller förening inom nämnda organisationer, inte har kunnat lösas genom förhandling, får en part påkalla skiljeförfarande hos SvFF. Tvisten avgörs då av en skiljenämnd enligt regler som har fastställts av SvFF. Reglerna finns i ett särskilt reglemente som kan hittas längre ner på den här sidan.

Skiljenämnden handlägger inte tävlingsärenden eller bestraffningsärenden. Förenklat uttryckt kan man säga att skiljenämnden prövar alla tvister som annars skulle avgöras av allmän domstol.

Skiljenämndens sammansättning

Följande personer finns upptagna på den av SvFF:s styrelse upprättade förteckningen över jurister med domstolserfarenhet och idrottsbakgrund som får förordnas som ordförande i skiljenämnden:

  • Krister Malmsten, Järfälla
  • Sigurd Heuman, Ängelholm
  • Owe Hultin, Bromma
  • Håkan Lavén, Göteborg
  • Risto Stoorhöök, Ellös
  • Åke Thimfors, Göteborg

Anmälan om tvisten görs till SvFF med närmare uppgifter om vad tvisten gäller. SvFF:s styrelse utser då en person att vara ledamot och ordförande i skiljenämnden. Denne kan handlägga och avgöra tvisten ensam om inte parterna begär att skiljenämnden ska bestå av tre personer. I sådant fall får vardera parten utse en ledamot.

Hur handläggs ett ärende i nämnden?

Skiljeförfarandet är inte offentligt och ledamöterna i skiljenämnden ska vara opartiska i den tvist som de ska pröva. Handläggningen kan vara enbart skriftlig eller både skriftlig och muntlig. Skiljenämnden ska verka för att parterna kommer överens (förliks). Skiljedom kan meddelas även om en part underlåtit att utföra sin talan, trots att han fått möjlighet till det. En part ska alltså inte kunna sabotera skiljeförfarandet genom att förhålla sig passiv. En skiljedom kan läggas till grund för verkställighet genom kronofogdemyndigheten, vilket i förekommande fall initieras av berörd part.

Parterna kan låta sig företrädas av ett ombud, en advokat eller annan, under förfarandet. Den som anlitat ombudet svarar för ersättningen till denne.

Vad kostar det?

Skiljemännens kostnader för deras arbete med tvisten (arvode och resekostnader) ska betalas av parterna. Parten svarar för att den skiljeman som han har utsett får sina kostnader täckta. Kostnaderna till ordföranden och sekreteraren, om sådan anlitats vid handläggningen, delas lika mellan parterna (oavsett om man "vinner eller förlorar"). Parterna är solidariskt ansvariga för ordförandens och sekreterarens kostnader. Detta innebär att ordföranden och sekreteraren kan vända sig till vilken av parterna som helst för att få sin betalning. Sedan är det parternas sak att reglera detta mellanhavande sinsemellan.

Skiljenämnden som sista utväg

Avslutningsvis bör sägas att man alltid ska försöka göra upp en tvist i godo. Ett skiljeförfarande bör därför tillgripas endast när alla andra möjligheter till lösning framstår som uteslutna.

Reglemente för SvFF:s skiljenämnd (PDF-dokument, 37 kB)

An unofficial translation to the English language of the Regulations for SvFFs' Arbitration Tribunal can be found here (PDF-dokument, 215 kB).