Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015

Beslut i Besvärsnämnden den 9 december 2015 i ärende nr 003/2015-2016

Klagande: ÖSK Elitfotboll AB (ÖSK)

Motpart: Matchdelegaten Hans Larsson, Hudiksvall

- - - - -

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) beslutade den 31 juli 2015 – som beslutet får förstås - att, med tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § i Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser år 2015 (TB), ålägga ÖSK en straffavgift om 25 000 kr för brister i visitationen i samband med den allsvenska matchen mot Malmö FF den 18 juli 2015. Till grund för Disciplinnämndens prövning låg en anmälan från matchdelegaten Hans Larsson.

ÖSK har överklagat Disciplinnämndens beslut till Besvärsnämnden och i första hand yrkat att ÖSK ska befrias från att betala straffavgift och, i andra hand, att straffavgiften i vart fall ska sättas ned. Till stöd för sitt yrkande har ÖSK i huvudsak anfört följande. Det vitsordas att ÖSK, under en kortare tidsperiod, vid ett fåtal entréer inte har visiterat på så sätt som framgår av tävlingsbestämmelserna. Några incidenter har dock inte inträffat på arenan. Straffavgiftens storlek är att likställa med bötesbelopp som tidigare utdömts av Disciplinnämnden för betydligt värre incidenter. ÖSK kommer i framtiden vara extra tydliga i sin organisation om vad som gäller vid visitering.

Den 8 september 2015 beslutade Besvärsnämnden att meddela prövningstillstånd i ärendet.

Matchdelegaten Hans Larsson har i yttrande över överklagandet angett att det inte förekommit någon som helst visitation vid entréerna 8-10, men att visitationen, enligt ÖSK:s personal, utfördes korrekt från och med kl. 15.50, dvs. cirka 10 minuter innan matchstart. Hans Larsson har vitsordat att det inte förekommit några incidenter under eller efter matchen.

- - - - -

Enligt 3 kap. 15 § i Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan 2015 (STB) gäller att arrangerande förening vid match med planeringsprogram 3 (match med överhängande risk för ordnings- och säkerhetsstörningar) skall utföra en visitation av samtliga åskådare som önskar inträde till supportersektionerna. Den nu aktuella matchen var klassificerad som en sådan match.

Av utredningen i ärendet framgår att ÖSK under en period före matchen underlåtit att visitera åskådarna vid vissa entréer på sätt krävs enligt nu aktuell bestämmelse. En sådan underlåtenhet är bestraffningsbar enligt 3 kap. 22.1 § TB även om någon ordningsstörning inte förekommit. Högsta straffavgift som får åläggas föreningen är, enligt 3 kap 22.2 § TB, 25 000 kr.

Alla regelöverträdelser är inte lika straffvärda. Vid bestämmande av en straffavgifts storlek måste hänsyn tas till den bestraffningsbara händelsens art, omfattning och betydelse. Om rättelse vidtas självmant eller efter påpekande kan detta beaktas i mildrande riktning. Återfall i samma eller liknande fel eller försummelse bör som regel anses vara en försvårande omständighet.

I förevarande fall är det utrett att ÖSK:s underlåtenhet att genomföra korrekt visitering endast gällt för ett fåtal entréer och under en begränsad tidsperiod. Efter påtalande från matchdelegaten har ÖSK också snabbt tillsett att underlåtenheten åtgärdats. Mot bakgrund av detta finner därför Besvärsnämnden att straffavgiften bör bestämmas till 15 000 kr. Disciplinnämndens beslut ska således ändras i enlighet med detta.

- - - - -

Besvärsnämnden beslutar

att bifalla överklagandet på så sätt att straffavgiften fastställs till 15 000 kr.

Beslutet får enligt 15 kap. 2 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd samt att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr.

Överklagande ska ha inkommit till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, senast den 23 december 2015.