Coacher 2020

Det finns för närvarande 22 coacher för de domare som dömer i förbundsserier. Nedan återfinns en övergripande beskrivning av deras uppgifter. Du kan läsa mer om coachernas arbete i Domarkommitténs Arbetsordning.

Rekrytering

Coacherna skall:

 • tillgodose behovet av domare inom ansvarsområdet
 • medverka i rekrytering av domare till högre serie
 • medverka i rekrytering av domarobservatörer

Utbildning

Coacherna skall

 • samordna fortbildning av domare inom ansvarsområdet
 • föreslå provdomare i högre serie
 • lämna förslag på domare till stegutbildning
 • lämna förslag på assisterande domare till stegutbildning

Matchning

Coacherna skall ansvara för:

 • tillsättning och återbud av domare inom ansvarsområdet
 • att vidta åtgärder för domare, som ej klarar löptest vid mitträff

Klassificering

Coacherna skall:

 • föreslår kandidater aktuella för uppklassificering
 • föreslår nya DO
 • ansvara för löptesten

Utveckling

Coacherna skall:

 • medverka till domarnas utveckling i sina roller genom individuell uppföljning av deras insatser
 • tillsätta DO inom ansvarsområdet
 • ta del av domarobservatörernas rapporter
 • godkänna och kontrollera DO:s månadsrapporter

Utvecklingssamtal

Coachen skall:

 • hålla god kontakt med domare och domarobservatörer
 • årligen genomföra utvecklingssamtal med domarna
 • förbereda domare som riskerar nedklassning, och undersöka möjligheterna att tillvarata vederbörandes erfarenhet inom domarverksamheten.