Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 8 november 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 8 november 2011 fattat beslut i följande ärenden:Bestraffningsärenden

Anmäld part: Martin Falkeborn, IF Brommapojkarna
Rapporterad händelse: olämpligt uppträdande
Match: IFK Göteborg – IF Brommapojkarna, Folksam U21 Finalspel, 19/10
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. den 1 april 2012 t.o.m. den 7 april 2012

Anmäld part: Marcus Lindberg, Ängelholms FF
Rapporterad händelse: grov förseelse
Match: Syrianska FC – Ängelholms FF, kval till Allsvenskan, 30/10
Beslut: avstängning under tiden fr.o.m. den 1 april 2012 t.o.m. den 7 april 2012

Anmäld part: AIK
Match: Helsingborgs IF – AIK, Allsvenskan, 23/10

Beslut
Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 6 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna.

Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 3 kap 6.3 § kan besluta:
att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan,
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller
att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Sammanfattningsvis finner Disciplinnämnden det utrett att AIK:s supportrar uppträtt och agerat på sätt som matchdelegaten angett. För detta ska AIK ställas till ansvar.

Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.

Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndarsupportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Slutligen anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet.

Härtill kommer att Disciplinnämnden, i syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 – i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Disciplinnämnden konstaterar att AIK tillsammans med Helsingborgs IF och polisen vidtagit åtgärder för att förhindra att delar av publiken skulle ta sig in på planen. Därtill kommer att föreningen hanterat den uppkomna situationen på ett planerat och eftertänksamt sätt samt att detta haft en dämpande effekt som motverkat risk för våld och skadegörelse.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 25 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Helsingborgs IF
Match: Helsingborgs IF – AIK, Allsvenskan, 23/10

Beslut
Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 6 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna.

Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 3 kap 6.3 § kan besluta:
att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller
att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Sammanfattningsvis finner Disciplinnämnden det utrett att Helsingborg IF:s supportrar uppträtt och agerat på sätt som matchdelegaten angett. För detta ska Helsingborg IF ställas till ansvar.

Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.

Vid brott mot bestämmelserna som avser pyroteknik är påföljden normalt böter. Detta förutsätter dock att det inte förekommit olyckor och skador eller att allvarlig fara för sådana händelser inte förelegat. Under sådana förhållanden kan strängare påföljd än endast böter tänkas förekomma.

Den i sammanhanget mest allvarliga händelsen som nu är till bedömning är den massiva planinvasion som förekommit i matchen mellan Helsingborg IF och AIK.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.

Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndarsupportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Slutligen anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet.

Härtill kommer att Disciplinnämnden, i syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 – i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Disciplinnämnden konstaterar att Helsingborg IF vidtagit ett flertal olika åtgärder för att förhindra att delar av publiken skulle ta sig in på planen. Föreningens olika åtgärder förefaller mycket välstrukturerade och vidtagna efter en noggrann planering. Disciplinnämnden konstaterar att även om ett stort antal supportrar kunnat beträda spelplanen så har inga allvarliga incidenter inträffat. Trots detta konstaterar Disciplinnämnden att det hade krävts helt andra disciplinåtgärder för att förhindra den planinvasion som nu faktiskt blivit för handen.

Redan på grund av de tidigare angivna brister i arrangemangen, såvitt avser den omfattande användningen av pyroteknik vid det anmälda tillfället, ska Helsingborg IF ådömas ett kraftigt bötesstraff.

Vad avser frågan hur planinvasionen ska bedömas straffvärdemässigt så konstaterar Disciplinnämnden att liksom tidigare beslut i dessa situationer, är en avgörande fråga huruvida det uppstått någon allvarlig fara för åskådares, spelares och/eller funktionärers säkerhet samt en bedömning av i det föregående angivna bedömningskriterierna. Disciplinnämnden ska härtill beakta de omfattande säkerhetsåtgärder som vidtagits.

Trots att ett stort antal supportrar i matchen mellan Helsingborg IF och AIK kunnat beträda planen, finner Disciplinnämnden att förhållandena sammantaget varit sådana att påföljden i denna del kan stanna vid ett något lägre bötesstraff än vid jämförbara ärenden.

Disciplinnämnden bedömer att planinvasionen, med särskilt beaktande av de omfattande säkerhetsåtgärder som har präglats av mycket noggrann planering och haft effekt på så sätt att planinvasionen har kunnat kontrollerats samt att riskerna för våld och skadegörelse kraftigt minskats. Disciplinnämnden finner att Helsingborg IF bör bestraffas med böter uppgående till 100 000 kronor i denna del.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Helsingborg IF böter om 135 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: GAIS
Match: GAIS – IFK Göteborg, Allsvenskan, 17/10

Beslut
Matchdelegat Björn Andersson skriver i sin anmälan riktad mot GAIS att i anslutning till matchstart antändes 8 rökfacklor och 1 blixtbengal. Han anger vidare att föremålen antändes på sektion J och att inga personskador har rapporterats.

Domare Martin Hansson och matchdelegat Björn Andersson har även anmält att en 5cl Jägermeister (glasflaska) kastades in på planen.

GAIS motsätter sig inte uppgifterna om antändande av pyroteknik, men vill poängtera det förarbete som gjorts dels för att förhindra att det kommer in pyroteknik på arenan, dels för att förhindra eventuella incidenter vid antändande av pyroteknik. Inkastandet av en flaska Jägermeister är inget som uppmärksammades av föreningen, men de anger att den sektion som en av anmälaren anger att flaskan kom ifrån är en gemensam sittplatssektion.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga GAIS böter om 25 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Djurgården
Match: Djurgården – Gefle IF FF, Allsvenskan, 23/10

Beslut
Matchdelegat Stefan Johansson skriver i sin anmälan att strax innan andra halvlek skulle börja antändes 40 bengaler av Djurgårdens supportrar. Han anger även att ett knallskott hördes och att det sannolikt kom från samma sektion. Vidare anger han att inga kast mot någon eller någon form av skador rapporterades.

Djurgården poängterar i sitt yttrande det preventiva arbete man gjorde när man fick information om att bengaler skulle antändas i anslutning till starten av andra halvlek, dels genom att trygga publiken i händelse av en incident samt åtgärder för att kunna identifiera ansvariga för antändande av pyroteknik.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Djurgården böter om 45 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.