Oaktsamhetsansvar

Förändring av TB och STB till ett oaktsamhetsansvar vad gäller påföljdssystemet vid ordningsstörningar - beslut 28/11 2014

Representantskapet har den 28 november 2014 beslutat att införa ett regelverk som innebär ett oaktsamhetsansvar, i stället för ett strikt ansvar för ordningsstörningar.
Det nya regelverket bygger på ett ansvar relaterat till en bedömning om huruvida en förening underlåtit att följa regelverket, inklusive brister i de åligganden som ankommer på förening/arrangör.

Det nya systemet ska stimulera till ett fortsatt högkvalitativt engagemang i säkerhetsarbetet och samtidigt möta kraven på prevention och påföljder vid avvikelser från fotbollens regelverk.
Förslaget rör förändringar i principerna för hur SvFF:s och distriktens disciplinära bedömningar görs.
De regelverk som styr vad arrangerande och gästande förening har för ansvar för arrangemanget, för sina supporters samt skadeståndsansvar mellan föreningarna förändras inte.

Föreslaget regelverk, inklusive förutsättningarna för disciplinära konsekvenser, bygger på ett oaktsamhetsansvar. En ansvarsprövning har då sin utgångspunkt i de regler som föreskriver vilka skyldigheter en förening har för att motverka ordningsstörningar.
Det innebär att en förening kan göras ansvarig (och drabbas av en disciplinär åtgärd) om den helt eller delvis underlåtit att vidta föreskrivna ordningsskapande åtgärder (och oavsett om någon ordningsstörning inträffat eller ej)

De nya reglerna träder i kraft från och med den 29 november 2014.

Strikt Ansvar - Oaktsamhet

Bakgrund inför beslut på SvFF:s Representantskap, november 2014

Historik

Malmö FF inkom till SvFF med en skrivelse i december 2012 som innehöll olika frågor rörande regelverket/påföljdssystemet vid inträffad händelse i samband med match.
Det beskrevs bötesbeloppens utveckling från 2006, rapportering till Disciplinnämnd, bengalbränning och planinvasion som exempel på händelser där bestraffningarna har lett till att förtroendet för hur systemet fungerar naggas i kanten.

Det angavs också några frågeställningar:

  • Är dagens system verkligen det bästa för att komma åt säkerhetsproblemen inom svensk fotboll?
  • Används det mindre pyroteknik idag än tidigare?
  • Beter sig publiken bättre än tidigare?
  • Finns det brister i dagens system?
  • Finns det utrymme för förändringar?


Även några förslag lämnades:

  • Tillsätt en oberoende utredning
  • Studera dagens system med delegater, Disciplinnämnd och bötesbestraffning med uppgift att bedöma hur väl det motsvarar sitt syfte.

Förbundsstyrelsen (FS) gav i januari 2013 Säkerhetsgruppen (SG) i uppdrag att utreda de frågor som väcks i skrivelsen samt att överväga vilka åtgärder som bör vidtas, inklusive förslag till eventuella regeländringar.

Föreningarna i Allsvenskan och Superettan stöttade genom sitt intresseorgan Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) Malmö FF:s begäran om en ändring. De begärde att bestraffningar baserade på strikt ansvar ska tas bort och ersättas med ansvar när föreningen ifråga brustit i sina åligganden.

Regelverket

Frågan gäller en övergång från dagens system, där den disciplinära bedömningen bygger på det strikta ansvaret till vårt förslag på nytt ansvarssystem att gälla vid ordningsstörningar där oaktsamhet (underlåtenhet att följa regelverket) är grund för bestraffning.

Strikt ansvar innebär att när en bestraffningsbar händelse inträffar bestraffas föreningen i fråga oavsett om föreningen gjort vad som ålegat föreningen. Bestraffningens storlek har kunnat mildras om "förmildrande omständigheter" har förelegat.

Oaktsamhetsansvar bygger i stället på att ansvaret för ordningsstörningar relateras till en bedömning om huruvida en förening har följt regelverket, utan brister i de åligganden som ankommer på förening/arrangör.

FS motiv till förslag att övergå från strikt ansvar till ett ansvarssystem baserat på oaktsamhet är följande.

Först och främst skall det understrykas att denna förändring enbart berör bedömningsgrunderna för de påföljder som SvFF:s Disciplin- och Besvärsnämnder och motsvarande nivåer i distriktsorganisationen kan komma att utdöma.

Gynnar förening som lever upp till och följer gällande säkerhetskrav

Föreningarna behöver som tidigare följa bestämmelserna, men kan i detta system undgå SvFF:s påföljd om de kan påvisa att de gjort allt som på dem rimligen ankommer i enlighet med dessa bestämmelser. Ansvaret att bevisa att en förening skall kunna undgå påföljd ligger helt på föreningen, vilket ställer krav på föreningens förmåga att dokumentera vad de gjort.

Medför påföljd för förening som ej har ett fullgott säkerhetsarbete enligt gällande bestämmelser

Likaså kan förutses att föreningar som saknat incidenter, men väl har brister i säkerhetsarbetet, kan komma att i högre utsträckning anmälas för bristen i sig. De föreningar som har kända brister i sina arrangemang bör därmed förbereda sig på att undanröja dessa.

Innebär ingen skillnad för föreningen vad gäller säkerhetsarbetet/evenemangsarbetet jämfört med nuvarande system

Regelverket kring matcharrangemang (framför allt TB och STB, samt SEF:s särskilda direktiv) förändras alltså inte.

Påverkar inte nuvarande ansvarsfördelning mellan förbund, intresseorganisationer, distrikt, föreningar eller mellan föreningar

Påverkar inte eventuellt skadeståndsansvar.

Ansvarsfrågorna mellan arrangerande och gästande förening, inklusive eventuellt straff- och skadeståndsansvar enligt svensk lag förändras heller inte.

Den huvudsakligt önskade konsekvensen av denna förändring är att böter skall utdömas som en konsekvens av brister i arrangemang, i syfte att vara ett incitament för alla föreningar att efterleva gällande bestämmelser och därmed skapa en hög och jämn nivå på alla arrangemang.

Bevisbördan

Begreppet "bevisbörda" betyder att regelverket bestämmer vem som har skyldigheten att bevisa – i detta fall - förekomsten av en förseelse och att föreningen ifråga gjort vad på den ankommer.

Förslaget bygger på principen att det fortfarande är SvFF:s organ som ska bevisa att en händelse inträffat och att sedan övergår bevisbördan på föreningarna som ska visa att man gjort allt som åligger dem (föreningarna ska "exculpera" sig).

Utbildning med anledning av regeländringen

Med anledning av regeländringen till ett oaktsamhetsansvar har Säkerhetsgruppen (SG) av Förbundsstyrelsen (FS) fått i uppdrag att ansvara för att information och utbildning genomförs för alla berörda organisationsdelar inom svensk fotboll inför säsongen 2015.
Mer information i bilagd pdf-fil:

Utbildning med anledning av nytt regelverk (PDF-dokument, 107 kB)