Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 6 och 7 oktober 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 och 7 oktober 2009, fattat beslut i följande ärenden:

Tävlingsärende: Örebro / GAIS
Tävlingsärende: Hammarby / GAIS.
Bestraffningsärende: Hammarby, gällande matchen Hammarby - GAIS som spelades den 23 september 2009 och matchen Malmö FF - Hammarby som spelades den 27 september 2009.

Tävlingsärende

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den
7 oktober 2009 behandlat en protest gällande att GAIS ska ha använt sig av en okvalificerad spelare (Wanderson do Carmo) i matchen Örebro - GAIS som spelades den 28 september 2009 i allsvenskan.
- - -

GAIS har yttrat sig.

Utredning och motivering.

Enligt 4.24.4, sista stycket i SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) anges att "om spelaren inte har rätt att vistas i landet är spelaren att betrakta som okvalificerad". Frågan huruvida en spelare har rätt att vistas i landet avgörs av migrationsmyndigheterna.

Ifrågavarande match mellan GAIS och Örebro spelades den 28 september 2009. Av Migrationsverkets beslut i ärende 10801118, som Disciplinnämnden har tillgång till, framgår att Wanderson do Carmo beviljats uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för tiden den 17 september 2009 till den 30 september 2011. Wanderson do Carmo hade sålunda rätt att vistas i landet vid tidpunkten för matchen. Härigenom kan han inte anses såsom okvalificerad vid sitt deltagande i densamma.

Under hänvisning till vad sålunda framkommit beslutar Disciplinnämnden att inte bifalla protesten.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras hos SvFF:s Besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagan ska ha inkommit till Besvärsnämnden senast den 29 oktober 2009.

Tävlingsärende

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den
6 oktober 2009 behandlat en skrivelse, benämnd "anmälan", som inkommit till Disciplinnämnden den 1 oktober 2009 från Hammarby Fotboll AB gällande att GAIS ska ha använt sig av en okvalificerad spelare (Wanderson do Carmo) i matchen GAIS - Hammarby som spelades den 23 september 2009 i allsvenskan.

Disciplinnämnden uppfattar skrivelsen som en protest och behandlar den därför som en sådan.

Enligt 10.2.1, andra stycket i SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB) skall protest mot okvalificerad spelares deltagande i tävlingsmatch ha inkommit senast inom fem dagar från matchdagen. Dessutom skall - enligt 10.3.1 TB - en protestavgift om 500 kronor erläggas inom samma tid.

Ifrågavarande match spelades den 23 september 2009 och protesten inkom den 1 oktober 2009. Protesten har således inkommit för sent. Dessutom har protestavgiften inte erlagts. Protesten kan därför inte tas upp till behandling, i följd varav Disciplinnämnden fattar följande

BESLUT

Disciplinnämnden avvisar Hammarby Fotboll AB:s protest.

--------------

Jämlikt 10.2.1, tredje stycket TB har Disciplinnämnden rätt att på eget initiativ senast inom 14 dagar från matchdagen ta upp ett protestärende till prövning, om det föreligger särskilda skäl. Efter genomgång av nu ifrågavarande ärende finner Disciplinnämnden att sådana skäl inte föreligger.

Talan mot detta ställningstagande kan inte föras.

Bestraffningsärende nr 24516 - 2009 och 24572 - 2009

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2009 behandlat följande anmälan.

I samband med matcherna Malmö FF - Hammarby som spelades den 27 september 2009 i Allsvenskan och Hammarby- GAIS som spelades den 23 september i Allsvenskan har matchdelegaterna Christian Welander och Lars Wilhelmson riktat anmälan mot Hammarby i enlighet med 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsregler och 6 kap. 2-3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Hammarby har yttrat sig.

- - - - -

Utredning

Av den tillgängliga utredningen i ärendena framgår bl.a. beträffande ärendet 24516 - 2009 följande

1. Inkastade föremål.
Ett avbrutet plastskaft kastades in på planen mot straffområdet från Hammarbys sektion.
2. Pyroteknik
Ett 25-tal bengaler antändes med kraftig rökutveckling och en smällare antändes.

Beträffande ärendet 24572 - 2009 framgår följande

1. Inkastade föremål
En femkrona kastades in på planen och träffade assisterande domare 2 på vaden/hälen

2. Pyroteknik
10-15 bengaler en mängd bloss tändes på Hammarbys supporterläktare

3. Försök att beträda spelplanen m.m.
Hammarbysupportrar rev ner det nät som var uppspänt mellan läktare och plan. Cirka åtta supportrar försökte att hoppa in på plan. Polis lyckades avvärja anstormningen. Domaren avbröt matchen.

Disciplinnämndens motivering och bedömning

Anmälan i ärende 24572-2009 innefattar även ett till matchdelegaten återgivet händelseförlopp varigenom ett flertal personer (7-8 st) skulle ha tagit sig från norra läktaren in på huvudläktaren och där hotat styrelsen. I yttrandet från Hammarby anges att denna händelse "känns lite överdriven". Bevakningssamordnaren som är på plats anger att ca 7-8 personer skanderar "avgå styrelsen" men att han, som är först på plats, inte hör något hot.
Disciplinnämnden bedömer att påståendet om denna händelse bygger på andrahandsuppgifter och i övrigt är av så oprecist beskaffenhet att det anförda överhuvudtaget inte kan anses så tillförlitligt underbyggt att det kan läggas till grund för någon åtgärd från Disciplinnämndens sida.

Vad gäller de i övrigt ovan utredda händelserna gör Disciplinnämnden följande bedömning.
Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter.
Vid straffmätningen har Disciplinnämnden beaktat att det funnits ett ansenligt antal ordningsvakter som genom en omfattande insats kunde skapa sådan ordning att den avbrutna matchen den 23 september 2009 kunde återupptas.

Med hänvisning till vad ovan anförts beslutar Disciplinnämnden jämlikt 14 kap 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Hammarby böter om 80 000 kr som är en gemensam påföljd i ärende 24516-2009 och 24572-2009.