SvFF: policy för licensverksamheten

Tillgodose klubbarnas behov och förväntningar

Klubblicenssystemet är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra kvaliteten inom vensk klubbfotboll. Det är SvFF:s målsättning att administrera licenssystemet effektivt, att klubbarnas behov och förväntningar på licenssystemet ska tillgodoses, att föreningarna behandlas korrekt under licensieringsprocessen genom att de i god tid före och under licensprocessen förses med all behövlig information och underlag för att skapa bästa förutsättningar för en väl genomarbetad licensansökan.

Etiska värderingar som bärande princip

En bärande princip i hanteringen av licenssystemet är att till fullo efterleva kravet på tystnadsplikt och oberoende, inte minst under beslutsprocessen. Vi förbinder oss att administrera licenssystemet i enlighet med de fastställda bestämmelserna för verksamheten. Som ett led i detta ser vi som en av våra huvuduppgifter att säkerställa att klubbarna är väl uppdaterade på de vid varje tillfälle gällande klubblicensbestämmelserna. De nya klubblicensbestämmelserna med däri angivet ansökningsförfarande belyses vid de informationsträffar som vid behov arrangeras för klubbarna.

Fortlöpande förbättringar av licenssystemet

För att fortlöpande förbättra vår servicenivå gentemot klubbarna och för att på ett än effektivare sätt administrera klubblicenssystemet i sin helhet kommer vi att involvera klubbarna liksom övriga berörda i den årliga utvärderingsprocessen.

Efterlevnad av svensk lag, FIFA:s, UEFA:s, RF:s och SvFF:s stadgar och bestämmelser

SvFF ansvarar för att tillse att det finns för uppdragen lämpliga och kvalificerade personer med ansvar för administrationen av licenssystemet och försäkrar att efter bästa förmåga efterleva de administrativa standarder som återfinns i UEFA Club Licensing Quality Standards. Vidare förbinder vi oss att noga följa vid varje tidpunkt gällande svensk lag, FIFA:s, UEFA:s, RF:s och SvFF:s stadgar och bestämmelser.

All berörd personal kommer att hållas informerade om större händelser, nyheter och ändringar inom klubblicenssystemet via internkommunikation som SvFF:s intranät, cirkulär, skrivelser m.m..

Dessutom förbinder vi oss att se till att de som är direkt berörda av administrationen av licensverksamheten är väl rustade för sina uppgifter genom att hållas uppdaterade om systemet och att göras medvetna om vari deras arbetsuppgifter består.

Bibehålla förtroendet för licenssystemet

För att upprätthålla förtroendet för klubblicenssystemet i Sverige är det av största vikt att alla personer som har del i hanteringen av licenssystemet uppträder i enlighet med de värderingar och normer som kommer till uttryck i den för licensverksamheten framtagna etiska koden med särskild betoning på tystnadsplikt och oberoende. Avvikelser från ett sådant förväntat uppförande kan komma att föranleda åtgärder gentemot den enskilde.

SvFF ser fram mot ett fortsatt stöd för klubblicensverksamhet från samtliga berörda och välkomnar förslag till förbättringar av licenssystemet.

Denna policy för SvFF:s UEFA-klubblicensverksamhet antogs av Förbundsstyrelsen den
21 augusti 2015. Det har inte funnits anledning att förändra denna, varför den fortfarande
gäller.

SvFF ser fram mot ett fortsatt stöd för klubblicensverksamhet från samtliga berörda och välkomnar förslag till förbättringar av licenssystemet.

Solna den 8 juli 2019

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare
Kjell Sahlström, Club Licensing Manager