TU beslut 6 oktober 2004

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid telefonmöte den 6 oktober 2004 behandlat Högaborgs BK:s, MABI:s och Karlskrona AIF:s protester mot att Höllvikens GIF låtit icke licensierad spelare delta i matcher.

Yttranden föreligger från Höllvikens GIF och Halmstads BK.

Efter utredning konstaterar TU följande:

Av både Höllvikens GIF:s och Halmstads BK:s uppgifter framgår att registreringen för Halmstads BK skedde i strid med parternas överenskommelse. Höllvikens GIF har när detta skedde inte fått någon information om den felaktiga registreringen. Höllvikens GIF har inte heller därutöver erhållit annan information av innehåll att Jonnie Fedel skulle övergå till Halmstads BK den 1 augusti 2004.

TU gör följande bedömning:

Jonnie Fedel har varit okvalificerad att spela för Höllvikens GIF efter den 1 augusti 2004. En förutsättning för att poängavdrag ska nyttjas enligt 3 kap. 11 § Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser är att Höllvikens GIF varit medveten om att Jonnie Fedel varit okvalificerad. Av utredningen framgår att så inte varit fallet utan tvärtom, att registreringen för Halmstads BK skett i strid med parternas överenskommelse. Det föreligger heller ingen annan information som bort föranleda Höllvikens GIF att förstå att Fedel varit registrerad för Halmstads BK.

TU finner därmed att särskilda skäl föreligger för att inte utdöma poängavdrag.

Av handlingen från Folksam daterad den 16 augusti 2004 framgår att Jonnie Fedel inte var upptagen som spelare för Höllvikens GIF. TU anser att varje förening har en generell skyldighet att ta del av sådan information och reagera på eventuella felaktigheter. TU konstaterar därvid att Höllvikens GIF brustit i denna skyldighet.

Vid en samlad bedömning finner TU skäl föreligga att ålägga Höllvikens GIF en straffavgift på skäligen ansedda 5.000:-.

TU beslutar

att ålägga Höllvikens GIF straffavgift om 5.000:-. Beloppet ska inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Förbundsstyrelsen, Svenska Fotbollförbundet, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats.

I TU-beslutet deltog Björn Ahlberg, Göran Nilsson, Dag Wikman och Per Ågren