Superettanklubbarnas ekonomi 2014

Den årliga ekonomiska analysen av klubbarna i Superettan är klar och visar på en klar förbättring. Det sammantagna resultatet från fotbollsverksamheten 2014 landade på +14,3 mkr (att jämföra med 2013 års underskott om -1,4 mkr).
årets resultat ingår ett överskott från spelaromsättning på 16,1 mkr, vilket är en del av förklaringen till det förbättrade resultatet.

Totala intäkter i Superettan 2014 landade på 341 mkr, vilket var en minskning jämfört med föregående år (2013: 364 mkr), men även totala kostnader minskade vilket resulterade i ett sammantaget överskott. Det totala egna kapitalet var positivt 2014, + 4,5 mkr.
Sex av klubbarna redovisade ett negativt eget kapital i bokslutet.