Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 16 juli 2013

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 16 juli 2013 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Östersunds FK
Rapporterad händelse: Anmälan från matchdelegaten om att Östersund lämnade spelarförteckning för sent (STB 5 kap. 5 §)
Match: IFK Värnamo – Östersunds FK, Superettan, 24/6
Yttrande: föreligger
Beslut: Erinran om STB

Matchdelegaten har anmält att Östersunds FK i ovan match inlämnat sin spelarförteckning kl 18.07, den skulle enligt bestämmelserna varit överlämnad kl 17.45 då matchstart var 19.00.

Östersunds FK har i sitt yttrande meddelat att man anlände sent till arenan med buss från Borås och därmed inte haft möjlighet att överlämna den tidigare.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Östersunds FK om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd

Anmäld part: IFK Värnamo
Rapporterad händelse: Anmälan om för få publikvärdar samt för sent upprättande av överenskommelse om match (STB Kap 3. 11 § samt 4 kap. 4 §)
Match: IFK Värnamo – Östersunds FK, Superettan, 24/6
Yttrande: föreligger
Beslut: Erinran om STB

Matchdelegaten har anmält IFK Värnamo dels för att haft för få publikvärdar och dels för att för sent inkommit med överenskommelse om match.

IFK Värnamo medger i sitt yttrande att man brustit i de delar som anmälan avser. Man anger också att detta berott på att man haft sjukdom i sin personal och meddelar att man har för avsikt att se över sin back-up till dessa positioner för att undvika att detta upprepas.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra IFK Värnamo om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Hammarby – Ängelholms FF, Superettan, 23/6
Yttrande: saknas
Beslut: Böter om 160 000:-
Matchdelegaten har anmält Hammarby dels för antändande av pyroteknik och dels för att en person olovligen beträtt spelplanen.

I sin anmälan anger matchdelegaten att det innan match, i samband med lagens uppvärmning antänds två bengaler på Hammarbys supporterläktare, dessa antänds med fem minuters mellanrum. I samband med att andra halvlek ska starta antänds enligt anmälan minst 70 bengaler och minst fem rökfacklor på Hammarbys supportersektion, samtidigt antänds fyra bengaler på den östra läktaren, Hammarby har ansvar även för denna läktare. Mellan 50:e och 62:a matchminuten antänds ytterligare sju bengaler på Hammarbys supporterläktare och i den 75:e minuten antänds minst 55 bengaler på samma sektion. Anmälaren har vidare angivit att det mellan den 77:e och 91:a matchminuten antänts 20 bengaler till på ovan angiven sektion. Detta innebär att det i samband med och under matchen antänts minst 163 st pyrotekniska pjäser på sektioner för vilka Hammarby är ansvariga. På eftermötet rapporterades om att ev en person brännskadats i samband med antändandet av pyroteknik men detta har inte kunnat styrkas.

Vidare har matchdelegaten anmält att det i den 85:e matchminuten, i samband med Hammarbys kvitteringsmål har en person sprungit förbi publikvärdar och ordningsvakter och in på spelplanen mot Hammarbyspelarna för arr fira målet. Även för denna del har Hammarby ansvaret.

Disciplinnämnden anser att den stora omfattningen av antändande av pyroteknik ska medföra påföljd i form av kraftiga böter, i bötesbeloppet omfattas även det olovliga beträdandet av spelplanen.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser och för målad gräsplan (STB 2 kap. 22 §)
Match: Djurgården – Östers IF, Allsvenskan, herrar, 30/6
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 110 000:-

Arrangemangsärende 30 och bestraffningsärendena 232 och 236 har behandlats gemensamt.

Matchdelegaten har anmält Djurgården har dels antändande av pyroteknik och dels för att med text ha målat spelplanen samt för en total planinvasion efter matchens slut. Domaren har anmält Djurgården för antändande av pyroteknik i samband med andra halvleks start.

