Bestraffningsärende 374 och 388 samt Tävlingsärende 19 2013 har behandlats gemensamt

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid extra sammanträde 8 oktober 2013 behandlat anmälningar mot Hammarby i samband med matcherna Landskrona BoIS – Hammarby och Hammarby - GAIS som spelades i Superettan.

Yttrande föreligger.

Matchdelegaten i matchen Landskrona BoIS – Hammarby har anmält att det innan matchstart antändes tre knallskott innanför spärrarna på den plats där Hammarbys supportrar då befann sig. I samband med line up antändes 15 st bengaler på Hammarbys supporterläktare, inga skador finns rapporterade i samband med detta. För det inträffade är Hammarby ansvarigt och ska åläggas påföljd. Disciplinnämnden finner att straffvärdet för denna förseelse uppgår till 40 000:-

Matchdelegaten (MD) i matchen Hammarby – GAIS har dels anmält att två bengaler och tre knallskott antändes på läktare för vilka Hammarby är ansvariga. Dels har MD anmält att i den 57:e matchminuten tar sig ca 40 (antalet vidimeras av Hammarbys yttrande) personer in på läktaren ovanför den för GAIS supportrar tilldelade sektionen. Väl där börjar man ett angrepp mot GAIS supportrar genom att kasta föremål ner mot dessa. MD uppfattar att stolsdelar, vätska och mynt kastas ner. GAIS supportrar tar sig då ur sin sektion och mot det västra läktaren för att konfrontera Hammarbyanhängarna. Dessa tar sig då ner ett plan för att möta upp GAIS supportrarna och konfrontation uppstår i det sydvästra hörnet. I detta hörn av arenan fanns familjeläktaren belägen vilket innebar att barnfamiljer hamnade i riskzonen. Enligt anmälan fanns inga fysiska skador som krävde sjukvård rapporterade. Domaren gjorde ett avbrott i matchen och efter ca 20-25 minuter beslutades att matchen skulle återupptas.

GAIS har också gjort en anmälan/protest mot Hammarby rörande det inträffade. I sin skrivelse så har man framförallt påpekat att man p g a de rådande omständigheterna krävde att matchen skulle avbrytas och att man därmed anser att domarens beslut att återuppta matchen varit felaktigt.

Disciplinnämnden konstaterar att såvida inte myndighetsbeslut upplöser matchen så är det domaren som enl 5 kap 31 § Särskilda Tävlingsbestämmelser (STB) under matchmötet har det slutgiltiga beslutet om en match som avbrutits ska återupptas eller inte.

GAIS har dels yrkat på att Hammarby ska tilldömas poängavdrag och att GAIS ska tilldömas tre poäng i matchen alternativt att man menar så i sitt yrkande att GAIS ska tillerkännas segern med 3-0 i den aktuella matchen. Oavsett på vilket av dessa sätt det förhåller sig har dessa yrkanden inte stöd i gällande Tävlingsbestämmelser.

Hammarby har vidare å sin sida gjort en anmälan mot GAIS avseende deras supportrars uppträdande under matchen. Denna del har dock inkommit sent (först efter det att ärendet färdigberetts). Disciplinnämnden finner därvid att Hammarbys anmälan ska upptas till behandling, men först sedan GAIS beretts tillfälle att inkomma med yttrande samt att kompletterande yttrande inhämtats från MD. För att undvika ytterligare tidsutdräkt har Disciplinnämnden därvid funnit att hinder inte föreligger att behandla anmälningarna mot Hammarby respektive GAIS separat i olika delbeslut. Fortsättningsvis behandlar Disciplinnämnden därför i detta beslut endast anmälningarna mot Hammarby.

Hammarby har i sitt yttrande beskrivit det säkerhetsarbete som föreningen lagt ner före, under och efter den aktuella matchen. Av Hammarbys yttrande framgår vidare att föreningen i stort vidimerar MD:s beskrivning av deras supportrars agerande och uppträdande när de trängde in på läktarsektionen ovanför GAIS-supportrarna. Hammarby har redogjort för att någon/några personer kommit över koden till det kodlås till den dörr som leder in till ifrågavarande läktarsektion och detta trots att koden ändrats fyra gånger mellan att insläppen öppnades och händelsen på läktarsektionen. Enligt Hammarby är det i huvudsak tre omständigheter som möjliggjort agerandet på läktarsektionen, nämligen dels att arenan är ny och ännu inte intrimmad vilket är till men för Hammarbys och polisens säkerhetsarbete, dels att arenabolaget inte följt de instruktioner som Hammarby lämnat dem och dels att händelsen närmast är att betrakta som en terroristattack. Hammarby har därvid också framhållit att dessa omständigheter måste betraktas som förmildrande vid bestämmande av påföljden för Hammarby.

Inledningsvis konstaterar Disciplinnämnden att det är Hammarby som är ansvarig dels för ordningen på arenan och dels för sina supportrars uppförande i samband med match. Därvid föreligger strikt ansvar för Hammarby. Disciplinnämnden delar Hammarbys beskrivning av att supportrarnas agerande närmast är att betrakta som en terroristattack mot GAIS supportrar. Attacken har varit välplanerad och medfört uppenbar fara för andra personers säkerhet till liv och hälsa och detta till följd av ett icke fungerande säkerhetsarbete, vilket Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på. Hammarby kan inte undgå ansvaret för det inträffade och Hammarby bör därför ådömas en kännbar påföljd.

Under hänvisning till vad som ovan anförts fattar Disciplinnämnden följande

BESLUT, att meddelas 10 oktober 2013.

  1. att ogilla GAIS yrkanden då dessa inte har stöd i gällande Tävlingsbestämmelser.
  2. Hammarby ska spela de två kommande hemmamatcherna i Superettan 2013 utan åskådare, jämlikt 3 kap 22.3 § Tävlingsbestämmelserna

Besluten under punkt 1 och 2 får överklagas till Svenska Fotbollförbundets Besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. För att Besvärsnämnden ska kunna pröva ärendet krävs dels att överklagandet inkommit till Besvärsnämnden 24 oktober 2013 dels att Besvärsnämnden meddelar prövningstillstånd enligt 8 kap. 54 § SvFF:s stadgar.

  • 3. Hammarby åläggs jämlikt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s stadgar att erlägga böter om 250 000:- att inbetalas inom en månad från beslutsdagen

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Berörda parter kan överklaga beslutet under punkt 3 hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN senast 24 oktober 2013.

På Disciplinnämndens vägnar

Khennet Tallinger
Ordförande

I beslutet deltog: Khennet Tallinger, Staffan Anderberg, Göran Nilsson, Hans Orrenius, Nils-Olof Anderson, Leif Lindstrand, Anders Johrén och Emma Regnér, (enhälligt)