"Låt barnen få inflytande"

Ett sätt att motverka avhopp och få tjejer att stanna kvar längre i idrotten är att göra den friare och mer på deras villkor. Det menar Inger Eliasson, doktor i pedagogik som forskar kring barns idrottande.

Är tjejers idrott felorganiserad?
– Nej, jag tror inte att man måste göra så mycket annorlunda jämfört med pojkarna. Men man måste vara medveten om situationen, att tjejer ska prioriteras på samma sätt. De är inte sämre på att prestera eller tävla. Min forskning visar att den sociala biten är viktig för både killar och tjejer.
– De sociala värdena blir många gånger undantryckta för de idrottsliga, vilket inte är positivt i unga år.

En tjej i reportaget pekar på skolans ansvar.
– Jag tror att bilden stämmer. Det är jätteviktigt att lärare tänker på hur interaktionen mellan pojkar och flickor sker och hur föreställningen att pojkar är bättre än flickor vidmaktshålls. Precis som Emilia säger måste man boosta tjejers intresse. Pojkarna kan spegla
sig i förebilder på ett helt annat sätt.

Hur yttrar sig obalansen i skolan?
– Titta på hur många flickor respektive pojkar det är på skolans fotbollsplan. Där måste man se till att alla får plats och ges möjlighet att delta.

Gym, Korpen och -individuell motion lockar allt fler. Varför?
– En sannolik orsak är det friare förhållningssättet. Men vi ska nog också fundera på vad det innebär att barn börjar allt tidigare i idrott. Det kanske gör att de också tröttnar tidigare.

Bör fotbollen erbjuda även en mer motionsinriktad variant?
– Absolut. Barnperspektivet borde komma fram mer. Men det innebär inte att det ska skapas en ny verksamhet vid sidan om den befintliga. Det går att göra något väldigt bra i den fotboll som redan finns. Men vi bör undvika att elitperspektivet får genomsyra barnidrotten.

Vad kan motverka tjejers avhopp i tonåren?
– Hitta deras perspektiv, visa att deras röster är betydelsefulla och tydliggöra att vi vuxna ska göra allt för att få med dem på deras villkor. Ge dem inflytande på ett annat sätt. Även elitlag skulle gynnas av att tona ner kravbilden.