Ökad och tydligare instruktörssatsning ska ge bättre spelarutbildning

Diskussioner på ordförandekonferensen.

- Så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra miljöer som möjligt. Det är SvFF:s och Förbundsstyrelsen ambition med spelarutbildningen i en helhet framöver.
Så inledde Jörgen Eriksson andra dagen av årets ordförandekonferens under rubriken "Spelarutbildning – en helhet".

- Förbundsstyrelsen har redovisat en inriktning och vi vill ha en avstämning från er om den känns rätt. Inget är hugget i sten, utan vi önskar en input. Så låt oss fortsätta diskutera, sa Eriksson.

Fler spelare ska få chansen till nationell spelarutbildning av kvalitet, elit-bredd tillsammans är en framgångsfaktor, senarelägga selektering/specialisering och antalet spelare som får delta ska breddas. Mindre fokus på talangidentifiering och mer på utbildning. Ny spelarutbildning ska ge fler möjlighet att spela längre, öppna fler dörrar, och som RF gå från triangel till rektangel, och vi ska respektera olika behov, förutsättningar och vi ska arbeta med föreningsutveckling med kvalitetssäkrad spelarutbildning.

Generalsekreteraren Håkan Sjöstrand redogjorde sedan kring organisationsförändringar som görs för att stödja och förbättra framtidens spelarutbildning.

- Vi effektiviserar, minskar utgifterna och ökar intäkterna för att skapa resurser till bättre fotboll. Och vårt arbete har gett resultat, vilket gör att vi kunnat ge mer anslag till distrikten. Vi kan göra nya satsningar, sa Håkan Sjöstrand.

Förändringen och tydligheten inom den sportsliga delen ska träda i kraft 1 oktober. Riksinstruktörerna (RI) utökas från fyra till åtta och de ska enbart vara utbildare och inte förbundskaptener. Den satsningen genomförs med medel från FIFA/UEFA och där måste då SvFF vara bärare.

- Ökad tydlighet, styrning och uppföljning, de ska vara närmare verksamheten och vi ska ha en bättre dialog mellan SvFF, -RI-Spelarutbildare (SU) och distrikten.

SU ska också få ökad tydlighet i arbetsbefattningsbeskrivning, vara närmare verksamheten och här krävs en ökad dialog och kommunikation.

Grupparbete
Grupparbete kring frågor om "Spelarutbildningen - en helhet".

Röster efter grupparbeten på frågor kring "Spelarutbildningen – en helhet":

Känns förslaget relevant och ev. förslag till justeringar?
- I stort sett relevant, lite frågor kring forskning och evidens. Halland har en annan syn, Västergötland efterlyser mer forskning, Norrbotten/Värmland tycker den känns relevant.
- Allmän riktning okej, sen finns definitionsfrågor inom ramen för helheten.
- Vi bör integrera skolan i helheten, så att vårt arbete där har samma inriktning.
- Tävlingsbestämmelserna för ungdomsserierna bör samordnas med detta.

Från triangel till rektangel (enligt RF:s tänk)?
- Ska man exkludera pojkar som finns i elitklubbarnas akademier i våra regionala läger och vilka ska det gälla… Det är ett sätt att ge fler chansen till bättre utbildning

Känns riktlinjerna för SDF relevanta?
- De känns relevanta, men frågan om dispens ("om synnerliga skäl finns att göra detta tidigare") bör tas bort.

Roller, ansvar , resurssättning – relevant?
- I grunden bra, det har funnits ett glapp mellan SU-RI i rollfördelning, den är helt central för effekten. Det behövs direktiv för såväl RI som SU för att frigöra tid och möjligheter.

Åldersindelningen i förbundsmiljön (15 år)?
- Västergötland vill helst ha utvecklingsläger först för 16 åringar, Skåne vill att man satsar på ledarläger först och sedan utvecklingsläger för spelare från 16 år. Halland önskar 17 år.

-I vissa distrikt är det bara 3-4 spelare som blir aktuella för regionala läger, och det finns fler spelare som på sikt kan bli bra.

- Vi vill behålla distriktscupen som motivation.

FFFS – bra?
- Ett bra och strukturerat arbete, som gett ökade resurser till Distrikten.

- Instämmer, men bra att utvärdera och bedöma under resans gång, det kommer att ta tid innan det sätter sig.

Medskick kring utökad RI och SU-satsning?
- Rollfördelningen är central liksom kommunikationen. Det finns stora skillnader lokalt, men positivt med resurstillskott.

- Organisationen bör spegla urbaniseringen runt om i landet, att det blir en balans och inte bara mer i storstäder utan kan täcka hela landet.

Nya spelformer 2018 och nytt NIU-certifikat 2019

Mika Sankala

Riksinstruktören Mika Sankala informerade om nya spelformer som diskuteras att tas fram och som i så fall ska gälla generellt i svenskfotboll. Förslaget är fem spelformer: 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. Ambitionen är att Representantskapet i december ska besluta om en stark rekommendation om ett prövoår 2018 för att vara gällande från 2019.

Under hösten kommer det genomföras en Tävlingskonferens, möte med Tävlingskommitten, sedan tas ett förslag fram till Förbundsstyrelsen och förhoppningsvis beslut senare på Representantskapet.

- Mottagandet i distrikten är positivt . Det finns frågor kring regler, praktiska, ekonomiska och logistiska saker, men vi utgår från barnens rätt att få den bästa utbildningen och vara med i fotbollen på olika sätt, allt enligt vår ambition att fler ska spela i en bra miljö, sa Mika Sankala vid sin presentation.

Mika fortsatte sedan och beskrev läget kring fotbollens roll i utbildning i skolan, en allt viktigare länk för fotbollen. I höst ska skolor som vill ha ny certifiering som Nationellt idrottsutbildningscenter (NIU) för åren 2019-2022  lämna in ansökan till SvFF. I januari får sedan Skolverket ta ställning till de skolor som SvFF rekommenderar bli NU-certifierade.

Inom NIU går idag 1100 elever per år i fotbollsprogrammet, i 68 skolor i 60 orter i de 24 distrikten och eleverna erhåller minst 400 poäng. Fotbollens ambition är att kunna utöka antalet i nästa certifieringsperiod.

Parallellt kan man också gå Lokal idrottsutbildning (LIU) med inriktning fotboll, och där är det idag drygt 2500 totalt som gör det på 100 orter i alla distrikten.

- Föreningarna är basen i vår verksamhet, men skolan blir allt viktigare och därför höjer vi ambitionen fram till 2022, säger Mika Sankala.

fogis.se - Hem