Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 9 september 2008

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 9 september 2008 fattat beslut i följande ärende: Hammarby.

Beslutet i sin helhet kan ni läsa under Läs mer nedan.   

Bestraffningsärende nr 14952/2008

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den
9 september 2008 behandlat följande anmälan.

I samband med matchen AIK - Hammarby som spelades på Råsunda Fotbollsstadion, Solna, den 25 augusti 2008 i Allsvenskan har domare Martin Hansson samt matchdelegaterna Göran Lundberg och Christian Welander riktat anmälningar mot Hammarby i enlighet med 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Hammarby har yttrat sig.

---------

Av den tillgängliga utredningen framgår bl.a. följande.

Hammarbys supportrar var placerade på den södra läktaren (södra stå) på stadion. Före lagens inmarsch på planen kastades eller sköts ett kraftigt knallskott in i straffområdet närmast den södra läktaren och briserade där. I den 49:e minuten kastades eller sköts ett kraftigt knallskott in i AIK:s straffområde och briserade i närheten av deras målvakt. I den 86:e minuten kastades eller sköts ett likaledes kraftigt knallskott mot AIK:s målvakt och briserade i hans omedelbara närhet. Två minuter senare kastades eller sköts ett sådant knallskott mot de poliser som stod vid staketet mot läktaren, och ytterligare två minuter senare kastades eller sköts ytterligare ett knallskott rakt in i ledet av de poliser som stod framför läktaren. Båda de sistnämnda knallskotten briserade i omedelbar anslutning till poliserna. Samtliga nu nämnda knallskott kastades eller sköts in på planen från den södra läktaren. Härutöver kan noteras att i vart fall fyra smällare och en bengalisk eld antändes på den södra läktaren. Vidare framgår det att ett par sektioner av staketet in mot planen vid södra läktaren drogs ner av supportrar. Endast polisens närvaro förhindrade att supportrarna kunde ta sig in på planen.

På grund av de beskrivna knallskotten bedömde matchdomaren det nödvändigt att göra ett avbrott i matchen och ta bort spelarna från planen. Efter ett avbrott på 15 minuter återupptogs matchen.

Det framgår också av utredningen att det genomfördes visitationer av supportrarna i samband med deras entré till stadion. Oaktat detta lyckades supportrar föra in ovannämnd pyroteknik.

Enligt 6 kap 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för bl.a. sina supportrars uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § samma bestämmelser kan förening, vars supportrar kastat föremål in på spelplanen, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Det ovan beskrivna beteende från Hammarbys supportrars sida utgör ett brott mot tävlingsbestämmelserna. För detta bär Hammarby ansvaret och skall sålunda ådömas en påföljd härför.

De påföljder som anges i 3 § är i första hand böter, vilket är normalpåföljden. Därutöver kan följande påföljder komma i fråga, nämligen

att en eller flera matcher skall spelas på annan arena är föreningens ordinarie hemmaplan,

att en eller flera matcher skall spelas utan åskådare

att en eller flera av föreningens hemma- och/eller bortamatcher skall spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller

att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektion

Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på arten och omfattningen av supportrarnas tilltag. Det var ett antal kraftiga knallskott, som bringades att brisera i omedelbar närhet av enskilda personer, som därigenom uppenbarligen riskerade att skadas. Med hänsyn till den hänsynslöshet och farlighet som karaktäriserar gärningarna finner Disciplinnämnden att annat än en kraftigt ingripande påföljd inte kan komma ifråga. För att på ett verkningsfullt sätt stävja den upptrappning av hänsynslöst supporterbeteende som nu visats är det enligt Disciplinnämndens mening därför inte tillräckligt att ålägga föreningen att sätta upp nät eller annat skydd framför en läktarsektion. Disciplinnämnden finner därför att den påföljd som nu bör komma ifråga är att vissa av läktarsektionerna skall vara stängda för åskådare vid Hammarbys nästa match på Råsunda.

---------

Under hänvisning till vad ovan anförts fattar Disciplinnämnden med stöd av 6 kap.
2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser följande

BESLUT, att meddelas den 12 september 2008, kl. 10.00

Vid den match som Hammarby enligt gällande spelprogram skall spela mot Djurgården på Råsunda Fotbollsstadion i Solna, den 20 oktober 2008, skall de sektioner på den södra läktaren på Råsunda Fotbollsstadion som arenaägaren anvisat för Hammarbys supportrar hållas stängda för åskådare. De avsedda sektionerna är 430-439.