Stad

Utredning 2015 om storstadsföreningarnas utmaningar samt vad Svenska Fotbollförbundet (SvFF) kan göra för att stärka och underlätta deras utveckling i relation till utmaningarna

Bakgrund

Vi lever i marknadiseringens och urbaniseringens tidevarv. Traditionella folkrörelselogiker utmanas av logiker som dominerar på olika typer av marknader och det är till städerna som människor och marknader i stor utsträckning söker sig.
Organisationen UN-habit menar att över sjuttio procent av invånarna i Europa redan är stadsbor. Sverige är inget undantag snarare tvärtom ett av länderna med störst urbanisering. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer.

SvFF och dess medlemmar är en del av civilsamhället. Liksom i många andra medlemsrörelser inom civilsamhället pågår just nu mer eller mindre medvetna samtal om hur man ska navigera och förhålla sig till det förändrade landskap som håller på att formas. Ett landskap som bland annat innebär olika typer av logikmöten (ibland logikkrockar) mellan till exempel det ideella och det icke ideella (privata, kommersiella). Eller ett landskap där motivet och formerna för det ideella engagemanget skiljer sig från det i någon mening traditionella.

En aktiv och medveten organisation förstår vikten av att ständigt vara i kontakt med vad som pågår i sin omvärld. Vikten av medvetna val blir allt mer avgörande för att man som organisation ska kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar.

Utredningens innehåll och form

Mot bland annat denna bakgrund vill SvFF nu genomföra ett utredningsarbete för att:

  • Skapa en bild och en medvetenhet om de utmaningar förbundets storstadsföreningar står mitt i och inför i framtiden
  • Arbeta fram förslag på vad förbundet kan göra för att stärka och underlätta för föreningarna att möta utmaningarna.

Resultatet av arbetet med ovanstående ska utmynna i en strategisk och hållbar handlingsplan för arbetet med att stötta och stärka SvFF:s storstadsföreningar.