Matchdelegaten anger i sin anmälan att i den 21:a matchminuten kastades en plastmugg på Östers IF:s avbytarbås samt att en fackla (omnämns nedan som bengal) antändes. I samband med att andra halvlek ska starta antänds 67 bengaler, omnämns som "många" i domarens anmälan, detta leder till ca fem minuters försening av andra halvleks start. I 58:e matchminuten när Djurgården gör 2-0 antänds två bengaler och i 63:e matchminuten ytterligare två bengaler samt en rökutvecklare med blå rök. Alla dessa förseelser skedde på sektioner för vilka Djurgården har ansvar.

Djurgården har i sitt yttrande påpekat det faktum att anmälaren inte själv sett den inkastade plastmuggen utan att anmälan i denna del bygger på andrahandsuppgifter. Disciplinnämnden delar DIF:s uppfattning och lämnar denna del av anmälan utan bifall. Rörande den antända pyrotekniken (73 pjäser) poängterar Djurgården i sitt yttrande att det rört sig om bengaler och inte facklor, d v s att den benämning som domaren gör är den mest korrekta. Disciplinnämnden väljer därmed att benämna 72 pjäser som bengaler och en som rökutvecklare.

Djurgården påpekar också att bestraffningsärende 232 och 236 är två separata anmälningar om i stort sett samma förseelse. Disciplinnämnden delar även i denna del DIF:s åsikt och påföljd kommer inte på något sätt att räknas dubbelt utan ärendena ska komplettera varandra till endast en påföljd.

Anmälan avser också en del som gäller planinvasion, anmälaren har beskrivit denna som en total planinvasion i samband med slutsignalen. Djurgården har i sitt yttrande beskrivit hur de planerat bjuda in åskådarna på innerplanen efter matchen för att ta avsked av arenan. Detta skulle ske efter det att spelare, ledare och funktionärer hunnit lämna spelplanen. Djurgården anger att ett antal åskådare, uppskattningsvis ett 100-tal tog sig in på spelplanen tidigare än vad som var tänkt och att det därmed inte ska röra sig om en total planinvasion. Av utredningen kan Disciplinnämnden endast se det som styrkt att det är ett 100-tal personer som stått för den planinvasionen och som obehörigen beträtt spelplanen då dessa tagit sig in tidigare än vad som tillåtits.

Disciplinnämnden beslutar

att i arrangemangsärende 30, för planmålningen som gjorts i en annan grön nyans än gräset med texten DIF 1912-2013 erinra Djurgården om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd.

Disciplinnämnden beslutar vidare med stöd av 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser och 14 kap 2 § RF:s stadgar

att för antändande av 73 pyrotekniska pjäser samt planstormningen gemensamt ålägga Djurgården böter om 110 000:- att inbetalas inom en månad från beslutet.

Anmäld part: Andreas Alm, AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: avvisad för olämpligt uppträdande
Match: Helsingborgs IF – AIK, Allsvenskan, herrar, 27/6
Yttrande: saknas
Beslut: tillrättavisning

Anmäld part: Per Amund Ruth, IK Brage
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IK Brage – GIF Sundsvall, Superettan, 23/6
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: AIK – Mjällby AIF, Allsvenskan, herrar, 1/7
Yttrande :föreligger
Beslut: erinran om STB

Matchdelegaten har anmält att AIK vid match mot Mjällby AIF 1 juli 2013 saknat gulmålning av de trappuppgångar som används för evakuering. Detta skulle enligt tidigare dispens från SvFF:s TK varit åtgärdat senast 30 juni 2013.

Disciplinnämnden konstaterar därmed att AIK inte åtgärdat detta inom utsatt tid och därmed brutit mot regelverket vid matchen 1 juli. Vidare konstaterar Disciplinnämnden att AIK 1 juli inkommit med ny dispensansökan om förlängd tid för åtgärdande. Denna ansökan bifölls av TK 4 juli.

Disciplinnämnden anser därav inte att någon påföljd ska åläggas föreningen då dispensen förlängts i ett senare skede, trots att ingen giltig dispens fanns vid just det anmälda tillfället.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra AIK om vad som föreskrivs i STB samt

att i övrigt lämna anmälan utan bifall