Fler ska spela längre

Riktlinjen hållbart idrottande i nya Fotbollens spela, lek och lär syftar till att fler ska spela fotboll längre. Peter Brusvik (tidigare utbildningskonsulent på SvFF) är doktorand vid Umeå universitet och forskar på avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll. Han redogör här för några frågor kring hållbart idrottande.

Det finns en mängd orsaker till varför barn och ungdomar fortsätter spela fotboll. Övergripande handlar det om meningsfullhet i form av att få uppleva glädje och idrottslig utveckling, utmanande träningar och matcher samt gemenskap med kompisar. Omvänt kan den generella orsaken till att sluta spela fotboll vara en saknad av denna meningsfullhet. Innehåller fotbollsmiljön också tidig press i form av konkurrens, rangordning och selektion finns det ytterligare själ för individen att sluta med fotboll och i värsta fall med idrott överhuvudtaget.

För att skapa förutsättningar för ett hållbart idrottande, som leder till att fler barn spelar längre, är det viktigt med en utvecklande fotbollsmiljö. Den bör vara inriktad på (1) långsiktighet, så att exempelvis hänsyn tas till individers olika mognadsnivå och att prestationen får vara i fokus. Likaså att spelarutbildningen ses ur ett (2) helhetsperspektiv, där individens liv inom och utanför fotbollen är viktig för att få balans i tillvaron. (3) Nätverket i en utvecklande fotbollsmiljö, med familj, förening och skola, har en avgörande roll gällande att fortsätta spela fotboll. En viktig faktor för att nätverket ska fungera och ge rätt stöd är (4) kommunikation, med individen i centrum. Det handlar om kommunikation mellan och/eller inom de olika delarna i nätverket, där exempelvis en tränares kontakt med instruktören på fotbollsgymnasiet är lika viktig som feed-back på föreningsträningen. (5) Realistiska förväntningar, som utgår ifrån föreningens policy/spelarutbildning och individens egna mål, bidrar också till ett hållbart idrottande. Tidigare forskning visar även på att som fotbollsspelare vara aktiv i fler än en idrott är positivt för det fortsatta idrottandet, oavsett nivå.

För att du som förälder ska ge ditt barn en positiv och utvecklande upplevelse av fotboll kommer här fem utgångspunkter att förhålla sig till:

  • Den första utgångspunkten handlar om hur du hanterar ditt barns besvikelser i fotbollen. Din dotter/son ska lära sig att hantera både vinster och förluster, vilka kan innebära olika känslor. Hur agerar du som förälder på ett positivt sätt att lära ditt barn något utifrån dess känslor och upplevelser?
  • Den andra utgångspunkten handlar om hur du kan ge ditt barn tid att utvecklas idrottsligt. Du som förälder behöver ge stöd och vara närvarande. Hur mycket tid och kraft har du möjlighet att lägga på ditt barns idrottande?
  • Den tredje utgångspunkten handlar om du kan låta ditt barn ta egna beslut i fotbollen. För att utvecklas idrottsligt behöver ditt barn ta egna beslut. Hur kan du låta ditt barn ta egna beslut?
  • Den fjärde utgångspunkten handlar om du är beredd att dela ditt barn med tränarna och fotbollsmiljön. För ditt barns utveckling idrottsligt är det viktigt att du lämnar över ansvaret till tränarna. Hur kan du agera för att låta tränarna sköta sin uppgift utan att underminera eller försvaga deras position?
  • Dem femte utgångspunkten handlar om din egen kontroll inom fotbollen. Du är en rollmodell och viktig för tränarnas arbete med att lära ditt barn att alltid göra sitt bästa och uppträda sportsligt. Hur kan du som förälder agera för att hjälpa tränarna i deras arbete?

Utgångspunkter för föräldrar - hitta rätt socialt stöd.
(Anpassad efter Fallby, 2015)

Referenser

Fallby, J. (2015). Gör det bättre själv om du kan! Pintxo.

Li, C., et al. (2014). Talent Development Environmental Factors in Sport: A Review and Taxonomic Classification. Quest, 66(4): 433-447.

Li, C., et al. (2015). "Further development of the talent development environment questionnaire for sport." Journal of Sports Sciences, 33(17): 1831-1843.

Martindale, R. J., et al. (2013). Examining the ecological validity of the Talent Development Environment Questionnaire. Journal of Sports Sciences, 31(1): 41-47.

Thedin Jakobsson, B., Lundvall, S., Redelius, K., & Engström, L-M. (2012). Almost all start but who continue? A longitudinal study of youth participation in Swedish club sport. European Physical Education Review, 18 (1), 3-18.

Thedin Jakobsson, B. (2012). What makes teenagers continue? A salutogenic approach to understanding youth participation in Swedish club sports. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(3): 239-252.