RIN avslår Örebro SK:s överklagande

Fotbollförbundets appellationsnämnd hade rätt när den konstaterade att Örebro SK FK inte uppfyllde de ekonomiska kriterierna för elitlicens för 2005. Det meddelade Riksidrottsnämnden (RIN) idag och lämnade därmed ÖSK:s överklagande utan bifall.
RIN tar i sitt beslut främst upp tre av de punkter som Örebro pekat på i sitt överklagande, nämligen appellationsnämndens ekonomiska sakkunskap, värdet av spelartruppen samt en eventuell oredovisad kostnad för fjärrvärme på Eyravallen.
I ett pressmeddelande från RF konstaterar RIN i den första frågan att eftersom Fotbollförbundets årsmöte, som utser appellationsnämnden, ansett att den besitter den nödvändiga sakkunskapen finns det ingen anledning att ifrågasätta dess formella beslutförhet.
I frågan om spelartruppens värde i ÖSK:s kontrollbalansräkning menar Riksidrottsnämnden att det faktum att bolaget Örebro Spelarinvest AB köpte in sig i spelartruppen rimligen måste innebära att truppens värde i föreningens tillgångar måste minska. ÖSK hade i sin balansräkning tagit upp spelarna till ett värde som var för högt. Slutligen anser RIN att ÖSK i enlighet med god redovisningssed borde ha tagit upp en kostnad för fjärrvärme på Eyravallen som en post på kontrollbalansräkningens skuldsida.

Nedskrivningen av spelartruppens värde i kontrollbalansräkningen och skulden för fjärrvärme innebär att Örebro SK vid tiden för balansräkningens upprättande skulle ha hamnat på ett negativt eget kapital. Därmed uppfyllde inte föreningen, menar Riksidrottsnämnden, de ekonomiska kriterierna för elitlicensen. Nämnden ser därför heller inget behov av att närmare behandla de övriga frågor som varit föremål för diskussion.

Riksidrottsnämndens beslut var enhälligt och kan inte överklagas. I beslutet deltog Gustaf Lindstedt (ärendeordförande), Bengt Andersson, Susanne Holmström, Kristina Karlsson och Toivo Öhman. Vid sammanträdet deltog även Ulf Egenäs (före detta RF-revisor med mera) som sakkunnig, samt nämndens sekreterare Christer Pallin.

Läs hela beslutet på rf.se
Extra Representantskapsmöte på söndag 20/2
Frågor och svar om RIN:s beslut
Frågor och svar om elitlicensen