Samsyn om krafttag mot idrottsvåldet

Idag samlades företrädare för idrottsrörelsen, Regeringen och polisen för att diskutera ordningsstörningar och våld i samband med idrottsevenemang. Justitieminister Beatrice Ask utlovade att en allmän översyn av lagstiftningen och särskilt Lagen om Tillträdesförbud ska startas före sommaren.
- Från fotbollens sida är vi väldigt nöjda med att den här samlade träffen kom till stånd och att det råder en samsyn kring problemen. Vi är också särskilt nöjda med att arbetet kommer igång redan i vår, säger Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Sune Hellströmer, som var en av de medverkande vid överläggningarna.
Sune Hellströmer.Vid dagens överläggningar medverkade både justitieminister Beatrice Ask och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth samt bland andra representanter från RF, Svenska Fotbollförbundet, elitklubbarna, Rikspolisstyrelsen och länspolisen i Stockholm. Alla parter var överens om att arbetet med frågor som rör våld och ordningstörningar i samband idrottsevenemang behöver intensifieras. Även på europanivå finns ämnet med på agendan och Beatrice avslöjade att en EU-konferens om idrottsanknutet våld kommer att arrangeras i november.
- Det finns en hel del att lära genom att studera hur andra länder har arbetat med sina problem, menar Sune Hellströmer.
Statistik över svenska förhållanden visar att under 2000-talet har bara 1% av de ordningsstörningar som anses idrottsrelaterade skett inne på arenorna. Störningar i omedelbar anslutning till arenorna sker mestadels före matcher och inte som en följd av exempelvis resultat i enskilda matcher.
Från polisiärt håll ser man allvarligt på problemen med pyroteknik på och kring arenorna och man vill ha skärpta straff för överträdelser på det området. Man betonade också vikten av att polisen själva måste kunna anmäla brott till åklagarmyndigheterna.
Beatrice Ask lovade att lämna ett uppdrag till sitt departement att se över lagstiftningens utformning, men betonade också vikten av att tillämpningen av befintlig lagstiftning ses över. Arbetet ska sättas igång före sommaren och en ny gemensam sittning med företrädare för justitiedepartmentet och fotbollen för att se över åtgärder i lagstiftningen kommer att ske senare i vår.